РЕШЕНИЕ
№ 908
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 29.11.2018 г., Протокол № 45


Относно: ОС_2394/09.11.2018 г. - Доклад от Даниела Коева - За Кмет на община Казанлък, оправомощена със Заповед № 1765/05.11.2018 г. на Кмета на общината с проект за решение относно определяне на пазарна цена от 310,00 лв, без ДДС за прехвърляне собствеността на имот, частна общинска собственост: незастроена земя с площ 42 кв. м, представляваща реална част от УПИ IV-135, с обща площ 667 кв.м в кв. 39, с. Голямо Дряново, общ. Казанлък.


Мотиви: Кметът на общината докладва, че в Общинска администрация е постъпило Заявление с вх. №194-И-2761-1/17.08.2018 година от Иванка П. Денева за доброволно прилагане на Подробен устройствен план за Урегулиран поземлен имот (УПИ) IV-135 в кв. 39 в село Голямо Дряново, по ПУП, одобрен със Заповед №135/1995 година на кмет. Заявителката е собственик на имот с пл. №135 с площ 625 кв. м, съгласно н. а. вх. рег. №4085/ 06.06.2006 г, акт №42, т. VIII, д. №2334.

За да бъде доброволно приложен Подробният устройствен план за описания имот е необходимо да бъде сключен договор за продажба на земя с площ 42 кв. м, която Община Казанлък притежава в имота, съгласно Акт за частна общинска собственост №3580 от 26.09.2018 година, вписан в Служба по вписванията с вх.№ 5895/ 27.09.2018 г, акт №131, т. 20, н. д. 4238.

Преписката за прехвърляне на собствеността на общинския имот се изготвя на основание чл. 35, ал. 4, т. 2 от Закона за общинската собственост (ЗОС) във връзка с  чл. 15, ал. 5 и §22, ал. 1, т. 1, б.„б“  от Закона за устройство на територията (ЗУТ), по реда и чл. 46, ал. 9 от Наредба №15 на Общински съвет - Казанлък. Данъчната оценка на общинската земя е 110,90 лева, съгласно Удостоверение за ДО № 7404043378/21.09.2018 г. на Дирекция „Местни приходи”. По изготвената пазарна оценка стойността е 310,00 лева.  

Съгласно чл. 41, ал. 2 от ЗОС, за да бъде извършена разпоредителната сделка е необходимо  Общински съвет - Казанлък да определи пазарната цена на общинския имот.

 

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл. 35, ал. 4, т. 2, чл. 41, ал. 2 от ЗОС, във връзка с  чл. 15, ал. 5 и §22, ал. 1, т. 1, б. „б“   от ЗУТ,

 

Р Е Ш И:

1. Определя пазарна цена от 310,00 (триста и десет) лева, без ДДС, за прехвърляне собствеността на следния имот, частна общинска собственост: Незастроена земя с площ 42 (четиридесет и два) кв. м, при граници: североизток, северозапад - улици, юг- им. №135, представляваща реална част от Урегулиран поземлен имот IV-135 (четвърти за едно три пет) с обща площ 667 (шестстотин шестдесет и седем) кв. м в кв. 39 (тридесет и девети) в село Голямо Дряново, община Казанлък, област Стара Загора, по ПУП, одобрен със Заповед №135/1995 година на Кмета, при граници:  североизток, северозапад - улици, югоизток- УПИ V-134,  югозапад- УПИ III-133. 

2. Упълномощава Кмета на община Казанлък да сключи договор с Иванка П. Денева, ЕГН хххххххххх за прехвърляне собствеността на общинския имот по т. 1, като всички данъци, такси и режийни разноски по издаване и вписване на договора са за сметка на заявителя – Иванка П. Денева.

                                                                                                          

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък;

Иванка П. Денева гр. Казанлък, ул. „Ген. Радецки“ №9

 

Участвали в поименно гласуване 27 общински съветници, от които „За” 27.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Д. КОЛЕВА)                                        (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)Изтегли приложенията