РЕШЕНИЕ
№ 909
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 29.11.2018 г., Протокол № 45

Относно: ОС_2395/09.11.2018 г. - Доклад от Даниела Коева - За Кмет на община Казанлък, оправомощена със Заповед № 1765/05.11.2018 г. на Кмета на общината с проект за решение относно определяне на пазарна цена от 8 400 лв без ДДС за продажба на земя - частна общинска собственост, на собственик на законно построената върху нея сграда: Поземлен имот с идентификатор 35167.502.4543, с площ 241 кв. м, представляващ УПИ IV-4543 в кв. 25А, гр. Казанлък.


Мотиви: Кметът на общината съобщава, че в Общинска администрация e постъпило Заявление с вх. №94-Л-486-3/25.09.2018 г. от Лорета И. Терзиева за закупуване на земя - частна общинска собственост, в качеството ѝ на собственик на построената върху нея жилищна сграда. Заявителката е собственик на сграда, построена в Поземлен имот с идентификатор 35167.502.4543 по Кадастрална карта и кадастрални регистри на град Казанлък, община Казанлък, област Стара Загора, одобрена със Заповед № РД-18-88/26.11.2015 г. на Изпълнителен директор на АГКК, представляващ Урегулиран поземлен имот  IV-4543 в кв. 25А гр. Казанлък, по Подробен устройствен план, одобрен със Заповед №932/04.06.2018 г,  съгласно Нотариален акт № 152, т. V, д. 2315/2000 г, вх. №2571 от 05.09.2000 г, н. а. 124, т. V, д. 1209 г, вх. №2456 от 17.05.2004 г. и Удостоверение за наследници №2114 от 09.10.2018 г.

За земята е съставен Акт за частна общинска собственост (АЧОС) №3581/27.09.2018 г, вписан в Служба по вписванията в град Казанлък с дв. вх. №5985, вх. №5993 от 02.10.2018 г, №8, т. 21, н. д. 4316.

На основание чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост (ЗОС) и по реда на чл. 44, ал. 3 от Наредба № 15 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет-Казанлък, продажбата се извършва от кмета на общината без търг или конкурс. Подготвена е преписка, като данъчната оценка на земята е 5 422,50 лева, съгласно Удостоверение за ДО № 7404043435/ 26.09.2018 г. на дирекция „Местни приходи”, а пазарната оценка е 8 400 лева, изготвена от правоспособен оценител, по реда на чл. 22, ал. 3 от ЗОС.

Съгласно чл. 41, ал. 2 от ЗОС, за да бъде извършена разпоредителната сделка е необходимо  Общински съвет – Казанлък да определи пазарната цена на общинския имот.

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 41, ал. 2 от ЗОС, във връзка с чл. 35, ал. 3 от ЗОС и чл. 44 от Наредба № 15 на ОбС-Казанлък за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет-Казанлък,

Р Е Ш И:

1. Определя пазарна цена от 8 400 (осем хиляди и четиристотин)лева, без ДДС, за продажба на земя - частна общинска собственост, на собственик на законно построената върху нея сграда: Поземлен имот с идентификатор 35167.502.4543 (три пет едно шест седем точка пет нула две точка четири пет четири три) по Кадастрална карта и кадастрални регистри на град Казанлък, община Казанлък, област Стара Загора, одобрена със Заповед № РД-18-88/ 26.11.2015 година на Изпълнителен директор на АГКК, с площ 241 (двеста четиридесет и един)кв. м,  адрес: град Казанлък, п.к. 6100, ул. “Панайот Хитов“ №8, Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, НТП: Ниско застрояване (до 10 м), при граници: имоти с идентификатори 35167.502.9003 (ул. “П. Хитов“), 35167.502.4541, 35167.502.4539, 35167.502.4553 (алея), стар идентификатор 35167.502.4540, представляващ Урегулиран поземлен имот  IV-4543 (четвърти за четири пет четири три) в кв. 25А (двадесет и пет буква А) град Казанлък, по Подробен устройствен план, одобрен със Заповед №932/04.06.2018 г. на кмета.

2. Упълномощава Кмета на община Казанлък да сключи договор с Лорета И. Терзиева, ЕГН ххххххххххх, за продажбата на общинския имот по т. 1 от настоящото решение. Всички данъци, такси и режийни разноски по издаване и вписване на договора са за сметка на заявителя - Лорета И. Терзиева.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък;

Лорета И. Терзиева, град Казанлък.

 

Участвали в поименно гласуване 26 общински съветници, от които „За” 26.

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Д. КОЛЕВА)                                        (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)Изтегли приложенията