РЕШЕНИЕ
№ 910
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 29.11.2018 г., Протокол № 45


Относно: ОС_2396/09.11.2018 г. - Доклад от инж. Даниела Коева - За Кмет на общината, оправомощена със Заповед № 1765 от 05.11.2018 г. на кмета на общината с проект за решение относно определяне на пазарна цена в размер на 11 700,00 лв. без ДДС, за продажба на земя с площ 1010 кв.м, представляваща УПИ VII-139, кв. 36 по ПУП на с. Овощник, общ. Казанлък.


Мотиви: Кметът на общината докладва, че в Общинска администрация e постъпило Искане с вх. №94-А-5189-2/29.05.2018 г. за закупуване на земя, частна общинска собственост от собственика на законно построена върху нея сграда. Сградата е построена при условията на отстъпено право на строеж - договор от 29.04.1962 г. Заявлението е подадено от Ангелина Д. Колева, собственик на жилищна сграда (съгласно нотариален акт №139, т. II, рег. н. дело №538/ 1991 г., Удостоверение за наследници №71/30.08.2018 г., Удостоверение за отказ от наследство №3447/31.07.2018 г.), построена в Урегулиран поземлен имот VII-139, кв. 36 с площ 1010 кв. м по действащ Подробен устройствен план на с. Овощник, общ. Казанлък, одобрен със Заповед №366/20.12.1990 г., при граници: север и изток – улици; юг – УПИ VIII-138 XI-529 и запад УПИ VI-140. По предходен план, имотът е  идентичен с парцел VII общ. в кв. 27 на с. Овощник.

За имота е съставен Акт за частна общинска собственост №3583/02.10.2018 г., вписан в Служба по вписванията-Казанлък  с дв. вх. рег. №6361, вх. рег. №6370/16.10.2018 г., акт №93, т. 22, н. д. 4619.

Преписката се изготвя на основание чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост (ЗОС) и по реда и чл. 44, ал. 3 от Наредба №15 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет - Казанлък.

Данъчната оценка на  земята е 4777,30 лв., съгласно Удостоверение №7404043047 от 29.08.2018 г. на дирекция МП при Община Казанлък. Изготвената пазарна оценка  от  оценител по реда на чл. 22, ал. 3 от ЗОС  е  11 700,00 лева.  

Съгласно чл. 41, ал. 2 от ЗОС, за да бъде извършена  разпоредителната сделка е необходимо  Общински съвет-Казанлък да определи пазарната цена на общинския имот,

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) и  чл. 41, ал. 2 от ЗОС, във връзка с чл. 35, ал. 3 от ЗОС и чл. 44 от Наредба №15 на ОбС – Казанлък,

 

Р Е Ш И:

1. Определя пазарна цена в размер на 11 700,00 (единадесет хиляди и седемстотин) лева, без ДДС, за продажба на земя с площ 1010 (хиляда и десет) кв. м, представляваща Урегулиран поземлен имот VII-139 (седми за сто тридесет и девети), кв. 36 (тридесет и шести), по действащ Подробен устройствен план на с. Овощник, общ. Казанлък, одобрен със Заповед №366/ 20.12.1990 г., при граници: север и изток – улици; юг – УПИ VIII-138 XI-529 и запад УПИ VI-140.

2. Упълномощава кмета на Община Казанлък да сключи договор за продажба на имота по т. 1 с Ангелина Д. Колева, като всички данъци, такси и режийни разноски по издаване и вписване на договора са за сметка на заявителя.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък;

Ангелина Д. Колева, с адрес, с. Овощник, общ. Казанлък;

Участвали в поименно гласуване 26 общински съветници, от които „За” 25.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Д. КОЛЕВА)                                        (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)