РЕШЕНИЕ
№ 921
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 29.11.2018 г., Протокол № 45


Относно: ОС_2380/05.11.2018 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно отпускане на еднократна финансова помощ на граждани от община Казанлък.


Мотиви: Кметът на общината докладва, че със свое Решение № 679/31.01.2018 г. за приемане на Бюджет и Инвестиционна програма на Община Казанлък за 2018 г., Общински съвет – Казанлък в подпараграф 42-14 „Помощи по решение на Общински съвет“ е гласувал обща сума от 10 000 лв. за отпускане на еднократна финансова помощ в случаите, когато НЗОК не поема пълния размер на операция, скъпоструващи изследвания или пълния размер на медикаментозно лечение и при особено тежки или извънредни ситуации. Максималният размер на еднократната помощ е 400 лв. и може да се отпуска веднъж на три години.

В Общинска администрация е постъпила Молба с вх. № 94-П-713-2/15.10.2018 г.,  от гражданин на община Казанлък за отпускане на еднократна финансова помощ: Петко Т. Байков от гр. Казанлък, на 68 г., с диагноза Първична гонартроза двустранна, видно от представените епикризи.

През 2017 г. и 2018 г. в МБАЛ „Полимед“ ООД, гр. София е извършена хирургическа интервенция – имплантиране първо на Дясна колянна става, след това и на Лява колянна става. За извършените оперативни интервенции Петко Байков е заплатил сумата от 3140 лв., която не се заплаща от НЗОК. Байков е в изключително затруднено финансово състояние, не разполага със средства, необходими да продължи лечението си.

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА,

 

Р Е Ш И:

Отпуска от бюджета на Община Казанлък за 2018 г., подпараграф 42-14 „Помощи по решение на Общински съвет“ еднократна финансова помощ на Петко Т. Байков от гр. Казанлък,  жк. „Изток“ бл. № 23  – 400 лв.

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък, Петко Т. Байков.

Участвали в поименно гласуване  25  общински съветници, от които „За” 25.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Д. РАЙКОВА)                                      (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)