РЕШЕНИЕ
№ 922
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 29.11.2018 г., Протокол № 45


Относно: ОС_2389/08.11.2018 г. - Доклад от Даниела Коева - За Кмет на община Казанлък, оправомощена със Заповед № 1765/05.11.2018 г. на Кмета на общината с проект за решение относно отпускане на еднократни финансови помощи по решение на ОбС, на граждани от община Казанлък.


Мотиви: Вносителят докладва, че със свое Решение № 679/31.01.2018 г. за приемане на Бюджет и Инвестиционна програма на Община Казанлък за 2018 г., Общински съвет – Казанлък в подпараграф 42-14 „Помощи по решение на Общински съвет“ е гласувал обща сума от 10 000 лв. за отпускане на еднократна финансова помощ в случаите, когато НЗОК не поема пълния размер на операция, скъпоструващи изследвания или пълния размер на медикаментозно лечение и при особено тежки или извънредни ситуации. Максималният размер на еднократната помощ е 400 лв. и може да се отпуска веднъж на три години.

В Общинска администрация са постъпили молби от граждани на община Казанлък за отпускане на еднократна финансова помощ:     

 

1. Стоянка К. Кънева от гр. Казанлък, Молба с вх. № 94-С-1462-2/05.11.2018 г., на 72 г., с диагноза Хроничен калкулозен холецистит, видно от представена епикриза.

През 2017 г. в УМБАЛ „Света Екатерина“ ЕАД, гр. София е проведено изследване и лечение, за което Стоянка е заплатила сумата от 790 лв., която не се заплаща от НЗОК. Тя е в затруднено финансово състояние, не разполага със средства, необходими да продължи лечението си.

 

2. Динка Р. Тодорова от гр. Казанлък,  жк. „Изток“ бл. № 43, Молба с вх. № 94-Д-4482-1/26.07.2018 г., на 29 г., с диагноза Церебрална киста, видно от представени медицински документи.

През 2017 г. в МБАЛ „Тракия“ ЕАД, гр. Стара Загора и СМДЛОД „Медискан“ ЕООД, гр. Стара Загора е проведено компютърно-томографско и магнитно резонансно изследване, коeто не се заплаща от НЗОК. Динка Тодорова е в затруднено финансово състояние, не разполага със средства, необходими да продължи лечението си.

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА,

Р Е Ш И:

 

Отпуска от бюджета на Община Казанлък за 2018 г., подпараграф 42-14 „Помощи по решение на Общински съвет“ еднократна финансова помощ на:

1. Стоянка К. Кънева от гр. Казанлък  – 400 лв.

2. Динка Р. Тодорова от гр. Казанлък,  жк. „Изток“ бл. № 43 – 200 лв.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък, Стоянка К. Кънева и Динка Р. Тодорова.

 

Участвали в поименно гласуване  24  общински съветници, от които „За” 24.

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Д. РАЙКОВА)                                      (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)