РЕШЕНИЕ
№ 923
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 29.11.2018 г., Протокол № 45


Относно: ОС_2408/13.11.2018 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно поставяне на паметна плоча по повод 100 години лютиерство в гр. Казанлък на южната фасада на сграда на адрес, гр. Казанлък, бул. "23 Пехотен шипченски полк" № 17.


Мотиви: Кметът на общината докладва, че в Общинска администрация - Казанлък е постъпило предложение от Инициативен комитет, в състава на който са включени председателят на СНЦ „Съюз на лютиерите в България“, управителят на „Кремона-България“ ЕООД и г-н Стефан Саранеделчев, наследник на основателя на лютиерското ателие, за поставяне на паметна плоча по повод 100 години лютиерство в град Казанлък.

През 1918 г. казанлъчанинът Димитър Георгиев Саранеделчев /1892-1969 г./ създава първото в Казанлък и едно от първите в страната професионално лютиерско ателие. Сградата, в което се е намирало ателието е съборена, като сега там е построен жилищен блок на адрес бул. „23 Пехотен шипченски полк“ № 17. Изработените в ателието струнни музикални инструменти впечатляват с вложеното в тях майсторство и намират добър прием от музиканти и музикални специалисти въпреки големите трудности в онези следвоенни години. Димитър Саранеделчев печели конкурс обявен през 1922 г. от Пловдивската търговско-индустриална камара от където е изпратен в Германия за усъвършенстване на лютиерското изкуство. През 1924 г. се връща в Казанлък и заедно с братята си основават първата в България Фабрика за струнни музикални инструменти „Кремона“. През годините Димитър Саранеделчев и братята му обучават много нови лютиери, които от своя страна обучават други и така Казанлък вече 100 години има славата не само в България, но и в много страни по света,  като град на лютиерското изкуство.

Предложението е паметната плоча да бъде поставена на фасадата на жилищния блок, намиращ се на адрес: гр. Казанлък, бул. „23 Пехотен шипченски полк“ № 17, за което е представено писмено съгласие от собствениците. В първоначалното си предложение Инициативния комитет предлага паметната плоча да се постави в югоизточния край на южната фасада на сградата, но в последствие в становището си главния архитект предлага мястото да е в централната част на сградата.

Паметната плоча ще е изработена от черен гранит с размери 80/60 см., с надпис: „В двора на тази сграда се е намирало лютиерско ателие създадено през 1918 г. от Димитър Георгиев Саранеделчев /1892 – 1969 г./.

През 1924 г. ателието е преобразувано в първата в България фабрика за струнни музикални инструменти „Кремона“.“

Съгласно чл. 84 ал. 3 от Наредба № 27 на Общински съвет, за символиката на община Казанлък, за именуване и преименуване на обекти с общинско значение и за паметниците и други възпоменателни знаци на територията на общината, към доклада са приложени становищата на Главния архитект и Директора на ИМ „Искра”, подписка в подкрепа на инициативата, както и подписка на всички живущи в сградата на бул. „23 Пехотен шипченски полк“ № 17, с което декларират съгласието си за поставяне на плочата на фасадата на сградата.

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и  чл. 83 ал. 3, чл. 84, чл. 85, т. 1 и чл. 87, т. 3 от Наредба № 27 на ОбС за символиката на община Казанлък, за именуване и преименуване на обекти с общинско значение и за паметниците и другите възпоменателни знаци на територията на общината,

  

Р Е Ш И:

1. Дава съгласие за поставяне на паметна плоча по повод 100 години лютиерство в град Казанлък, съгласно представен идеен проект.

2. Паметната плоча да се постави на южната фасада на сградата на адрес: гр. Казанлък, бул. „23 Пехотен шипченски полк“ № 17.

3. Средствата за изработването и поставянето на плочата по т.1 ще бъдат осигурени чрез дарения от инициативния комитет за поставяне на паметна плоча по повод 100 години лютиерство в град Казанлък.

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък, Стефан Д. Саранеделчев – в качеството си на член на Инициативен комитет.

 

Участвали в гласуване  29  общински съветници, от които „За” 29.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Д. РАЙКОВА)                                      (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)Изтегли приложенията