ПОКАНА № 46

На 19.12.2018 г. от 10:00 часа на основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА свиквам на заседание Общински съвет - Казанлък, което ще се проведе в зала ”Инфра” в гр. Казанлък, при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД1. ОС_2476/11.12.2018 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно изменение на Бюджет и Инвестиционна програма на община Казанлък за 2018 г.
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

2. ОС_2459/06.12.2018 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно даване съгласие от ОбС за оценка на непарична вноска /апорт/ недвижим имот, частна общинска собственост, необходим за учредяване на ЕООД ”Индустриална зона - Казанлък” гр. Казанлък с едноличен собственик на капитала - община Казанлък.
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

3. ОС_2466/07.12.2018 - Доклад от Петко Карагитлиев - Управител на ”Балканинвест” ЕООД с проект за решение относно констатациите от направен анализ на новите дейности, възложени на ”Балканинвест” ЕООД от Доверителя, с Решение № 815/06.07.2018 г. на ОбС във връзка с управлението и стопанисването на минералните води от находище ”Овощник”, съоръженията и водопреносната мрежа, както и направения Анекс № Д06-134#1/17.10.2018 г., към Договор № Д06-134/18.09.2017 г., касаещ добавяне на нови права и задължения, свързани с управлението и стопанисването на горепосоченото находище на минерални води и необходимостта от приемане на решение за финансиране на извършването им. Постъпи писмо с вх. №ОС-2479/12.12.2018 г. от вносителят, като прилага доклада с отразена корекция по становището на ПК по икономика, бюджет и финанси. /Виж в ”Преписка” или в ”Допълнителни материали”/
Вносител: Петко Карагитлиев - Управител на ”Балканинвест” ЕООД, гр. Казанлък
Докладчик: Петко Карагитлиев - Управител на ”Балканинвест” ЕООД, гр. Казанлък
изтегли документите за тази точка

4. ОС_2393/09.11.2018 - Доклад от инж. Даниела Коева - За Кмет на общината, оправомощена със Заповед № 1765 от 05.11.2018 г. на кмета на общината с проект за решение относно: 1. Даване на разрешение за възлагане изработката на ПУП - Парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура - трасе на оптичен кабел за захранване на ПИ с идентификатор 38563.151.8 - с НТП - ”урбанизирана”, с площ от 6,554 дка, преминаващ през ПИ с идентификатори: 38563.106.329; 38563.155.368; 38563.155.359 - с НТП - ”пасище”; 38563.155.60 - с НТП - ”за местен път” и 38563.32.53; 38563.106.54; 38563.106.50; 38563.106.55 - с НТП -”за селскостопански, горски ведомствен път”, в землището на с. Копринка, общ. Казанлък; 2. Одобряване на заданието, съставено от Възложителя. Важно! Постъпи Писмо с вх. № ОС-2439/27.11.2018 г. от вносителя с приложено копие от пълномощно, по становище на юриста на ОбС. /Виж в ”Преписка” и в ”Допълнителни материали”!/ (В Заседание № 45, проведено на 29.11.2018 г. ОбС не взе решение!)
Вносител: инж. Даниела Коева - За Кмет на Община Казанлък, оправомощена със Заповед № 1765/05.11.2018 г.
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

5. ОС_2462/06.12.2018 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно промяна на структурата на общинската училищна мрежа, чрез преобразуване на общинско училище от основно в обединено, ОУ ”Св. св. Кирил и Методий” в с. Ръжена.
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

6. ОС_2475/11.12.2018 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 31 за определяне размера на местните данъци на територията на община Казанлък, двете четения в едно заседание.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

7. ОС_2458/ 05.12.2018 - Доклад от Николай Златанов - председател на Общински съвет - Казанлък относно приемане на Наредба за изменение на Наредба № 26 за определянето и администрирането на местните такси и цени на територията на община Казанлък, двете четения в едно заседание .
Вносител: Николай Златанов - председател на Общински съвет – Казанлък
Докладчик: Николай Златанов - председател на Общински съвет – Казанлък
изтегли документите за тази точка

8. ОС_2477/11.12.2018 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно приемане на Годишен план за ползване на дървесина от горски територии и възлагане управлението на горските територии, собственост на община Казанлък през 2019 г.
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

9. ОС_2468/07.12.2018 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно даване на съгласие за предоставяне на имоти - общински полски пътища, определени по реда на чл.37в, ал. 16 от Закона за собствеността и ползване на земеделските земи за ползване на ползвателите на съответните масиви, за стопанската 2018 - 2019 г.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

10. ОС_2451/04.12.2018 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно прекратяване на договори за учредяване на право на строеж на 13 броя търговски сгради със ЗП 15 кв.м в УПИ XII-905, с площ 1144 кв.м в кв. 63 по плана на гр. Шипка, община Казанлък. Важно! Постъпи Писмо с вх. № ОС_2481/13.12.2018 г. от вносителя по становище на ПК по приватизация и разпореждане с общинска собственост, с което прави промяна в проекта за решение. /Виж в ”Преписка” и в ”Допълнителни материали”/
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

11. ОС_2454/04.12.2018 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно определяне на пазарна цена от 13 800 лв, без ДДС за продажба на земя - частна общинска собственост, на собственик на законно построената върху нея сграда - УПИ VIII-52 с площ 1140 кв. м, в кв.1 гр. Крън.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

12. ОС_2455/04.12.2018 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно определяне на оценки на общински земи, върху които е било учредено право на ползване въз основа на актовете, посочени в § 4 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

13. ОС_2457/05.12.2018 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно определяне на пазарна цена при разпореждане с имот - общинска собственост в размер на 350,00 лева без ДДС, в гр. Казанлък.
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

14. ОС_2471/10.12.2018 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно определяне на пазарна цена за допълнително право на строеж поради промяна по време на строителство към договор за учредено право на строеж върху земя, частна общинска собственост.
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

15. ОС_2473/10.12.2018 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно определяне на пазарна цена при разпореждане с имот - частна общинска собственост в размер на 350,00 лева без ДДС, в гр. Казанлък.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

16. ОС_2460/06.12.2018 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно даване на разрешение за възлагане изработката на проект за ПУП - План за застрояване и парцеларни планове за елементите на техническата инфраструктура за Поземлен имот с идентификатор 40292.9.9 - с НТП ”Друг вид недървопроизводителна горска площ”, местност ”Хайдушка вада”, с площ 0,626 дка по КККР на гр. Крън с цел промяна предназначението и начина на трайно ползване на имота в ”За вилно строителство”.
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

17. ОС_2435/26.11.2018 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно предоставяне на земи от Общинския поземлен фонд при наличие на нотариален акт.
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

Материал по чл.64 от Правилника на ОбС
изтегли документите за тази точка


изтегли становища по материалите, включени в проекта за дневен ред

Поканата е с Изх.No.:841 От дата: 13.12.2018 г.

НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ ДИМИТРОВ /П/
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - КАЗАНЛЪК