РЕШЕНИЕ
№ 928
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 19.12.2018 г., Протокол № 46


Относно: ОС_2462/06.12.2018 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно промяна на структурата на общинската училищна мрежа, чрез преобразуване на общинско училище от основно в обединено, ОУ "Св. св. Кирил и Методий" в с. Ръжена.


Мотиви: Вносителят докладва пред общинските съветници:

 

1. Причини, които налагат приемането на предложения Проект:

Общинските неспециализирани образователни институции могат да се преобразуват чрез вливане, сливане, отделяне, разделяне и промяна на вида по чл. 38, ал. 1 и ал. 2 (чл. 311, ал. 1 от ЗПУО). Производството по издаването на заповедта за откриване, преобразуване, промяна и закриване на общинските училища започва по писмено предложение на финансиращия орган (чл. 312, ал. 1 от ЗПУО) в частност от първостепенния разпоредител с бюджета. Предложението на кмета за започване на процедура за промени в образователната мрежа на Общината се внася в Министерството на образованието и науката, след като Общинският съвет е взел решение по въпроса и след проверка и становище на регионалното управление по образованието (чл. 312, ал. 6 от ЗПУО).

В състава на образователната мрежа на община Казанлък към момента влизат 22 общински   училища и 4 държавни. Основните училища са разположени по следния начин: 7 в общинския център, 11 в останалите населени места, като 6 са в северната част на общината и 5 в южната ѝ част. Професионалните гимназии са 4 (държавни), 1 средно училище и 3 профилирани гимназии.

През тази учебна година в общинската образователна мрежа се обучават и възпитават 7840 ученици в дневна форма на обучение (към 01.12.2018 г.). През месец юни 2018 г. своето основно образование ще придобият 688 ученици, завършващи VІІ клас. По-голяма част от тях ще продължат в първи гимназиален етап на средната степен на образование в гимназиите и средното училище в град Казанлък.

През последните години съществува тенденция определена възрастова група ученици, 14-16 годишни, които обикновено са представители на уязвими групи, живеещи основно в малките населени места на общината, за които съществува реален риск от отпадане от училище. Следвайки основните принципи и цели на националните политики в средното образование, е необходимо да планираме, развиваме и утвърждаваме устойчиви стратегии и дейности за увеличаване на броя на учениците продължили обучението си след основната степен, които да завършат първи етап на средното образование и да получат професионални знания и умения по част от професия. Възможности за реализиране на тези приоритетни цели дават разпоредбите на ЗПУО, които позволяват преобразуване или промяна на вида на неспециализирано училище от основно в обединено, в което учениците да завършат първи гимназиален етап, да придобият средно образование с първа професионална квалификационна степен по част от професия.

След извършено проучване от изследователски екип на възможностите за създаване на обединени училища на територията на община Казанлък, се стигна до заключението, че най-подходящо за преобразуване е основното училище в с. Ръжена. Проучването е осъществено в периода от м. април до м. септември 2018 г. и включва комплексен подход – събиране и анализ на статистически данни, групови срещи, индивидуални интервюта, наблюдения на терен, анализ на политики и др. Между всички заинтересовани страни - местната власт, директорът на училището, учители, родители, ученици, съществува пълен консенсус по въпроса за преобразуване на училището в с. Ръжена.

В основно училище „Св. св. Кирил и Методий” , с. Ръжена през учебната 2018/2019 година се обучават 132 ученици в 7 паралелки от І до VІІ клас. Учебният процес се провежда в едносменен режим на работа. Осигурени са условия за целодневна организация на учебния ден. Проучванията показват, че за последните 5 години между 35 и 45 % от завършващите седмокласници в с. Ръжена не продължават образованието си. Главната причина е липсата на финансови средства, а също така социални и културни проблеми и различия. Според мнението на родители и учители от училището, ако се осигури възможност децата им да продължат в първи гимназиален етап в ОУ „Св. св. Кирил и Методий” с. Ръжена, всички ученици ще останат в образователната система. Създаване на предпоставки за реално намаляване на процента отпаднали от училище ученици от уязвими групи е изключително сериозен аргумент в подкрепа на предложението на учителския колектив и ръководството на училището за преобразуване на основното училище в обединено за ученици от І до Х клас. За придобиване на професионална квалификация с І квалификационна степен се предлага да бъде разкрито обучение с професия „Ресторантьор”, специалност „Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения” – 3-годишно обучение (8 – 10 клас). По този начин ще се даде възможност на тези деца да се образоват, да бъдат конкурентноспособни на пазара на труда, да се реализират.

След проведена родителска среща и направена анкета сред учениците в 7 клас в училищата в с. Ръжена и с. Кънчево става ясно, че от двете села може да се сформира паралелка в осми клас с прогнозен брой от 18 ученици в нея. Има осигурен безплатен транспорт /от бюджета на училището/ за учениците, които пътуват до училището от ромската махала в града.

Материалната база на училището е реновирана в рамките на проект на Община Казанлък „Обновяване на образователната инфраструктура в Община Казанлък”, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020”. В резултат на реновирането са въведени мерки за енергийна ефективност, ремонтирани и изградени са водопровод и канализационни инсталации, осигурени са мерки за достъпна архитектурна среда,  класните стаи и кабинети са с ново обзавеждане. Училището има капацитет за реализиране на професионално обучение по предложените професии, като необходимото оборудване ще бъде осигурено от бюджета на училището.

Добре подготвеният и квалифициран преподавателски екип включва 17 учители. През новата учебна година, екипът ще бъде допълнен с педагог - специалист по специалните предмети.

 

2. Цели, които се поставят с предложения проект:

Основна цел на настоящото предложение за преобразуване на ОУ „Св. св. Кирил и Методий”, с. Ръжена в обединено училище, е повишаване на условията за равен достъп до качествено образование за завършване на първи гимназиален етап на средното образование с придобиване на квалификация по част от професия за учениците от село Ръжена и от съседните села - всички от малцинствен етнос и уязвими групи.

 

3. Финансови и други средства, необходими за реализиране преобразуването на ОУ „Св. св. Кирил и Методий”, с. Ръжена

Преобразуването не изисква допълнителен финансов ресурс от общинския бюджет. Обзавеждането на кабинет по специалността и създаването на условия за обучение с професионална насоченост е за сметка на делегирания бюджет на училището.

 

4. Очаквани резултати от предложения Проект:

Преобразуването на основното училище в обединено ще доведе до намаляване на риска от отпадане на ученици от уязвими групи не само от с. Ръжена, а и от околните села, както и насърчаване на учениците за включването им в системата на професионалното образование и придобиване на професионална квалификация по професии, които са актуални на пазара на труда.

При изготвянето на предложението за преобразуване са взети предвид актуалното състояние на образователната система в община Казанлък, както и възможностите, които са предоставени на младите хора в общината за стимулиране на тяхното личностно развитие.

 

5. Анализ на съответствие с правото на Европейския съюз.

Настоящото предложение за преобразуване на основно в обединено училище, водещо до промяна в структурата на училищната мрежа в община Казанлък е в пълно съответствие с европейското законодателство, спазвайки в пълнота разпоредбите и целите на националното и местно законодателство.“

 

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23  от ЗМСМА, чл. 311, ал. 1, чл. 312, ал. 1 и ал. 6, чл. 315, ал. 1, във връзка с чл. 38, ал. 1, т. 4 от Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО) и във връзка с разпоредбите на Наредба № 9 от 19.08.2016 г. за институциите в системата на предучилищното и училищното образование,

 

Р Е Ш И:

 

1. Приема предложението на Кмета да се започне производство по преобразуване на ОУ „Св. св. Кирил и Методий”, с. Ръжена в Обединено училище (І - Х клас включително).

2. Възлага на Кмета на Община Казанлък осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на решението.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък.  

Участвали в гласуване  31  общински съветници, от които „За” 31.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Д. РАЙКОВА)                                       (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)