РЕШЕНИЕ
№ 931
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 19.12.2018 г., Протокол № 46

Относно: ОС_2477/11.12.2018 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно приемане на Годишен план за ползване на дървесина от горски територии и възлагане управлението на горските територии, собственост на община Казанлък през 2019 г.


Мотиви: Кметът на общината съобщава, че съгласно чл. 111 от Закона за горите и чл. 7 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горски територии - държавна и общинска собственост и за ползване на дървесина и недървесни горски продукти, ползването на дървесина от Общинския горски фонд Ползването на дървесина в горските територии - общинска собственост, се извършва въз основа на годишен план. Годишният план по ал. 1 се одобрява с решение на общинския съвет по предложение на кмета на общината и се публикува на интернет страницата на съответната община в срок 15 дни от одобряването му. Годишния план, както и обемите на ползването на дървесина в горските територии - общинска собственост, се определят в съответствие с Горскостопански план 2012 - 2021 г., утвърден от РУГ - Стара Загора. Принципите, по които е разработен Годишния план за  ползване на дървесина  за  2019 г. са съгласно изискванията  на чл. 45 ал. 4 от Наредба № 8 от 5 август 2011 г. за сечите в горите, като определените за сеч отдели и подотдели са:

1. в които сечта от предходната година не е приключила;

2. с влошено санитарно състояние;

3. с напреднал възобновителен процес;

4. с пълнота, по-голяма от 0,8, за провеждане на отгледни сечи;

5. за провеждане на отгледни сечи до склопяването им;

6. в които са планирани дейности по опазване от пожари.

С цел изпълнение на Горскостопанския план на община Казанлък, както и за извършване на цялостната дейност по управлението на горските територии, собственост на Община Казанлък, с Решение № 929, взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 23.04.2014 г., Протокол № 47, съгласно чл. 181 от Закона за горите е определен „Пениталес“ ООД, ЕИК 123659338, със седалище на управление: гр. Казанлък, ул. „Цар Иван Шишман“ № 2, за лице на което да бъде възложено управлението на горските територии – общинска собственост. Въз основа на това решение, бе сключен договор за управление между община Казанлък и „Пениталес“ ООД с посочения по горе предмет. В договора е уговорено, че дейностите по управление на горските територии, общинска собственост, ще се управляват безвъзмездно. С Писмо с вх.№ 68-547-39/04.12.2018 год. управителя на „Пениталес“ ООД е внесъл в общинска администрация предложение за прекратяване на договора по взаимно съгласие. В предложението се посочва, че съгласно договора необходимите дейности по управление на горските територии собственост на община Казанлък са се извършвали безвъзмездно, но към настоящия момент, поради все повече увеличаващите се разходи на фирмата от извършваните дейности същата е невъзможно да продължава да изпълнява задълженията си по договора за управление, без да застраши финансовото си състояние. От досегашната дейност на “Пениталес” ООД по изпълнение на Горскостопанския план на Община Казанлък 2012-2021 год. състоянието е следното:  

От сключване на договора за управление, ежегодно е изработван годишен план по реда на чл. 7, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, като същия е утвърждаван с Решения на Общинския съвет. Към настоящия момент около 2/3 от дейностите, предвидени в Горскостопанския план на Община Казанлък 2012-2021 год. са изпълнени. В едногодишните планове за 2015 и 2016 год. са изпълнени в почти пълния си обхват. От 2017 год. се наблюдава тенденция в плановете за следващата година да се включват дейности, като преходни за изпълнение отдели и подотдели, в които ползването на дървесината не е приключило. В изработения от “Пениталес” ООД проекто-план за 2019 год., дела на преходните отдели от минали години надвишава дела на новите такива. От изложеното е видно, че въпреки доброто изпълнение на Горскостопанския план на Община Казанлък 2012-2021 год., през последната година се наблюдава забавяне в изпълнението на планираните дейности и е налице затруднение при изпълнението му. Във връзка с предложението на изпълнителя, вносителят предлага Договор №06-54/07.05.2014 год. да бъде прекратен по взаимно съгласие към декември 2018 год.

При така създалата се ситуация за общината възниква необходимост за определяне на нова форма на управление, която да осъществява дейността по управление на горските територии - общинска собственост. Съгласно чл. 181, ал. 1 от Закона за горите Управлението на горските територии - общинска собственост, се осъществява:

1. от общинска горска структура, организирана в една от следните форми:

а) структурно звено в администрацията на общината;

б) търговско дружество, в което общината е едноличен собственик на капитала;

в) общинско предприятие по смисъла на Закона за общинската собственост;

2. от държавните горски стопанства и държавните ловни стопанства въз основа на договор;

3. от физически лица или търговци, вписани в публичните регистри по чл. 235 и чл. 241, въз основа на договор.

Съгласно ал. 2 на същата разпоредба изборът на формата на управление, както и на лицата по ал. 1, т. 3 се определя с решение на Общинския съвет.

Настоящото предложение е дейностите по управление на горските територии - общинска собственост да се възложат на Държавно горско стопанство Казанлък по реда на чл. 181, ал. 1, т. 2 от Закона за горите. В настоящия момент останалите две форми на управление не са подходящи с оглед предстоящото приемане на горскостопанския план за 2019 год. и изпълнение на свързаните с него дейности. От една страна, създаването на общинска горска структура по реда на чл. 181, ал. 1, т. 1 от ЗГ ще отнеме твърде много време по нейното учредяване, набиране и обучение на персонален състав, приемане на нормативна база. От друга страна, провеждане на процедура по избор на физически лица или търговци, вписани в публичните регистри по чл. 235 и чл. 241 по реда на чл. 181, ал. 1, т. 3 ще забави във времето изпълнението на дейностите по горскостопанския план за 2019 год. и може да доведе до неговото неизпълнение.

Държавното горско стопанство разполага с най-голям капацитет и опит в областта на управлението на горските територии. Като част от Югоизточното държавно предприятие „ДП-СЛИВЕН“, Държавно горско стопанство Казанлък стопанисва държавните горски територии и е възложител на всички предвидени в закона дейности в горските територии. Прилага същите, като общинските специални стопански планове и стопански програми, които имат за цел да осигурят целостта на запаса и да гарантират трайност и постоянство в ползването, поради което вносителят счита за най-целесъобразно управлението на горските територии, собственост на община Казанлък, да бъде възложено на ДГС Казанлък.

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 111, ал. 4, т. 1 и чл. 181, ал. 2 от Закона за горите, във връзка с чл. 7, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, Приета с ПМС № 316 от 24.11.2011 г. от Закона за горите чл. 16, т. 1 от Договор № Д06-54/07.05.2014 год.,

  

Р Е Ш И:

 

1. Одобрява Годишния план за 2019 год. за ползване на дървесина от Общинския горски фонд съгласно Приложения № 1, 2, 3, 4.

2. Дава съгласие да се прекрати по взаимно съгласие Договор № Д06-54/07.05.2014 год. към декември 2018 год.

3. Управлението на горските територии - общинска собственост, да се осъществява от Държавно горско стопанство Казанлък.

4. Определя процентно разпределение от приходите от управлението на горските територии, собственост на Община Казанлък, както следва:

-80% от приходите за Община Казанлък;

-20% от приходите за ТП Държавно горско стопанство Казанлък.

5. Определя срока на договора за предоставяне на управлението на горските територии собственост на Община Казанлък с Държавно горско стопанство Казанлък да бъде за 1 /една/ година, считано от датата на неговото сключване.

6. Оправомощава Кмета на Община Казанлък да извърши всички нормативно определени действия в изпълнение на горното решение.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък.  

Участвали в поименно гласуване  29  общински съветници, от които „За” 29.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Д. РАЙКОВА)                                       (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)Изтегли приложенията