РЕШЕНИЕ
№ 932
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 19.12.2018 г., Протокол № 46


Относно: ОС_2468/07.12.2018 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно даване на съгласие за предоставяне на имоти - общински полски пътища, определени по реда на чл.37в, ал. 16 от Закона за собствеността и ползване на земеделските земи за ползване на ползвателите на съответните масиви, за стопанската 2018 - 2019 г.


Мотиви: Кметът на общината докладва, че с Писмо с вх. № ОС- 2441/28.11.2018 г., Директорът на Областна Дирекция  „Земеделие“ – Стара Загора е отправил искане до Общински съвет - Казанлък, на основание чл.  37в,  ал. 16 от ЗСПЗЗ,  за  даване на съгласие да бъдат предоставяни за ползване имоти – общински полски пътища, попадащи в масивите за ползване, на ползвателите на съответните масиви, по цена в размер на средното рентно плащане за землището.

Във връзка с изпълнението на разпоредбата на чл. 37в, ал 4 от ЗСПЗЗ, Комисия, определена със Заповед РД-07-206/01.08.2018 г. на Директора на ОДЗ Земеделие съставя проект за разпределянето на ползването на земите по масиви и изготвя доклад, който съдържа сключеното споразумение, разпределянето на масивите за ползване, данни за земите по ал. 3, т. 2 за техните собственици и дължимото рентно плащане, въз основа на които Директора на ОД Земеделие, Стара Загора издава заповед за разпределянето на масивите в землището в срок до 1 октомври на съответната година. Заповедите на Директора на ОДЗ - Земеделие- Стара Загора по чл. 37 в, ал. 4 от ЗСПЗЗ са: Заповед № РД - 07 – 415/01.10.2018 г., Заповед № РД - 07 – 418/01.10.2018 г., Заповед № РД - 07 – 416/01.10.2018 г., Заповед № РД - 07 – 370/01.10.2018 г., Заповед № РД - 07 – 369/01.10.2018 г., Заповед № РД - 07 – 419/ 01.10.2018 г., Заповед № РД - 07 – 417/ 01.10.2018 г., Заповед № РД - 07 – 420/01.10.2018 г., Заповед  РД - 07 – 354/01.10.2018 г., Заповед № РД - 07 – 337/01.10.2018 г., Заповед № РД - 07 – 359/01.10.2018 г., Заповед № РД - 07 – 360/01.10.2018 г., Заповед № РД - 07 – 338/01.10.2018 г., Заповед № РД - 07 – 340/01.10.2018 г., Заповед № РД - 07 – 341/01.10.2018 г., Заповед № РД - 07 – 352/01.10.2018 г., Заповед № РД - 07 – 333/01.10.2018 г., Заповед № РД - 07 – 332/01.10.2018 г., Заповед №  РД - 07 – 353/01.10.2018 г., Заповед № РД - 07 – 331/01.10.2018 г.

На основание горните заповеди, Директорът е отправил искане до Кмета на Община Казанлък да предостави за ползване полски пътища – включени в заповедите и размер на рентно плащане за съответното землище. Въз основа на взетото решение, кметът на Общината и ползвателите на съответните землища на съответният масив, сключват договори за ползване на имоти полски пътища.

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА,  и чл. 37в, ал.16 и ал. 17,  от ЗСПЗЗ,

Р Е Ш И:

 

1.  Дава съгласие да се предоставят за ползване, за стопанската 2018/2019 г., общински имоти -  полски пътища, заявени от земеделските производители и включени в съответните блокове за земеделско ползване, определени със заповеди на директора на Областна дирекция “Земеделие“ – Стара Загора, за съответното землище,  по цена в размер на средното рентно плащане за него.  

2. Ползвателите, на които са предоставени полските пътища, са длъжни да осигурят достъп до имотите, декларирани и заявени за ползване в реални граници през стопанската 2018/2019 г.

3. Упълномощава кмета на общината да сключи договорите за ползване на предоставените имоти.  

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък; Eлка Бонева – Директор на ОД „Земеделие“ Стара Загора.

 

Участвали в поименно гласуване 31 общински съветници, от които „За” 31.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Д. КОЛЕВА)                                         (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)