РЕШЕНИЕ
№ 934
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 19.12.2018 г., Протокол № 46


Относно: ОС_2454/04.12.2018 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно определяне на пазарна цена от 13 800 лв., без ДДС за продажба на земя - частна общинска собственост, на собственик на законно построената върху нея сграда - УПИ VIII-52 с площ 1140 кв. м, в кв.1 гр. Крън.


Мотиви: Кметът на общината докладва, че в Общинска администрация e постъпило Заявление с вх. №.94-В-2658-2/15.11.2018 г. от Виктория Г. Георгиева за закупуване на земя - частна общинска собственост, в качеството ѝ на собственик на построената върху нея жилищна сграда. Заявителката е собственик на сграда, построена в Урегулиран поземлен имот  VIII-52 в кв. 1 град Крън, по ПУП одобрен със Заповед № 109/11.05.1981 г, съгласно Нотариален акт № 200, т. IX, д. 1923/ 2017 г, вх. №2719 от 26.04.2017 г. За земята е съставен Акт за частна общинска собственост (АЧОС) №1373 от 21.06.2012 година, вписан в Служба по вписванията в град Казанлък, Дв. вх. рег. №4077/ 09.07.2012 г, акт 116, т. 13, н. д. 2646, п. 44155.

На основание чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост (ЗОС) и по реда на чл. 44, ал. 3 от Наредба № 15 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет - Казанлък, продажбата се извършва от кмета на общината без търг или конкурс. Подготвена е преписка, като данъчната оценка на земята е 4 902,00 лева, съгласно Удостоверение за ДО №7404044286/21.11.2018 г на дирекция „Местни приходи“, а пазарната оценка е 13 800 лева, изготвена от правоспособен оценител, по реда на чл. 22, ал. 3 от ЗОС.

Съгласно чл. 41, ал. 2 от ЗОС, за да бъде извършена  разпоредителната сделка е необходимо  Общински съвет – Казанлък да определи пазарната цена на общинския имот.

 

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 41, ал. 2 от ЗОС, във връзка с чл. 35, ал. 3 от ЗОС и чл. 44 от Наредба № 15 на ОбС-Казанлък за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет-Казанлък,

 

Р Е Ш И:

 

1. Определя пазарна цена от 13 800 (тринадесет хиляди и осемстотин) лева, без ДДС, за продажба на земя - частна общинска собственост, на собственика на законно построената върху нея сграда: Урегулиран поземлен имот VIII-52 (осми за петдесет и две) в кв. 1 (първи), по Подробен устройствен план на град Крън, община Казанлък, област Стара Загора, одобрен със Заповед № 109/ 11.05.1981 г, с площ 1140 (хиляда сто и четиридесет) кв. м, адм. адрес: гр. Крън, ул.“Борис Митев“ №31, при граници: север – УПИ VI-55, изток и юг – улици, запад – УПИ Х-1256.

2. Упълномощава Кмета на община Казанлък да сключи договор с Виктория Г. Георгиева, ЕГН ххххххххххх, за продажбата на общинския имот по т. 1 от настоящото решение. Всички данъци, такси и режийни разноски по издаване и вписване на договора са за сметка на заявителя - Виктория Г. Георгиева.

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък;

Виктория Г. Георгиева, град Казанлък.

 

Участвали в поименно гласуване 26 общински съветници, от които „За” 26.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Д. КОЛЕВА)                                         (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)