РЕШЕНИЕ
№ 935
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 19.12.2018 г., Протокол № 46


Относно: ОС_2455/04.12.2018 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно определяне на оценки на общински земи, върху които е било учредено право на ползване въз основа на актовете, посочени в § 4 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.


Мотиви: Кметът на общината докладва, че в Закона на собствеността и ползването на земеделските земи в § 4 от ПЗР е предвиден реда за преобразуване на правото на ползване в право на собственост върху земеделски земи предоставени за ползване въз основа на нормативни актове.

Права по § 4а и 4б от преходните и заключителните разпоредби на ЗСПЗЗ имат гражданите, на които е предоставено право на ползване по силата на Указ № 596 на Президиума на Народното събрание от 1967 г., Указ № 922 на Държавния съвет от 1989 г., постановления на Министерския съвет № 21 и 23 от 1963 г., № 12 от 1971 г., № 76 от 1977 г., № 1 от 1981 г., № 11 от 1982 г., № 30 от 1985 г., № 26, 58 и 67 от 1987 г. и № 34 от 1989 г.

Закона за собствеността и ползването на земеделски земи дава право на правоимащите ползватели да станат собственици на предоставените им за ползване земеделски земи, като ги заплатят на собствениците чрез Общината по ред предвиден в закона. Съгласно чл. 28 от ППЗСПЗЗ областния управител възлага и приема план на новообразуваните имоти. В този план са отразени, както имотите на бившите собственици притежавали земеделски земи преди образуване на ТКЗС и възстановени с решение на Общинска служба ”Земеделие” за терен по § 4 /така и имотите предоставени за ползване/. Възстановяването, съответно придобиването на правото на собственост върху новообразуваните имоти, се извършва със заповед на кмета на общината, която се съобщава по реда на Гражданския процесуален кодекс. В заповедта се описват местоположението, границите, съседите, както и ограниченията на собствеността и основанията за тях. На територията на Община Казанлък има влезли в сила планове на новообразуваните имоти за землището на град Шипка, на част от землището на град Казанлък и селата Енина, Копринка, Горно Черковище, Бузовград и Черганово. Съгласно чл. 36, ал. 3 от ЗСПЗЗ оценките се определят по Наредба за реда за определяне на цени на земеделските земи (Загл. изм. - ДВ, бр. 75 от 2006 г.).

С Договор № Д 06-236/29.11.2018 г., кметът е възложил изработването на 5 бр. оценки на поземлени имоти. На гражданите, чието право на ползване се превръща в право на собственост, съгласно §4а, ал. 1 - до 600 кв.м и  § 4б, ал. 1 - до 1000 кв. м. за разликата над 600 кв. м. и над 1000 кв. м. до фактически ползваната с размери не по-малки от 250 кв.м, от които не може да се образува нов имот, се заплащат от ползвателите на собствениците по пазарни цени.

Съгласно чл. 36, ал. 3 от ЗСПЗЗ / Обн., ДВ, бр. 13 от 9.02.2007 г. /  „Оценките на общинските земи, върху които е било учредено право на ползване въз основа на актовете, посочени в § 4 от преходните и заключителните разпоредби, се определят с решение на общинския съвет по реда на Закона за общинската собственост”

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от  ЗМСМА и чл. 36, ал. 3 от ЗСПЗЗ, във връзка с чл. 35, ал. 4, т. 2, чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 5а и чл. 1, т. 2 от Наредба за реда за определяне на цени на земеделски земи,

 

Р Е Ш И:

 

Определя оценките на общинските земи, върху които е било учредено право на ползване въз основа на актовете, посочени в §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ както и оценките по пазарни цени за разликата до фактически ползваната земя, както следва: 

1. Земеделска земя с площ от 468 (четиристотин шестдесет и осем) кв.м, представляваща Поземлен имот с идентификатор № 35167.150.898 (три пет едно шест седем, точка, едно пет нула, точка, осем девет осем) по КККР на гр. Казанлък, местност “Старите лозя“, одобрени със Заповед № РД-18-88/26.11.2015 г. на Изпълнителен Директор на АГКК, с начин на трайно ползване: Друг вид земеделска земя и категория на земята при неполивни условия: 9 (девета), идентичен с Поземлен имот с планоснимачен № 898 (осем девет осем) по Кадастрален плана на ползвателите на местност “Татарска могила”/Старите лозя/, землище на гр. Казанлък, ЕКАТТЕ 35167, Община Казанлък, одобрен със Заповед № 653/22.06.1996 г. на кмета на община Казанлък – 52.00 (петдесет и два) лв.

2. Земеделска земя с площ от 482 (четиристотин осемдесет и два) кв.м, представляваща Поземлен имот с идентификатор № 35167.140.760 (три пет едно шест седем, точка, едно четири нула, точка, седем шест нула) по КККР на гр. Казанлък, местност “Старите лозя“, одобрени със Заповед № РД-18-88/26.11.2015 г. на Изпълнителен Директор на АГКК, с начин на трайно ползване: Друг вид земеделска земя и категория на земята при неполивни условия: 9 (девета), идентичен с Поземлен имот с планоснимачен № 760 (седем шест нула) по Кадастрален плана на ползвателите на местност “Бозева чешма”/Старите лозя/, землище на гр. Казанлък, ЕКАТТЕ 35167, Община Казанлък, одобрен със Заповед № 653/22.06.1996 г. на кмета на община Казанлък – 54.00 (петдесет и четири) лв.

3. Земеделска земя с площ от 1084 (хиляда осемдесет и четири) кв.м, представляваща Поземлен имот с идентификатор № 27499.352.63 (две седем четири девет девет, точка, три пет две, точка, шест три) по КККР на с. Енина, одобрени със Заповед № РД-18-97/30.12.2009 г. на Изпълнителен Директор на АГКК, с начин на трайно ползване: Лозе и категория на земята при неполивни условия: 3 (трета), идентичен с Поземлен имот с планоснимачен № 63 (шест три) по Кадастрален плана на ползвателите на местност “Субашко”/Татарска могила/, землище на гр. Казанлък, ЕКАТТЕ 35167, Община Казанлък, одобрен със Заповед № 653/22.06.1996 г. на кмета на община Казанлък – 737.00 (седемстотин тридесет и седем) лв.

4. Земеделска земя с площ от 600 (шестстотин) кв.м, представляваща Поземлен имот с идентификатор № 27499.353.1033 (две седем четири девет девет, точка, три пет три, точка, едно нула три три) по КККР на с. Енина, одобрени със Заповед № РД-18-97/30.12.2009 г. на Изпълнителен Директор на АГКК, с начин на трайно ползване: Мера и категория на земята при неполивни условия: 6 (шеста), идентичен с част от Поземлен имот с планоснимачен № 109 (едно нула девет) по Кадастрален плана на ползвателите на местност “Крушките”, землище на с. Енина, ЕКАТТЕ 27499, Община Казанлък, одобрен със Заповед № 648/18.07.1996 г. на кмета на община Казанлък – 150.00 (сто и петдесет) лв.

5. Земеделска земя с площ от 959/1759 (деветстотин петдесет и девет от хиляда седемстотин петдесет и девет) кв.м, представляваща част от Поземлен имот с идентификатор № 80532.8.18 (осем нула пет три две, точка, осем, точка, едно осем) по КККР на с. Черганово, одобрени със Заповед № РД-18-963/20.12.2017 г. на Изпълнителен Директор на АГКК и част от Поземлен имот № 302.2 (три нула две, точка, две) по Плана на новообразуваните имоти на местност „Кара дере”, землище на с. Черганово, ЕКАТТЕ 80532, Община Казанлък, одобрен със Заповед № ДС-ЗД-260/08.10.2018 г. на областен управител на област Стара Загора, с начин на трайно ползване: За земеделски труд и отдих и категория на земята при неполивни условия: 7 (седма) – 143.00 (сто четиридесет и три) лв.

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък;  

Милчо М. Милчев, гр. Казанлък;

Живка Г. Петкова, гр. Казанлък;

Стойка П. Николова, гр. Казанлък;

Видко П. Петков, гр. Казанлък;

Младен Д. Попов, гр. Казанлък;

Мартинка Ж. Белчева, гр. Казанлък;

Иван Ж. Иванов, гр. Казанлък.

 

Участвали в поименно гласуване 27 общински съветници, от които „За” 27.

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Д. КОЛЕВА)                                         (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)