РЕШЕНИЕ
№ 936
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 19.12.2018 г., Протокол № 46

Относно: ОС_2457/05.12.2018 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно определяне на пазарна цена при разпореждане с имот - общинска собственост в размер на 350,00 лева без ДДС, в гр. Казанлък.


Мотиви: Кметът на общината докладва, че в Общинска администрация e постъпило Искане с вх. №94-П-1700-1 от 20.09.2018 г. от Петър И. Байков за доброволно прилагане на действащия Подробен устройствен план, одобрен  със Решение №777/30.10.2013 г. за Урегулиран поземлен имот VIII-7156 в кв. 473 с площ от 600 кв. м, при граници на УПИ:  север – УПИ VI-7153; изток – УПИ VII „За ОДО“; юг – улица и запад  -УПИ IX-7157. По Кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Казанлък, одобрени със Заповед №РД-18-88/ 26.11.2015 г. на ИД на АГКК представлява Поземлен имот с идентификатор 35167.501.7156 с адрес: гр. Казанлък, п. к. 6100, Трайно предназначение на територията: урбанизирана.

Във връзка с това е изготвена скица-проект №15-52297/ 26.07.2018 г. за изменение на КККР на гр. Казанлък за Поземлен имот с идентификатор 35167.501.618 и е нанесен нов обект: Поземлен имот с проектен идентификатор 35167.501.9453 с проектна площ 11 кв. м, при граници: север – ПИ с идентификатор 35167.501.7156; изток – ПИ с идентификатор 35167.501.615 и юг – ПИ с идентификатор 35167.501.618. Имотът е реална част от Поземлен имот с идентификатор 35167.501.618 с площ 1307 кв. м, адрес: гр. Казанлък, Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: За второстепенна улица, придаваем към Поземлен имот с идентификатор 35167.501.7156 по Кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Казанлък, одобрени със Заповед №РД-18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК, с адрес: гр. Казанлък, п. к. 6100, Трайно предназначение на територията: урбанизирана.

Заявителят, Петър И. Байков е пълномощник (пълномощно рег. №7741/04.12.2017 г.) на собственика на Имот №7156, кв. 4 на гр. Казанлък, съгласно Нотариален акт №66, т. 4, д. 854/ 1993 г.

Община Казанлък притежава Поземлен имот с проектен идентификатор 35167.501.9453 с площ 11 кв. м, при граници: север – ПИ с идентификатор 35167.501.7156; изток – ПИ с идентификатор 35167.501.615 и юг – ПИ с идентификатор 35167.501.618 по скица-проект №15-522097/ 26.07.2018 г. за изменение на КККР за Поземлен имот с идентификатор 35167.501.618 по АЧОС №3596 от 07.11.2018 г., вписан в СВ-Казанлък с дв. вх. №7097, вх. рег. №7109/15.11.2018 г.; акт 20, т. 25, н. д. 5182. По действащ ПУП на гр. Казанлък, одобрен  с Решение №777/ 30.10.2013 г., имотът представлява незастроена земя (реална част), придаваема към Урегулиран поземлен имот VIII-7156 в кв. 473 с неприложена улична регулация.

Преписката за прехвърляне на собствеността на общинския имот се изготвя на основание чл. 35, ал. 4, т. 2 от Закона за общинската собственост (ЗОС) по реда и чл. 46, ал. 9 от Наредба №15 на Общински съвет - Казанлък.

Данъчната оценка на  общинската земя е 247.50 лв. по Удостоверение №7404044034 от 05.11.2018 г. на дирекция „Местни приходи”. Изготвената пазарна оценка  от  оценител на имоти по реда на чл. 22, ал. 3 от ЗОС  е  350,00 лв., без ДДС.  

Съгласно чл. 41, ал. 2 от ЗОС, за да бъде извършена разпоредителната сделка е необходимо  Общински съвет - Казанлък да определи пазарната цена на общинския имот.

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл. 35, ал. 4, т. 2 и  чл. 41, ал. 2 от ЗОС,

 

Р Е Ш И:

 

1. Определя пазарна цена в размер на 350,00 (триста и петдесет) лева, без ДДС, за прехвърляне собствеността на имот, частна общинска собственост - Поземлен имот с проектен идентификатор 35167.501.9453 (три пет едно шест седем точка пет нула едно точка девет четири пет три) с обща площ 11 (единадесет) кв. м, при граници: север – ПИ с идентификатор 35167.501.7156; изток – ПИ с идентификатор 35167.501.615 и юг – ПИ с идентификатор 35167.501.618, който по действащ Подробен устройствен план на гр. Казанлък, одобрен с Решение №777/ 30.10.2013 г., представлява реална част, придаваема към Урегулиран поземлен имот VIII-7156 (осми за седем едно пет шест) в кв. 473 (четиристотин седемдесет и трети).

2. Упълномощава кмета на Община Казанлък да сключи договор с Петър И. Байков, пълномощник на Иван С. Байков за прехвърляне собствеността на общинския имот по т. 1, като всички данъци, такси и режийни разноски по издаване и вписване на договора са за сметка на заявителя.

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък; Петър И. Байков;

 

Участвали в поименно гласуване 31 общински съветници, от които „За” 31.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Д. КОЛЕВА)                                         (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)