РЕШЕНИЕ
№ 937
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 19.12.2018 г., Протокол № 46

Относно: ОС_2471/10.12.2018 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно определяне на пазарна цена за допълнително право на строеж поради промяна по време на строителство към договор за учредено право на строеж върху земя, частна общинска собственост.


Мотиви: Кметът на общината съобщава, че е постъпило Заявление с вх. №94-С-911-1/23.10.2018 година от Стойчо Д. Димов и Димчо С. Димов за учредяване на допълнително право на строеж, във връзка с проект за промяна по време на строителство на сграда с предназначение „Гараж за селскостопанска техника и гараж“, предмет на сключен с Община Казанлък Договор Д08-29/28.04.2018 г. Към заявлението е представено копие от архитектурен проект, одобрен с Решение по Протокол №23/22.11.2018 г. на ОЕСУТ - Казанлък. Проектът предвижда промяна по време на строителството на сграда с предназначение „Гараж за селскостопанска техника и гараж“ със застроена площ 52,00 кв. м в сграда с предназначение „Офис със склад“ със застроена площ 76,5 кв. м в Урегулиран поземлен имот I-313 в кв. 2 по Подробен устройствен план на село Овощник, одобрен със Заповед № 366/1990 г. За земята е съставен Акт за частна общинска собственост (АЧОС) №3355 от 11.01.2017 г, вписан в Служба по вписванията Казанлък с вх. рег. №370/20.01.2017 г., акт 33, том 2, н. дело 249.На основание чл. 20а от Закона за задълженията и договорите (ЗЗД), във връзка с чл. 38, ал. 2 от Закона за общинската собственост (ЗОС), по реда на чл. 52 от Наредба №15 на ОбС-Казанлък за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, допълнително право на строеж върху имот - частна общинска собственост се учредява въз основа на одобрен проект,  със заповед на Кмета на общината и сключен договор. Цената на ограниченото вещно право се определя от Общинския съвет,  на основание чл. 41, ал. 2 от ЗОС. Изготвени са данъчна и пазарна оценка на вещното право. Данъчната оценка е на стойност 715,50 лева, съгласно Удостоверение за ДО №7404044498/06.12.2018 г. на Дирекция „Местни приходи“. Пазарната оценка е 975,00 лева.  Съгласно сключения договор Д08-29/ 28.04.2018 г. Стойчо Д. Димов и Димчо С. Димов са придобили право на строеж на сграда със застроена площ 52 кв. м, като са заплатили на Община Казанлък сумата от 675,00 лева, без ДДС, определена с Решение № 380 от 23.02.2017 година на ОбС-Казанлък. Разликата в стойността между учреденото право на строеж и пазарната оценка на правото на строеж на новопроектираната сграда е 300,00 лева.

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21 ал.1, т. 8 от Закона за местно управление и местна администрация (ЗМСМА), чл. 38, ал. 2, чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 20а от ЗЗД, във връзка с  чл. 52 от Наредба № 15 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС-Казанлък,

Р Е Ш И:

 

І. Дава съгласие да се измени чл. 1, ал. 1 от предмет на Договор № Д08-29 сключен на 28.04.2018 година между Община Казанлък и Стойчо Д. Димов и Димчо С. Димов, вписан в Служба по вписванията в град Казанлък с дв. вх. 2873, вх. №2877/04.05.2018 г, №112, т. 10, н. д. 2043, както следва: „Община Казанлък учредява в полза на СУПЕРФИЦИАРИТЕ допълнително, възмездно  право на строеж за построяване, съобразно одобрен проект, на едноетажна сграда, с предназначение „Офис със склад“ и застроена площ 76,50 (седемдесет и шест 0,50) кв. м върху Урегулиран поземлен имот I-313 (първи за триста и тринадесет) с площ 780 (седемстотин и осемдесет) кв.м в кв. 2 (втори) по Подробен устройствен план на село Овощник, община Казанлък, одобрен със Заповед №366/1990 г, при граници: север-улица, изток-УПИ II-311, юг–УПИXIII-312, запад-улица, адм. адрес: с. Овощник, ул. „Родопи“ №1, срещу което СУПЕРФИЦИАРИТЕ заплащат уговорената цена“.

II. Определя пазарна цена от 975,00 (деветстотин седемдесет и пет) лева за право на строеж на  сграда, с предназначение „Офис със склад“ и застроена площ 76,50 (седемдесет и шест 0,50) кв. м върху Урегулиран поземлен имот I-313 (първи за триста и тринадесет) с площ 780 (седемстотин и осемдесет) кв.м в кв. 2 (втори) по Подробен устройствен план на село Овощник, община Казанлък, одобрен със Заповед №366/1990 г.

III. Упълномощава кмета на община Казанлък да извърши последващите действия по сключване на анекс към договор за учредено право по т. I от настоящото решение, след заплащане от суперфициарите по договора, на сумата от 300,00 (триста) лева, представляваща разликата в стойността на учреденото право на строеж по Договор Д08-29/ 28.04.2018 г. и пазарната оценка на правото на строеж на новопроектираната сграда. Всички данъци, такси и режийни разноски  по сделката са за сметка на заявителите - Стойчо Д. Димов и Димчо С. Димов.

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък.  

Стойчо Д. Димов от гр. Казанлък;

Димчо С. Димов от гр. Казанлък.

 

Участвали в поименно гласуване 27 общински съветници, от които „За” 27.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Д. КОЛЕВА)                                         (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)