РЕШЕНИЕ
№ 941
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 19.12.2018 г., Протокол № 46

Относно: ОС_2485/14.12.2018 г. - Доклад по чл. 64 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Казанлък от Галина Стоянова - Кмет на общината с проект за решение относно Покана за участие на община Казанлък в Извънредно заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от "ВиК" ЕООД - Стара Загора, насрочено за 7-ми януари 2019 г.


Мотиви: Кметът на общината докладва, че в Общинска администрация - Казанлък е получена Покана с вх. № 06-01-196 /07.12.2018 г. от Гергана Микова - областен управител, за провеждане на Извънредно заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ЕООД - Стара Загора на 07.01.2019 г. /понеделник/ от 11:00 ч. в Конферентната зала,  в сградата на Областна администрация Стара Загора при следния дневен ред:

1. Обсъждане и съгласуване на коригирания Бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Стара Загора за периода 2017-2021 г., по повод прекратяване на предоставяне на услуги от оператора в община Тополовград, считано от 2019 г..

2. Други

Актуалното разпределение на гласовете, определено по реда на чл. 8 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, в Общото събрание на Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ЕООД – Стара Загора е следното:

 Държавата – 35%, Община Стара Загора – 31,23%, Община Казанлък – 14,16%, Община Чирпан – 4,22%, Община Раднево – 3,92%, Община Павел баня – 2,77%, Община Гълъбово – 2,61%, Община Мъглиж – 1,99%, Община Братя Даскалови – 1,69%, Община Гурково – 1,00%, Община Николаево – 0,85%, Община Опан – 0,58%.

На основание чл. 10, ал. 5, т. 5 от Правилника, е предложено Общото събрание на Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ЕООД – Стара Загора, да вземе следните решения по горепосочения дневен ред:        

по т. 1

На основание чл.198в, ал.4, т.5, чл.198м, ал.2 от Закона за водите и чл.6.4, букви „д“  и „е“ от Договора за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги и във връзка с решение на Общото събрание на АВиК Стара Загора от 12.01.2016 г., чрез отпадането на община Тополовград и решение на Общото събрание на АВиК Хасково от дата 02.11.2018 г. за подписано допълнително споразумение №1 към Договора за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системи и съоръжения и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги, сключен на 14.04.2016 г. между страните: АВиК Хасково и Оператора „ВиК“ ЕООД – гр. Хасково за стопанисване, поддържане и експлоатация на територията на община Тополовград се е наложила корекция на Бизнес плана на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Стара Загора за периода 2017-2021 г.

Във връзка с чл. 5, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от Правилник за организацията и дейността на Асоциациите по водоснабдяване и канализация, както и с Решение №26/16.12.2015 г. на Общински съвет – Казанлък, с което определя за представител на Община Казанлък в Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ЕООД – Стара Загора, Даниела Димитрова Коева – заместник-кмет „Инфраструктура, строителство и транспорт“ за мандат 2015 – 2019 г., 

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал.1, т. 15 и т. 23 от ЗМСМА,  чл. 198е, ал.1, ал.3 и ал.5 от Закона за водите, чл.5, ал.5 и ал.6 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация и чл. 60, ал. 1 от АПК,

 

Р Е Ш И:

1. Упълномощава инж. Даниела Коева – заместник-кмет по „Инфраструктура, строителство и транспорт“ за представител на Община Казанлък  в Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от "ВиК" ЕООД - Стара Загора да участва в насроченото за 7 януари 2019г. /понеделник/ от 11:00 часа в Конферентната зала в сградата на Областна администрация Стара Загора – Извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията.

2. Упълномощава представителя на Община Казанлък  - инж. Даниела Коева да изкаже несъгласие и гласува с "Не" по разглежданите въпроси - по т.1 /Несъгласие по т.3 от  Предложение за цени и приходи от ВиК услугите, включително анализ на социалната поносимост от Бизнес плана на „ВиК“ ЕООД – Стара Загора за периода 2017-2021г., относно комплексна цена за м3/вода/, от предложения за провеждане  на Извънредно заседание Общото събрание на Асоциацията дневен ред.

3. Допуска предварително изпълнение на решението.

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък;  Инж. Даниела Коева – Зам. кмет на община Казанлък.

 

Участвали в гласуване 27 общински съветници, от които „За” 27.

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Д. КОЛЕВА)                                         (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)