РЕШЕНИЕ
№ 942
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 19.12.2018 г., Протокол № 46


Относно: ОС_2486/14.12.2018 г. - Доклад по чл. 64 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Казанлък от Галина Стоянова - Кмет на общината с проект за решение относно покана за участие на община Казанлък в извънредно заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от "ВиК" ЕООД - Стара Загора, насрочено за 20-ти декември 2018 г.


Мотиви: Кметът на общината докладва, че в Общинска администрация - Казанлък е получена Покана изх. № АВиК-РД-25/14.12.2018 г. от Гергана Микова - областен управител и председател на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД - Стара Загора, за провеждане на Извънредно заседание на Общото събрание на  20.12.2018 г. /четвъртък/ от 11.00 ч. в Конферентната зала,  в сградата на Областна администрация Стара Загора при следния дневен ред:

Приемане на решение съгласно чл.198в, ал.4, т.2 от Закона за водите за сключване на допълнително Споразумение №1 към Договора за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги, сключен на 29.02.2016 г. между страните в Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД - Стара Загора и упълномощаване на председателя на Асоциацията да го подпише от нейно име при посочено разпределение на гласовете в Общото събраните на Асоциацията: Държавата – 35%, Община Стара Загора – 31,23%, Община Казанлък – 14,16%, Община Чирпан – 4,22%, Община Раднево – 3,92%, Община Павел баня – 2,77%, Община Гълъбово – 2,61%, Община Мъглиж – 1,99%, Община Братя Даскалови – 1,69%, Община Гурково – 1,00%, Община Николаево – 0,85%, Община Опан – 0,58%.. По тази точка е предложен следния проект на решение:

„На основание чл.198в, ал.4, т.2 от Закона за водите Общото събрание на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД - Стара Загора приема решение за сключване на Допълнително споразумение №1 към Договора за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги, сключен на 29.02.2016г. между страните в Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД - Стара Загора и упълномощава председателя на Асоциацията по ВиК-Стара Загора да го подпише от името на асоциацията“.

Във връзка с решение на Общото събрание на АВиК Стара Загора от 12.01.2016 г. за промяна границите на обособената територия на АВиК Стара Загора чрез отпадането на община Тополовград и решение на Общото събрание на АВиК Хасково от дата 02.11.2018 г. за подписано Допълнително споразумение №1 към Договора за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги, сключен на 14.04.2016 г. между страните АВиК Хасково и Оператора „ВиК“ ЕООД - гр. Хасково за стопанисване поддържане и експлоатация на територията на община Тополовград се се налага сключване на Допълнително споразумение №1 към Договора за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги, сключен на 29.02.2016г. между страните в Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД - Стара Загора.

В съответствие с разпоредбите на чл.198е, ал.5 от Закона за водите и чл.5, ал.5 от Правилника представителят на  общината в асоциацията по ВиК е кметът на общината, а при невъзможност той да участва общинският съвет определя друг представител.

Във връзка с цитирания чл. 5, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от Правилник за организацията и дейността на Асоциациите по водоснабдяване и канализация със свое Решение №26/16.12.2015 г. Общински съвет – Казанлък определя за представител на Община Казанлък в Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ЕООД – Стара Загора, Даниела Димитрова Коева – заместник-кмет „Инфраструктура, строителство и транспорт“ за мандат 2015 – 2019 г.

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал.1, т. 15 и т. 23 от ЗМСМА,  вр. с чл. 198е, ал.1, ал.3 и ал.5 от Закона за водите, чл.5, ал.5 и ал.6 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, чл. 60, ал. 1 от АПК,

Р Е Ш И:

 

1. Упълномощава инж. Даниела Димитрова Коева – заместник-кмет по „Инфраструктура, строителство и транспорт“ за представител на Община Казанлък  в Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от "ВиК" ЕООД - Стара Загора да участва в насроченото за 20-ти декември 2018 г. /четвъртък/ от 11:00 часа в Конферентната зала в сградата на Областна администрация Стара Загора – Извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията.

2. Упълномощава представителя на Община Казанлък  - инж. Даниела Димитрова Коева да изкаже съгласие и гласува с "ДА" по предложения проект за решение по т.1  от дневния ред за провеждане  на Извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията, със следния текст: „На основание чл.198в, ал.4, т.2 от Закона за водите Общото събрание на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД - Стара Загора приема решение за сключване на Допълнително споразумение №1 към Договора за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги, сключен на 29.02.2016г. между страните в Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД-Стара Загора и упълномощава председателя на Асоциацията по ВиК-Стара Загора да го подпише от името на асоциацията“.

3. Допуска предварително изпълнение на решението.

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък;

Инж. Даниела Коева – Зам. кмет на община Казанлък.

Участвали в гласуване 30 общински съветници, от които „За” 30.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Д. КОЛЕВА)                                         (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)