ОС-2509/10.01.2019 г. - Съобщение от Административен съд - Стара Загора по Адм. дело № 480/2018 г., по описа на съда с приложени преписи от:

1. Определение № 279/01.10.2018 г., влязло в законна сила на 20.12.2018 г., с което прекратява производството против Решение № 829/26.07.2018 г. на ОбС. Делото е образувано по жалба на "Кумакс Агро" ЕООД, гр. Казанлък.
2. Определение № 16103/20.12.2018 г., постановено по Адм. дело № 15184/2018 г. на ВАС, с което оставя в сила Определението на АС - Стара Загора.