РЕШЕНИЕ
№ 944
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 28.01.2019 г., Протокол № 47

Относно: ОС_2520/15.01.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на община Казанлък с проект за решение относно приемане на Бюджет и Инвестиционна програма на община Казанлък за 2019 г., съгласно Приложения от № 1 до № 29, първо четене.


Мотиви: Кметът на общината съобщава, че в изпълнение на чл. 13, ал. 2 от Закона за публичните финанси и изискванията на Наредба № 28 на OбС – Казанлък, представя Проектобюджет и Инвестиционна програма на Община Казанлък за 2019 година, придружен с Протокол за проведено обществено обсъждане на проектобюджета на 20.12.2018 година. Проектът за бюджет на Община Казанлък се внася в рамките на срока, съгласно чл. 84, ал. 4 от Закон за Публични Финанси.

Проектобюджетът за 2019 г. е разработен  в съответствие с изискванията на чл. 84 от ЗПФ и се базира на:

 • Закон за Публични Финанси;
 • Наредба № 28 за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности, за съставяне, приемане, изпълнение, изменение и отчитане на общинския бюджет и за управление на общинския дълг на Общински съвет Казанлък;
 • Закон за държавния бюджет на Република България (ЗДБРБ) за 2019 г., обнародван в ДВ бр. 103 от 13.12.2018 г;
 • Указания от Министерство на Финансите;
 • Анализ на изпълнението на Бюджета за 2016 г., 2017 г. и към 31.12.2018 година;
 • Решение №277 от 24.04.2018 г. на МС, изменено и допълнено с Решение №776 от 30.10.2018 година за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2019 година;
 • ПМС №344 от 21 декември 2018 г. за изпълнение на държания бюджет Република България за 2019 година;
 • Натуралните и стойностни показатели за прилагане на стандартите в делегираните от държавата дейности за 2019 г. на Община Казанлък; Приложение № 1 на  Министерство на финансите (МФ);
 • Промени в действащото законодателство;
 • Приети от Общински съвет и действащи в Община Казанлък Наредби №15, №26, №28, Правилници, Стратегия и Програма за развитие на Община Казанлък.

Основните параметри, които са залегнали в проекта за бюджет на община Казанлък за 2019 г. са съобразени със стратегическите приоритети и годишните цели на общината.

Рамката на бюджет 2019 г. е в размер на 58 618 958 лева. Балансиран и стабилен при направен анализ на очакваните приходи и разчет на разходите, без увеличение на размера на местните данъци и такси за жителите на общината.

Бюджет 2019 на Община Казанлък в приходната си част е съобразен с размерите на бюджетните взаимоотношения между централния бюджет и бюджета на Община Казанлък, определени със Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 г. и очакваните постъпления от общинските данъчни и неданъчни приходи. В разходната част за делегирани от държавата дейности са планирани средства за трудови разходи, издръжка и капиталови разходи, разпределени при спазване на единните разходни стандарти. Разходите за местни дейности за фонд работна заплата са планирани и съобразени, съгласно увеличението на минималната работна заплата. Разходите за издръжка са планирани на база отчетите за бюджет 2016 г, 2017 г. и предварителния отчет към 31.12.2018 г.

Инвестиционната програма на бюджет за 2019 г. предвижда и цялостен ремонт на ДГ „Славейче” № 17 в т.ч. и прилагане на мерки за енергийна ефективност, подмяна отоплителната инсталация на ОДК „Св. Иван Рилски”. Със средства от НДЕФ се предвижда внедряване на мерки за енергийна ефективност на сградата на ДКЦ „Поликлиника“- Казанлък.

С капиталовите разходи за 2019 година се продължават политиките от предходните години за подобряване състоянието на настилките по улиците и тротоарите в населените места и в града, като вложените средства в населените места се определят на пропорционален принцип. За ремонт на улиците в населените места през 2019 г. се предвиждат двойно повече средства спрямо 2018 г. С последното постановление на Министерски съвет №315 от 19.12.2018 г. са отпуснати допълнителни средства за населените места в размер на 350 000 лв., 200 000 лв. за асфалтиране на велоалеи в Общината в размер на и 1 200 000 лв. за ремонт на основен транспортен възел в града – надлеза „Катекс“.

През 2019 г. с европейски средства Община Казанлък се предвижда да се реализира мащабният проект „Светът на траките”, който включва реконструкция и социализация на гробницата Оструша, както и изграждане на 8-километрова велоалея, която ще бъде продължение на досега съществуващата до гр. Крън и ще отвежда до самия атракцион по проекта. През тази година предстои обновяването на 23 автобусни спирки в града, през които ще преминават нови 7 електрически автобуса по проекта „Интегриран градски транспорт“.

През 2019 г. продължават дейностите проект по ОПРР "Развитие на услуги за деинституционализация на грижите за деца в община Казанлък".

По ОПРР, приоритетна ос 5 се очаква да стартира и проекта Изграждане на „Дневен център за подкрепа на лица с различни форми на деменция и техните семейства“.

 

Бюджетни взаимоотношения между централния бюджет и бюджета на Община Казанлък за 2019 година, съгласно Закона за държавния бюджет на РБ:

Бюджетни взаимоотношения между Община Казанлък и ЦБ

Бюджет 2019 г. 

Обща субсидия за делегираните от държавата дейности

32 427 394

Обща изравнителна субсидия за местни дейности от ЦБ

3 952 800

Средства за зимно поддържане и   снегопочистване

154 800

Целева субсидии от ЦБ за капиталови разходи

1 013 500

 

37 548 494

 

 

Съгласно чл. 53, ал. 1-5 от Закона за Държавния бюджет на Република България за 2019 година разпределението на годишния размер на общата субсидия за делегираните от държавата дейности – 30:25:20:25; на целевата субсидия за капиталови разходи – се предоставя до 5-то число въз основа на заявки от общините по ред определен от министъра на финансите; общата изравнителна субсидия до 20 януари 50%, до 20 юли  в размер на 25% и до 20 октомври останалите 25%; на средствата за зимно поддържане и снегопочистване – до 20 януари и до 30 октомври, съответно 75:25.

 

Разпределение на субсидията за делегирана държавна дейност по функции:

 

Субсидия за делегираните от държавата дейности

 Бюджет 2019 г. 

Общинска администрация

2 164 800

Отбрана и сигурност

207 840

Образование

23 249 636

Здравеопазване

1 980 606

Социално осигуряване, подпомагане и грижи

3 649 458

Почивно дело, култура, религиозни дейности

1 175 054

Общо:

32 427 394

 

 

Общата субсидия за делегираните от държавата дейности се предоставят ежемесечно до пето число на текущия месец в размер една трета от тримесечното разпределение по чл. 53 ал. 1 от Закона за Държания бюджет за 2019 година.

 

Бюджетът на Община Казанлък е структуриран, съгласно изискванията на чл. 45 ал. 1 от ЗПФ:

 • Общата рамка на Бюджета, съгласно Приложение №1;
 • Планирани данъчни, неданъчни приходи и капиталови помощи и дарения в размер на 15 972 768 лева, съгласно Приложение №2;

Собствените приходи са планирани съобразно нормативните актове, свързани с определянето на размера на местните данъци и такси.  Съгласно чл. 45, ал. 1 от Закона за публичните финанси в структурата на общинския бюджет е включен §45-00 „Помощи и дарения от страната“ – 793 173 лв., представляващи безвъзмездни средства от Националния Доверителен Екофонд за Внедряване мерки за енергийна ефективност за сградата на ДКЦ „Поликлиника“ в размер на 771 573 лв. и закупуване на Електронно превозно средство за нуждите на ОП „КДиПИС“ в размер на 21 600 лв.;

 • Разходи за делегирани от държавата дейности в размер на 34 605 737 лева, съгласно Приложение №3;

Планирането на разходите за делегираните от държавата дейности се извършва на база на показателите, определени в Закона за Държавния бюджет на Република България  за 2019 година. Разходите се планират в съответствие с изискванията и определените натурални и стойностни показатели в Решение №277 от 24.04.2018 г. на МС, изменено и допълнено с Решение №776 от 30.10.2018 г.

 • Разходи за местни дейности в размер на 21 706 788 лева, разпределени по функции и параграфи, съгласно Приложение №4;

Финансовият ресурс за обезпечаване на тези разходи са общинските данъчни и неданъчни приходи, трансферите за капиталови разходи, обща изравнителна субсидия и преходния остатък от общинските приходи и целеви трансфери от министерства и ведомства.

Разходите са разпределени по функции и дейности за издръжка и капиталови.

Във функция „Общи държавни служби“ се предвиждат капиталови разходи и разходи за издръжка в размер на 1 832 584 лева. Тук са разчетени разходите за общинската администрация, разходите на деветнадесетте населени места в Общината и за дейността на Общински съвет-Казанлък.

Във функция „Отбрана и сигурност“ се предвиждат средства в размер на 154 452 лева, по споразумение с МВР за погасяване на просрочени задължения от 2008 година.

Във функция „Образование“ са разчетени разходи за издръжка на всички детски градини на територията на Община Казанлък, за ученическите и почивните лагери, за издръжка на училищните автобуси, както и средствата за общинска програма „Закрила на детето“.

Във функция „Здравеопазване“ са разчетени разходите за издръжка на детски ясли и яслени групи към детски градини и дейността на Общинското предприятие „Кухня майка, в т.ч. Детска млечна кухня“.

Тук се планират и средства за подпомагане на семейства с репродуктивни проблеми, които не се финансират от Държавата в размер на 10 000 лв., за  подпомагане на млади лекари, работещи в медицински заведения на територията на Община Казанлък за включване в обучение за медицинска специалност в размер на 15 000 лева и помощи за лечение и скъпоструващи операции с размер на 10 000 лева.

Във функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ са планирани бюджетни средства за фонд работна заплата, осигуровки и издръжка на Домашен социален патронаж, за издръжка на клубове на пенсионера, инвалида, за програми по временна заетост.

Във функция „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда“ се планират и отчитат средства за ВиК, улично осветление, чистота, озеленяване, опазване на околната среда, ремонт и поддържане на пътища и улици. Във  функцията е разчетена голямата част от бюджета  на ОП „Комунални дейности и поддръжка на инфраструктурата“ в направленията – Чистота, Озеленяване, Осветление на улици и площади, Строителство, Изграждане, ремонт и поддръжка на улични платна“.

Във функция „Почивно дело, култура, религиозни дейности” са разчетени средства за заплати, осигуровки и издръжка на Театър „Любомир Кабакчиев“, Художествена галерия – Казанлък, ЛХМ „Чудомир“, Посетителски център „Музей на фотографията и съвременните аудиовизуални изкуства“, ОБ „Искра“.

Планирани са средства за спортен, младежки, културен и международен календар, за поддръжка на спортни бази, субсидии за спортните клубове и помощи за социални погребения.

Във функция „Икономически дейности и услуги” са разчетени средства за заплати, осигуровки и издръжка на Обществения посредник, на звената към Община Казанлък - „Паркинги и кратковременно паркиране“, „Обслужване на Общински сграден фонд“, „Администрация в кметства“ и звено „Други дейности по икономиката". В тази функция са разчетени и разходите по снегопочистване, ремонт на четвъртокласна пътна мрежа, издръжка на приюта за безстопанствени животни, средствата за туристическия календар.

Във функция „Разходи некласифицирани в други функции” са разчетени разходите по лихви и резерв в размер на 50 000 лева на основание чл. 65, ал.1 т. 5 от Закона за защита при бедствията.

 • Разходи за дофинансиране на делегирани от държавата дейности в размер на 2 306 433 лева, разпределени по функции и параграфи, съгласно Приложение №5;

Разходи за дофинансиране на делегирани от държавата дейности са разпределени по функции и дейности за фонд работна заплата, издръжка и капиталови разходи.

В разчетени средства за възнаграждения в дейност „Общи държавни служби“ се предвижда дофинансиране в размер на 560 000 лева.

Във функция Образование се планира дофинансиране в размер на  59 500 лева, в. т.ч. за маломерни и слети паралелки и за ремонт на отоплителната инсталация  на ОДК „Иван Рилски“.

Във функция „Здравеопазване" се планира дофинансиране в размер на 913 333 лева за текущи и капиталови разходи по проект Внедряване на мерки за ЕЕ на ДКЦ „Поликлиника“, гр. Казанлък.

Във функция „Социално осигуряване и подпомагане" се планира дофинансиране за текущи разходи за предпроектни проучвания за Внедряване мерки за ЕЕ за ЦОП.

Във функция Почивно дело, култура и религиозни дейности е представено разпределението на планираните средства на ИМ Искра – 760 000 лева и дофинансиране за капиталови разходи за ремонт на читалището в с. Бузовград.

 • Справки за преходни остатъци от държавна дейност /1 999 212 лева/, съгласно Приложение 6 и от местна дейност / 4 224 974 лева/, съгласно Приложение №7;
 • Актуализирана бюджетна прогноза за периода 2019-2021 година, съгласно Приложение №8;
 • План–график за размера и сроковете за разплащане  на просрочените задължения от 2018 година, които ще бъдат разплатени от бюджета за 2019 година, съгласно Приложение №9;
 • Разходи  за 2019 година в размер на 270 000 лева, разпределени по кметства, съгласно  Приложение № 10;
 • Числеността и средствата за работна заплата на персонала от общинския бюджет съгласно чл.21, ал.2, т.5. от Закона за местното самоуправление и местната администрация, съгласно Приложение № 11;
 • Списък на разпоредителите с бюджет от по-ниска степен за 2019 година, съгласно  Приложение №12;
 • Инвестиционна програма на Община Казанлък за 2019 година в размер на 6 938 412 лева, съгласно Приложение №13.

Средствата от инвестиционната програма се формират, както следва:

 • 723 353 лева – капиталови разходи в делегирана държавна дейност;
 • 5 253 826 лева – капиталови разходи в местна дейност;
 • 961 233 лева – капиталови разходи за дофинансиране на държавна дейност.
 • Разчет за разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи, определена със Закона за държавния бюджет за 2019 година, по обекти за строителство и основен ремонт, за придобиване на материални и нематериални дълготрайни активи и за проучвателни и проектни работи, включително за съфинансиране и за плащания по заеми за капиталови разходи, съгласно   Приложение №14;
 • Разчет за разпределението на средствата от приходи  от сделки за разпореждане с имоти, общинска собственост и приватизация по обекти за финансиране на изграждането, за основен и текущ ремонт на социална и техническа инфраструктура, както и за погасяване на ползвани заеми за финансиране на проекти на социалната и техническата инфраструктура, съгласно Приложение №15;
 • Календар (културен, туристически и международен) на Община Казанлък за 2019 г.,  съгласно Приложение №16;
 • Спортен календар на Община Казанлък за 2019 година, съгласно Приложение №17;
 • План за разходите за клубове на пенсионера, инвалида и други, съгласно Приложение №18;
 • Младежки календар на Община Казанлък за 2019 г., съгласно Приложение №19;
 • План-сметка на Община Казанлък за приходите и разходите по чл. 66, ал. 1 от ЗМДТ през 2019 г. съгласно Приложение №20;
 • Индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз, съгласно Приложение №21;
 • Бюджет на второстепенен разпоредител с бюджет „Отдел „Култура и туризъм“, съгласно Приложение №22;
 • Бюджети на културните институти в Община Казанлък, съгласно Приложение №23;
 • Представя бюджет на второстепенен разпоредител с бюджет „Функция Здравеопазване“, съгласно Приложение №24;
 • Бюджети на второстепенен разпоредител с бюджет „Функция Образование“, съгласно Приложение №25;
 • Бюджет на второстепенен разпоредител с бюджет „Дневен център за стари хора  и домашен социален патронаж“, съгласно Приложение №26;
 • Бюджет на второстепенен разпоредител с бюджет Общинско предприятие „Кухня майка, в това число дейност Детска млечна кухня“, съгласно Приложение №27;
 • Бюджет на второстепенен разпоредител с бюджет Общинско предприятие „Комунална дейност и поддръжка на инфраструктурата“, съгласно Приложение №28;

В разработката на проекта за Бюджет на Община Казанлък са включени и справки и разчети, изисквани съгласно чл. 94 ал.3 от ЗПФ, както следва:

 • Максималният размер на наличните към края на годината задължения за разходи по бюджета на Общината -  да не надвишава 15 на сто от средногодишния размер на отчетени разходи за последните четири години;
 • Средногодишен размер на разходите за последните 4 години – 45 998 456 лева.
 • Максимален размер на новите задължения за разходи към края на годината (15% )= 6 899 643,40  лева;
 • Максималният размер на наличните към края на годината поети ангажименти за разходи по бюджета на Община - да не надвишава 50 на сто от средногодишния размер на отчетени разходи за последните четири години;

 

 • Средногодишен размер на разходите за последните 4 години – 45 998 456 лева;
 • Максимален размер на налични към края на годината ангажименти за разходи по бюджета на общината (50% )= 22 999 478 лева;

„средногодишният размер на разходите“ са включени разходите от заверените годишни отчети на 2015 г, 2016 г. и 2017 г., а за 2018 г. от предварителния отчет към месец декември 2018 г.

'Изчисленията на показателите са съгласно методически указания от Министъра на финансите АД-6 от 07.06.2016 г.

 • Лимит за поемане на нов Общински дълг и максимален размер на общинския дълг и общински гаранции.

Максимален размер на новия общински дълг за 2019 година – 3 166 000 лева, формиран от:

 • Дългосрочен заем за финансиране по проект ОПРР „Интегриран градски транспорт“ от Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ ЕАД Фонд мениджър на финансови инструменти в България“ ЕАД  – 1 550 000 лева;
 • Дългосрочен заем за финансиране от Фонд мениджър на финансови инструменти в България“ ЕАД по проект ОПРР, „Проект "Светът на траките"“ – 1 616 000 лева.

Максимален размер на общинския дълг към 31.12.2019 година – 3 899 334 лева. Сумата е изчислена след приспадане на дължимите вноски за обслужване на инвестиционните кредити и приключване на кредитите за мостово финансиране на завършили проекти и отчитане на новия дълг за 2019 година.

 

 

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и чл. 52, ал. 1  от ЗМСМА, във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, чл. 39 и чл. 94, ал. 2 и ал. 3 и Закона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2019 г., ПМС № 344/2018 г., РМС № 776/2018 г. и чл. 19, ал. 2 от Наредба №28 за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности, за съставяне, приемане, изпълнение, изменение и отчитане на общинския бюджет и за управление на общинския дълг,

  

Р Е Ш И:

 

I. Приема на първо четене Бюджет и Инвестиционна програма на Община Казанлък за 2019 година, както следва:

 

1. По приходите в размер на 58 618 958 лева , съгласно Приложение №1:

1.1. За делегираните от държавата дейности – общо приходи в размер на 34 605 737  лева, в т.ч.

1.1.1. Обща субсидия за делегираните от държавата дейности в размер на 32 427 394 лева.

1.1.2. Преходен остатък от 2018 година в размер на 1 999 212 лева;

1.1.3. Преходен остатък от 2018 година във валута в размер на 192 857 лева.

1.1.4. Събрани средства и извършени плащания от/за сметки с ЕС в размер на (-)13 726 лева;

1.2. За местни дейности общо приходи в размер на 24 013 221 лева, в т.ч.:

1.2.1. Приходи за местни дейности, съгласно Приложение №2, в размер на 15 972 768 лева, в т.ч.:

1.2.1.1. Данъчни приходи в размер на 4 867 500 лева;

1.2.1.2. Неданъчни приходи в размер на 10 312 095 лева;

1.2.1.3. Капиталови помощи и дарения от страната  в размер на 793 173 лева.

1.2.2. Обща изравнителна субсидия за местни дейности от ЦБ в размер на 3 952 800 лева и средства за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища 154 800 лева;

1.2.3. Целева субсидия от ЦБ за капиталови разходи в размер на 1 013 500 лева;

1.2.4.Трансфери между бюджети в размер на (-) 59 600 лева;

1.2.5. Трансфери между бюджети и СЕС в размер на (-) 2 155 141 лева;

1.2.6.Временни безлихвени заеми(нето) в размер на (-) 9 133 лева;

1.2.7.Заеми от банки и други лица в страната в размер на (+) 767 419 лева;

1.2.8.Друго финансиране в размер на 150 834 лева;

1.2.9.Преходен остатък от 2018 година в размер на  4 224 974 лева.

 

2. По разходите в размер на 58 618 958  лева, както следва:

2.1. За делегираните от държавата дейности – общо разходи  в размер на 34 605 737 лева, разпределени по функции и  дейности,  съгласно Приложение №3;

2.2. За местни дейности  - общо разходи  в размер на 24 013 221 лева, в т.ч.:

2.2.1. За местни дейности в размер на 21 706 788 лева, разпределени по  функции, дейности и параграфи, съгласно Приложение №4 ;

2.2.2. За  допълнително финансиране със средства от собствените приходи и от изравнителната субсидия, на делегираните от държавата дейности в размер на 2 306 433 лева, разпределени по  функции, дейности и параграфи, съгласно Приложение №5.

 

3. Приема Плана за 2019 година по бюджетните взаимоотношения, временните безлихвени заеми и финансирането, както следва:

3.1. Трансфери:

3.1.1. Между бюджета на Общината и Централния бюджет (+) 5 121 100 лева;

3.1.2. Между бюджети-получени трансфери (+) и предоставени трансфери (-), както следва (-) 59 600 лева:

 • Трансфер Община Стара Загора - за обезпечения по чл.60 от ЗУО (-) 21 600 лева;
 • Трансфер Община Стара Загора - за отчисления по чл.64 от ЗУО (-) 855 000 лева;
 • Трансфери възстановени от РИОСВ чрез Община Стара Загора във връзка с разходи по сепарация на отпадъците – (+) 935 000 лева;
 • Съфинансиране към Министерството на Труда и социалната политика по проект „Красива България“ за обект Внедряване на мерки за енергийна ефективност  на ДГ №17 "Славейче" ( –) 118 000 лева.

3.1.3. Трансфери между бюджети и сметки за средства от Европейския съюз (-) 2 155 141 лева:

3.2. Временни безлихвени заеми нето (-) 9 133 лева, в т.ч.:

3.2.1. Предоставени Временни безлихвени заеми (-) 1 740 000 лева, в. т.ч:

 • По ОПРР Изграждане на дневен център за подкрепа на лица с различи форми на деменция и техните семейства - 10 000 лева;
 • По проект на ОПРР, „Интегриран градски транспорт“ – 1 550 000 лева;
 • По ОПРР, Развитие на услуги за деинституционализация на грижите за деца – 165 000 лева;
 • По ОПНОИР Дъга на толерантност – 15 000 лева;

3.2.2.  Възстановени Временни безлихвени заеми (+) 1 730 867 лева, в. т.ч:

 • по ОПРР, „Градска среда на гр. Казанлък“ – 378 081 лева;
 • по ОПРР, Образователна инфраструктура в Община Казанлък – 1 187 786 лева;
 • по ОПРР, Развитие на услуги за деинституционализация на грижите за деца – 165 000 лева;

3.3. Заеми от банки и други лица в страната  (+) 767 419 лева, в т.ч.:

3.3.1.  Погашения по дългосрочни заеми от банки в страната (-)800 001 лева;

3.3.2.  Погашения по дългосрочни  заеми от други лица в страната – Фонд ФЛАГ и Фонд „ЕЕВИ“  (-) 1 598 580 лева;

3.3.3.  Получени дългосрочни заеми от други лица в страната – (+) 3 166 000 лева - за финансиране по проект ОПРР „Интегриран градски транспорт“ от Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ ЕАД в размер на 1 550 000 лева и за финансиране по проект ОПРР, „Светът на траките" от Фонд мениджър на финансови инструменти в България“ ЕАД в размер на 1 616 000 лева.

 

4. Утвърждава разпределение на преходния остатък от 2018 година:

 • за делегираните от държавата дейности, съгласно Приложение №6;
 • за местни дейности, съгласно Приложение №7.

 

5. Утвърждава Актуализирана бюджетна прогноза за периода 2019-2021 година, съгласно Приложение №8.

 

6. Утвърждава План–график за размера и сроковете за разплащане  на просрочените задължения от 2018 година, които ще бъдат разплатени от бюджета за 2019 година, съгласно Приложение №9.

 

7. Определя размера на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат събрани през бюджетната година в размер на 75 000 лева.

 

8. Съгласно чл. 94 ал.3 от Закона на Публичните финанси, утвърждава: 

8.1. Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през годината  по бюджета на общината  в размер до 36 799 164 лева, като наличните в края на годината не могат да надвишават 6 899 843,40  лева.     

8.2. Максимален размер на новите ангажименти за разходи, които могат да бъдат поети през годината в размер до 41 399 060 лева, като наличните към края на годината поети ангажименти за разходи не могат да надвишават 22 99 478 лева.

 

9. Утвърждава Лимит за поемане на нов Общински дълг през 2019 година в размер на 3 166 000 лева и максимален размер на общинския дълг към 31.12.2019 година (чл. 39 от ЗПФ) -  3 899 334  лева.

 

10. Утвърждава разходи за 2019 година в размер на 270 000 лева, разпределени по кметства, съгласно Приложение №10.

 • В рамките на утвърдените средства са включени 2000 лева за празник на населеното място и 600 лева за зимно почистване на улиците и площадите на населените места. Средствата се изразходват на база утвърдена  план-сметка.

 

11. Утвърждава числеността и средствата за работна заплата на персонала от общинския бюджет съгласно чл.21, ал.2, т.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, съгласно Приложение № 11.

 

12. Утвърждава Списък на разпоредителите с бюджет от по-ниска степен за 2019 година, съгласно  Приложение №12.

 

13. Приема Инвестиционна програма на Община Казанлък за 2019 година в размер на 6 938 412 лева, съгласно Приложение №13.

 

14. Утвърждава разчет за разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи, определена със Закона за държавния бюджет за 2019 година, по обекти за строителство и основен ремонт, за придобиване на материални и нематериални дълготрайни активи и за проучвателни и проектни работи, включително за съфинансиране и за плащания по заеми за капиталови разходи, съгласно Приложение №14.

 

15. Утвърждава Разчет за разпределението на средствата от приходи от сделки за разпореждане с имоти, общинска собственост и приватизация по обекти  за финансиране на изграждането, за основен и текущ ремонт на социална и техническа инфраструктура, както и за погасяване на ползвани заеми за финансиране на проекти на социалната и техническата инфраструктура, съгласно Приложение №15.

 

16. Утвърждава Календар (културен, туристически и международен) на Община Казанлък за 2019 година и средства в размер на 238 000 лева за реализирането му, съгласно Приложение №16.

 

17. Утвърждава Спортен календар на Община Казанлък за 2019 година и средства в размер на 36 500 лева за реализирането му и разходи в размер на 180 000 лева за подпомагане дейността на спортните клубове по ред, определен в Наредбата за финансиране на спортните клубове. Средствата да бъдат разпределени от комисия, определена със Заповед на Кмета на Община Казанлък и с участието на представители на Общински съвет Казанлък, съгласно Приложение №17.

 

18. Утвърждава План за разходите за клубове на пенсионера, инвалида и други  в размер на 39 890 лева и Календар на общински инициативи за хора в неравностойно положение  и средства за реализирането му в размер на 3 500 лева и календар за социални инициативи в размер на 3 500 лева, съгласно Приложение №18.

 

19. Утвърждава Младежки календар на Община Казанлък за 2019 година и средства в размер на 30 000 лева, съгласно Приложение №19.

 

20. Утвърждава Индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз, съгласно Приложение №21.

 

21. Утвърждава бюджет на второстепенен разпоредител с бюджет „Отдел „Култура и туризъм“, съгласно Приложение №22.

 

22. Дава право на делегиран бюджет и утвърждава Бюджети на културните институти в Община Казанлък, съгласно Приложение №23:

 • Исторически музей „ Искра“;
 • ЛХМ „Чудомир“;
 • Художествена галерия Казанлък;
 • Посетителски център „Музей на фотографията и съвременните аудиовизуални изкуства“;
 • Общинска библиотека „Искра“;
 • Общински театър „Любомир Кабакчиев“. 

 

23. Утвърждава бюджет на второстепенен разпоредител с бюджет „Функция Здравеопазване“, съгласно Приложение №24.

 

24. Утвърждава бюджет на второстепенен разпоредител с бюджет „Функция Образование“, съгласно Приложение №25.

 

25. Утвърждава бюджет на второстепенен разпоредител с бюджет „Дневен център за стари хора  и домашен социален патронаж“, съгласно Приложение №26.

 

26. Утвърждава бюджет на второстепенен разпоредител с бюджет Общинско предприятие „Кухня майка, в това число дейност Детска млечна кухня“, съгласно Приложение №27.

 

27. Утвърждава бюджет на второстепенен разпоредител с бюджет Общинско предприятие „Комунална дейност и поддръжка на инфраструктурата“, съгласно Приложение №28.

 

28. Дава право на делегиран бюджет на Общински детски градини на територията на Община Казанлък, за средствата, определени съгласно формула на база на утвърден Единен разходен стандарт за издръжка на децата в детските градини.

 

29. Утвърждава разходи в размер на 23 670 лева за плащане на членски внос за участие в неправителствени организации за 2019 година – Национално сдружение на общините в Република България, Националната асоциация на председатели на общински съвети в Република България, Националната асоциация на секретарите на Общини в Република България и СНЦ „МИГ – Мъглиж, Казанлък, Гурково“.

 

30. Утвърждава общ размер на разходите по бюджета на Обществения посредник за 2019 година  в размер на 33 600 лева.

 

31. Определя следните лимити за разходи през 2019 година:

 • Средствата за социално-битово и културно обслужване на персонала  в размер до 3 на сто от плановите разходи за заплати на лицата, назначени по трудови правоотношения. В общия размер на средствата са включени и приспадащите се суми за данъци и осигурителни вноски за сметка на работодателя.
 • Лимит за представителни разходи, съгласно чл. 90, ал. 1 и ал. 2 от Закона за държавния бюджет за 2019 г., както следва:
 • Представителни разходи за кмет на Община Казанлък  – 20 190 лева;
 • Представителни разходи за  Общински съвет Казанлък – 10 095 лева.

 

32. Определя предоставянето на услугата „Детска млечна кухня“, да се предоставя от ОП “Кухня – майка, в т.ч. дейност Детска Млечна Кухня“, при минимален норматив от   десет деца, ползващи услугата.

 

33. Определя средства в размер на 30 000 лева за изпълнение на Общинската програма за закрила на деца с изявени дарби.

 

34. Разходи за помощи за погребения за следните категории лица, починали и погребани на територията на Община Казанлък:

34.1. Самотни лица, без близки и роднини;

34.2. Бездомни;

34.3. Безпризорни лица;

34.4. Лица, регистрирани в общинските служби за социално подпомагане;

           Разходите  за помощи по т.34 са в размер на 170 лева без ДДС  за следните услуги: 

 • Некролог 5 броя                              3 лв.
 • Ковчег и надгробен знак                100 лв.
 • Превоз на покойника                      27 лв.  
 • Изкопаване и заравяне на гроб      40 лв.
 • допълнително за транспорт до друго населено място – 1 лв/км.

 

35. Помощи по решение на Общинския съвет в размер на 10 000 лева, които се разпределят за следните случаи:   

 • Еднократна помощ за лечение на служители от бюджетната сфера в особено тежко здравословно състояние в размер до 400 лв.;
 • Еднократна помощ за граждани, в чиито случаи НЗОК не поема пълния размер на операцията, скъпоструващи изследвания или пълния размер на медикаментозното лечение, в размер до 400 лв.;
 • Еднократна помощ при особено тежки или извънредни ситуации в размер до 400 лева;
 • Право на подпомагане  по т. 35 се ползва веднъж на 3 /три/ години.

 

36. Утвърждава средства в размер на 10 000 лева за фонд за семейства с репродуктивни проблеми, които не се финансират от Държавата.

 

37. Утвърждава средства в размер на 15 000 лева  за  подпомагане на млади лекари, работещи в медицински заведения на територията на Община Казанлък за включване в обучение за медицинска специалност.

 

38. На основание чл. 282, ал. 21, т. 3, във връзка с чл. 294, т. 2 от ЗПУО се дофинансират маломерни и слети паралелки за училища с общ брой под осемдесет ученика.

 

39. Оправомощава Кмета на Община Казанлък да извършва компенсирани промени, както следва:

39.1. В частта за делегираните от държавата дейности - между утвърдените показатели за разходите в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на делегиран бюджет, при условие, че не се нарушават стандартите за делегираните от държавата дейности и няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност;

39.2. В частта за местните дейности - между утвърдените разходи в рамките на една дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите;

39.3. В изпълнение на правомощията си по  предходните точки  Кметът издава заповеди;

39.4. Кметът извършва съответните промени по бюджета на общината, включително по бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет към него, в рамките на компенсираните промени.

 

40. Възлага на Кмета на Община Казанлък:

40.1. Да определи бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет;

40.2. Да организира разпределението на бюджета по тримесечия и да го утвърди;

40.3. Да информира Общинския съвет в случай на отклонение на средния темп на нарастване на разходите за местни дейности и да предлага конкретни мерки за трайно увеличаване на бюджетните приходи и/или трайно намаляване на бюджетните разходи;

40.4. Да включва информацията по чл.125, ал.4 от ЗПФ в тримесечните отчети и обяснителните записки към тях;

40.5. Да разработи детайлен разчет на сметките за средства от Европейския съюз по отделните общински проекти, в съответствие с изискванията на съответния управляващ орган и на Министерство на Финансите;

40.6. Да определи конкретните правомощия и отговорности на ръководителите на Второстепенни разпоредители с бюджет със своя заповед.

 

41. Упълномощава Кмета на Общината да предоставя временни безлихвени заеми от временно свободни средства по общинския бюджет и от сметките за средства от Европейския съюз за авансово финансиране на плащания по проекти, финансирани със средства от ЕС и по други международни програми, включително и на бюджетни организации, чиито бюджет е част от общинския бюджет.

41.1. Упълномощава Директори на детски градини и училища и директори на културни институти да предоставят временни безлихвени заеми от временно свободни средства от делегирани бюджет и от сметките за средства от Европейския съюз за авансово финансиране на плащания по проекти, финансирани със средства от ЕС и по други международни програми;

41.2. За всеки отделен случай Кметът на общината договаря или определя срок за погасяване на заема, в съответствие с изискванията на финансиращия орган;

41.3. При предоставянето на временни безлихвени заеми от временно свободни  средства  по общинския бюджет, да се спазват изискванията на чл.126 от ЗПФ;

41.4. При предоставянето на временни безлихвени заеми от временно свободни  средства  от сметките за средства от ЕС, да се спазват изискванията на чл.104, ал.1, т.4 от  ЗПФ;

41.5. Във всички останали случаи, при възникване на потребност от предоставяне на временни безлихвени заеми, Кметът на общината внася предложение за предоставянето им по решение на Общинския съвет.

 

42. Определя следните приоритети и последователност на плащанията в Общината:

42.1. При делегираните от държавата дейности – средствата се използват по предназначението, за което са предоставени, като приоритетни са разходите за стипендии и трудови възнаграждения;

42.2. При дейности, финансирани от местни приходи – средствата се ползват при следната последователност и приоритети:

 • трудови възнаграждения;
 • разходи по проекти, финансирани от ЕС;
 • главница и лихви по заеми;
 • плащания по план-график за просрочените задължения, утвърден от Общински съвет;
 • текуща издръжка и субсидии за организации с нестопанска цел.

 

43. Упълномощава Кмета на Община Казанлък:

43.1. Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти и да кандидатства за финансирането им със средства по структурни и други фондове на Европейския съюз и на други донори, по национални програми и от други източници за реализиране на годишните цели на Община Казанлък за изпълнение на Общинския план за развитие.

43.2. Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за финансиране и съфинансиране на общински програми и проекти.

 

44. Приема за сведение Протокола от публичното обсъждане на проекта за бюджет на Община Казанлък за 2019 година, съгласно Приложение №29.

 

II. Определя срок по чл.96, ал.5 от Правилника за организацията и дейността на ОбС за внасяне на писмени предложения за второ четене и приемане на Бюджет и Инвестиционна програма  на Община Казанлък за 2019 година до 16:30 часа на 29.01.2019 година.


III. Определя срок по чл.96, ал.6 от Правилника за организацията и дейността на ОбС за отразяване на предложенията за второ четене в проекта за решение и представянето му в окончателен вид, както следва:

- От вносителя – до 12:30 часа на 31.01.2019 година;

- От водещата комисия – до 17:30 часа на 31.01.2019 година.


IV. Заседанието на Общинския съвет за второ четене и приемане на Бюджет и Инвестиционна програма на Община Казанлък за 2019 година да се проведе на 04.02.2019 година от 9:30 часа в Залата за събрания - „Инфра“ на Общински съвет – Казанлък.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък.  

 

Участвали в поименно гласуване  32 общински съветници, от които „За” 28.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Д. РАЙКОВА)                                      (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 04/02/2019 г.