РЕШЕНИЕ
№ 945
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 28.01.2019 г., Протокол № 47


Относно: ОС_2517/14.01.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно дофинансиране през 2019 г. на утвърдени маломерни и слети паралелки в община Казанлък за учебната 2018/2019 г., съгласно Приложение № 2. Важно! Постъпи писмо с вх. № ОС-2532/22.01.2019 г. от кмета на общината, с което допълва проекта за решение, във връзка със становището на юриста на ОбС.


Мотиви: Кметът на общината докладва, че със свое Решение № 822/26.07.2018 г. (изменено с Решение № 842/26.09.2018 г.) Общински съвет – Казанлък е утвърдил броя на маломерните и слети паралелки в общинските училища на територията на община Казанлък за учебната 2018/2019 година, съгласно Приложение 1 към Решението. С горецитираното Решение Община Казанлък дофинансира маломерните и слетите паралелки от населените места в община Казанлък, отговарящи на условията по чл. 68, ал. 1, т. 2 и т. 3 и ал. 2 от Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование, а именно: ОУ „Васил Левски“, с. Бузовград, ОУ „Д-р Петър Берон“, с. Шейново и ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Шипка, в които общият брой на учениците в паралелките е под 80 ученици, като сумата за дофинансиране е  9 830,16 лв. за периода от 15.09.2018 г. до 31.12.2018 г.

В т. 6 от Решението е записано, че Общински съвет „упълномощава Кмета на община Казанлък да внесе предложение в Общински съвет за дофинансиране на маломерните и слети паралелки за 2019 година в съответствие с единния разходен стандарт, който ще се приеме от Министерски съвет”. Дофинансирането е за периода от 01.01.2019 г. до 30.06.2019 г.

С РМС № 277/24.04.2018 година за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2019 г., изменено с РМС № 776/30.10.2018 г., е определен ЕРС за един ученик в размер на 1611 лева.

 

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, чл. 282, ал. 24, т. 3 и чл. 294, т. 2 от ЗПУО, чл. 68, ал. 4, т. 2 и чл. 68, ал. 6, т. 2 от Наредба за финансиране на институциите в системата на предучилищното и училищното образование, във връзка с Решение № 822/26.07.2018 г. (изменено с Решение № 842/26.09.2018 г.) Общински съвет – Казанлък, относно утвърждаване на маломерни и слети паралелки в община Казанлък за учебната 2018/2019 година,

  

Р Е Ш И:

 

Дофинансира за 2019 година утвърдените в Приложение № 2 на Решение № 822/26.07.2018 г. (изменено с Решение № 842/26.09.2018 г.) маломерни и слети паралелки в училищата в община Казанлък за учебната 2018/2019 година за периода 01.01.2019 г. – 30.06.2019, с обща сума за дофинансиране от 19 815,30 лв., разпределена както следва:

-  ОУ „Васил Левски“, с. Бузовград: сума за маломерна паралелка – 2 577,60 лв., сума за слята паралелка – 7 732,80 лв. – общо за дофинансиране – 10 310,40 лв;

- ОУ „СВ. Св. Кирил и Методий , гр. Шипка: сума за маломерна паралелка – 1 127,70 лв., сума за слята паралелка – 3 866,40 лв. – общо за дофинансиране – 4 994,10 лв;

- ОУ „Д-р Петър Берон“, с. Шейново: сума за маломерна паралелка – 1 288,80 лв., сума за слята паралелка – 3 222,00 лв. – общо за дофинансиране – 4 510,80 лв.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък.  

 

Участвали в поименно гласуване  31  общински съветници, от които „За” 31.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Д. РАЙКОВА)                                      (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)Изтегли приложенията


публ: 04/02/2019 г.