РЕШЕНИЕ
№ 946
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 28.01.2019 г., Протокол № 47


Относно: ОС_2522/15.01.2019 г. - Доклад от Стефан Драганов - председател на ПК по сигурност, обществен и екологичен ред с проект за решение относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 30 за движението на превозните средства на територията на община Казанлък, двете четения в едно заседание.


Мотиви: Вносителят докладва, че на 11.10.2018 год. в гр. Казанлък, по инициатива на Общински съвет - Казанлък и Общинска администрация, се проведе национална среща по опазване на обществения ред в община Казанлък на която присъстваха Зместник-председателя на РБ - Валери Симеонов, Началника на Обл. дирекция на МВР Стара Загора, Началника на РУ на МВР Казанлък, Директорите на Дирекция „Бюро по труда“ и „Социално подпомагане“ и други. Формален повод е противообществена проява в центъра на града в първия учебен ден и последвалия дебат в медиите и обществото по опазване на обществения ред и привеждане на действащата нормативна уредба в съответствие с новите предизвикателства на настоящото време.

За всеобщо съжаление, само няколко седмици по-късно, а именно на 27.10.2018 год. в нелепа катастрофа с каруца по пътя с.Тулово-с.Ягода, случила се в тъмната част на денонощието, загиват двама младежи от гр.Казанлък.

Случилото се предизвиква справедлив гняв и изостри обществената нагласа за незабавна промяна в нормативната база, която да регламентира много по-строго или дори да се забрани напълно движението на Пътни превозни средства с животинска тяга /ППСЖТ/.

В съответствие с обществената нагласа, Председателят на ОбС - Казанлък свиква съвместно заседание на ПК „По сигурност, обществен и екологичен ред“ при Общинския съвет и Комисията по безопасност на движението по пътищата при община Казанлък /между чиито членове са представители на РУ на МВР и Службата по пожарна безопастност/. На срещата, проведена на 08.11.2018 г. се обсъждат предложения за изменение и допълнение на действащата Наредба № 30 „За движението на превозните средства на територията на Община Казанлък“ и е определен срок за внасяне на писмени предложения. Такива постъпват от Комисията по безопасност на движението по пътищата с вх.№ ОС-2402/12.11.2018 г. и от РУ на МВР Казанлък с вх.№ ОС-2406/13.11.2018 г.

Постъпилите предложения за изменение и допълнение на Наредба № 30 са ограничени в рамката на действащия Закон за движение по пътищата, като акт от по-висока степен. Същия закон не позволява пълна забрана за движение на ППСЖТ /например чл.9, чл.55, чл.71, чл.106 от закона/, каквато е обществената нагласа. Такава забрана е възможна само след изменение на Закона за движение по пътищата.

В резултат на проведените консултации са направени, следните предложения:

 • В чл.8, касаещ изискванията при регистрация на ППСЖТ, да се въведе ново изискване за прилагане на паспорт на животното в съответствие със Закона за ветеринарно-медицинската дейност, като разпоредбата придобие, следния вид: „Чл.8 (1) Регистрацията на ППС с животинска тяга се извършва въз основа на писмено заявление, подадено от собственика до кмета на съответното населено място и приложен паспорт на животното съгласно Закона за ветеринарномедицинската дейност, а за бавно движещите се ППС – въз основа на писмено заявление до кмета на Общината.“
 • В чл.10, да се промени титулното изречение, като се акцентира на забранителния характер и да се въведат няколко нови алинеи, съдържащи допълнителни изисквания към водачите и към каруците. В т.5, да се въведе изискване каруцата да е боядисана в светлоотразителен жълт цвят, а в т.6 да се въведе изискване водачът да носи светлоотразителна жилетка, като членът ще придобие следния вид:

„Чл.10 (Изм. с Решение № 356/24.07.2012 г.) Движението на ППС с животинска тяга не може да се извършва без:

 • 1. всички технически средства, изискващи се съгласно чл.71, ал.1 от Закона за движение по пътищата;
 • 2. (Изм. с Решение № 305/24.07.2012 г.) два регистрационни номера: единият се поставя на задния капак на каруцата, а другият – на лявата каната на каруцата.
 • 3. регистрационен талон, издаден от Община Казанлък.
 • 4. (Нова с Решение № 305/24.07.2012 г.) престилки за животински отпадъци.
 • 5.  да са боядисани в светлоотразителен, жълт цвят.
 • 6.  водачът да носи светлоотразителна жилетка.
 • В чл.31а, да се допълни алинея 1, като се въведе възможността, при констатиране на административно нарушение, актосъставителя да задържа и изземва каруцата и животното, като веществено доказателство, свързано с установяване на нарушението. Т.е. разпоредбата да придобие, следния вид:

„Чл.31а (1) При констатиране на нарушения на разпоредбите на тази наредба, контролните органи, оторизирани със закон или друг нормативен акт и лицата по чл.31 от настоящата наредба, налагат глоби или съставят актове на виновните физически и юридически лица. Актосъставителят може да задържа и изземва веществени доказателства, свързани с установяване на нарушението.“

 • В чл.33 ал.1 предвидената санкция се завишава от 10 лева на 100 лева. Едновременно с това се предлага създаването на 2 нови алинеи, които да предвиждат наказания за нарушенията, описани в чл.10 и чл.11 от наредбата, а именно:

„ал.2. При констатирани нарушения на чл. 10 от настоящата наредба на физическите лица се налага глоба, а на едноличните търговци и юридическите лица – имуществена санкция в следните размери:

1. чл.10, т.1 – 20 /двадесет/ лева.

2. чл.10, т.2, т.3, т.4, т.5, т.6 – 100 /сто/ лева.“

„ ал.3. При констатирани нарушения на чл. 11 от настоящата наредба на физическите лица се налага глоба, а на едноличните търговци и юридическите лица се налага имуществена санкция, в размер на 100 /сто/ лева.

 • В чл.35, определената санкция от 5 лева се завишава на 50 лева.
 • В чл.36 за констатираните нарушения по чл.12 от наредбата се диференцират две отделни наказания и се завишава размера на старата санкция от 20 лева, като разпоредбата придобива, следния вид:

„Чл.36 При констатирани нарушения на чл. 12 от настоящата наредба, на извършителя се налага глоба, в следните размери:

По Чл.12, ал.1 – 100 /сто/ лева.

По Чл.12, ал.2 – 50 /петдесет/ лева.

Изработения проект на нормативен акт е публикуван на електронната страница на община Казанлък /www.kazanlak.bg/ и на сайта на Общински съвет – Казанлък /obs.kazanlak.bg/ на 19.11.2018 в рубриката „Нормативни актове – проекти на нормативни актове“, с което е спазено изискването на чл.26, ал.2 и ал.4 от ЗНА за осигуряване на възможност от всички заинтересовани лица да депозират предложения и становища по него. На основание чл.26, ал.2  от ЗНА са обявени обществени консултации с граждани, проведени на 04.12.2018 г. от 11:00 часа в зала 6 в сградата на Общинска администрация, гр. Казанлък, бул. "Розова долина" 6.
В посочения месечен срок, заинтересованите граждани са направили следните ПРЕДЛОЖЕНИЯ:

 • А/ Предложение с вх.№ ОС-2449/31.11.2018 г. от СНЦ „Резонанс“:

Да се забрани движението на ППСЖТ в тъмната част на денонощието по републикански, общински и полски пътища, както следва:  От 17.00 ч. до 07.00 ч. за периода от 01.10. до 30.04. и от 21.00 ч. до 06.00 ч. за периода от 01.05. до 30.09 на съответната година.

Да се въведе изискване за поставяне на регистрационни номера от двете страни на ППСЖТ, с цел по-добра идентификация за подаване на сигнали, при констатирани нарушения.

 • Б/ Предложение с вх.№ ОС-2456/04.12.2018 г. от Групата съветници „БСП Лява България“:

Съдържа предложения, които могат да се номерират от № 1 до № 19 и които в по-голямата си част са основателни и относими към изменението на наредбата.

 • В/ Предложение от Боряна Алексиева, при проведените обществени консултации с граждани на 04.12.2018 г.:

1. В чл.10 от проекта, в предвидената нова т. 5, думата „светлоотразителен“ да се замени с думата „ярко“ и точката да придобие следния вид: „т.5 да са боядисани в ярко жълт цвят“, тъй като в магазинната мрежа не съществува светлоотразителен цвят;

2. регистрационният номер да бъде изписан отстрани на каруцата четливо и с големи букви, с размер не по-малък от 20 см.;

3. пълна забрана за движение на ППС с животинска тяга по първокласните пътища на територията на общината.

От направения анализ на постъпилите предложения, може да се заключи, следното:

Предложения А и В са идентични, като се предлагат няколко алтернативи: Забраната за движение на ППСЖТ по всички пътища на територията на община Казанлък, или такава забрана само в тъмната част на денонощието от 17.00 ч. до 07.00 ч. за периода от 01.10. до 30.04. и от 21.00 ч. до 06.00 ч. за периода от 01.05. до 30.09 на съответната година.

Тези предложения не се приемат, тъй като противоречат на Закона за движение по пътищата /чл.55, чл.71, чл.106/.

Предложението за изписване на регистрационния номер с големи букви от ДЯСНАТА страна на каруцата и замяната на думата „светлоотразителен“ с „ярко“, се приема  /отразено в чл.10, ал.2, ал.5/.

Предложенията в група Б от „БСП  Лява България“, Комисията приема и отразява в Доклада, без тези по т.11, т.14, т.15 и т.16, т.к. част от тях са чисто редакционни, а т.15 и т.17 се съдържат в Доклада.

Предложенията от „БСП  Лява България“ с вх. № ОС-2456/04.12.2018 г., които не са приети в настоящият доклад, следва да се гласуват отделно, в заседанието на ОбС Казанлък, както следва:

- Чл.7, ал.2 да придобие следното съдържание: При регистрацията им, ППС с животинска тяга трябва да отговарят на изискванията на чл.71 ал.1 от Закона за движение по пътищата.

Чл.10 да добие следното съдържание: ”По пътищата могат да се движат само ППС с животинска тяга, които притежават:”

-  В чл.33 при изброяването да се добави „ чл.2” и санкцията да се увеличи на 100 лв.

-  В чл.35, санкцията да се завиши от 5 лв. на 50 лв.

В проведеното заседание на 08.01.2019 г. Постоянната комисия по сигурност, обществен и екологичен ред предлага създаването на нов чл.7а, със следния текст:
(1) Собствениците на ППС с животинска тяга са длъжни в 14 дневен срок след придобиване на ППС с животинска тяга, да го представят за извършване на регистрация в кметството по местоживеене.

(2) При продажба или бракуване на ППС с животинска тяга, собствениците са длъжни в 14 дневен срок да декларират тези обстоятелства в кметството по местоживеене.

Създава нова т. 7 в чл. 10 със следният текст:

7. Водачът на ППС с животинска тяга е длъжен да носи в себе си регистрационния талон на каруцата и да го представя при поискване от контролните органи.

Вносителят предлага проектът на Наредбата да бъде приет на две четения, в едно заседание.

По време на заседанието общинските съветници се запознаха със становището на ПК по устройство на територията, инфраструктура, строителство и транспорт и на ПК по европейските въпроси и бизнессреда, които предлагат наредбата да бъде приета на две четения в две отделни заседания. В хода на дебата се постави на гласуване наредбата да бъде приета само на първо четене, с определените срокове за представянето на проекта за решение в окончателен вид. Общинските съветници подкрепиха предложението.

 

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 2  от ЗМСМА, чл. 76, ал. 3 АПК и чл. 26, ал. 2 и ал. 3 от ЗНА, чл. 12, чл. 24 и чл. 24а от Закона за автомобилните превози и чл. 79 от АПК и чл.96, ал.4 от ПОДОбС,

  

Р Е Ш И:

 

І. Приема на първо четене Наредба за изменение и допълнение на Наредба №30 за движението на превозните средства на територията на община Казанлък.

 

ІІ. Определя срокове, съгласно Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Казанлък за второ четене и приемане Наредба за изменение и допълнение на Наредба №30 за движението на превозните средства на територията на община Казанлък, както следва:

1. Срок по чл. 96, ал. 5 за внасяне на писмени предложения за приемане Наредба за изменение и допълнение на Наредба №30 за движението на превозните средства на територията на община Казанлък -  06.02.2019 г., до 17:00 ч.

2. Срок по чл. 96, ал. 6 за отразяване от вносителя и водещата комисия на предложенията по проекта за решение и представянето му в окончателен вид – 13.02.2019 г., до 17:00 ч.

3. Срок за второ четене и приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №30 за движението на превозните средства на територията на община Казанлък в редовното заседание на ОбС, което ще се проведе през месец февруари 2019 г.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък.  

 

Участвали в гласуване  33  общински съветници, от които „За” 32.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Д. РАЙКОВА)                                      (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 04/02/2019 г.