РЕШЕНИЕ
№ 947
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 28.01.2019 г., Протокол № 47


Относно: ОС_2521/15.01.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 31 за определяне размера местните данъци на територията на община Казанлък, двете четения в едно заседание.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред ОбС причините, налагащи измененията в Наредба № 31 за определяне размера местните данъци на територията на община Казанлък:

„Съобразно чл. 1, ал. 2 от ЗМДТ „Общинският съвет определя с наредба размера на данъците по ал. 1 при условията, по реда и в границите, определени с този закон. Поради това всички съдържащи се предложения в настоящото изложение се правят съобразно и въз основа на изрични разпоредби от Закона за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане /ДВ бр.98 от 27.11.2018 г. в сила от 01.01.2019 г./, с който са изменени и допълнени норми на Закона за местните данъци и такси.

Измененията в ЗМДТ са посочени в § 39 на Закона за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане. С някои от посочените изменения и допълнения законодателят прецизира използваната терминология, с други се въвеждат специфични процедурни правила, с трети се променя изцяло начина на определяне на размера на дължимия местен данък. Във връзка с тези изменения и допълнения на Закона за местните данъци и такси, се налага да бъдат направени и съответни изменения в Наредбата, необходими за привеждането на последната в съответствие с нормативния акт от по-горна степен.

1. ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ, КАСАЕЩИ МЕСТНИЯ ДАНЪК ВЪРХУ НЕДВИЖИМИТЕ ИМОТИ.

1.1 С § 39, т. 1 от ЗИД на ЗКПО (в сила от 01.01.2019г.) е изменена разпоредбата на чл. 10, ал. 1 от ЗМДТ, като думите „сгради и поземлени имоти“ се заменят с „поземлени имоти, сгради и самостоятелни обекти в сгради“. Посоченото изменение и допълнение следва да се приеме за прецизиращо терминологията, тъй като не се въвежда нов обект на облагане. Все пак, с цел унифициране на уредбата в закона и подзаконовия нормативен акт, чл. 7, ал. 1 от Глава втора, Раздел І  „Данък върху недвижимите имоти“ от Наредбата следва да бъде изменен и допълнен, като думите „сгради и поземлени имоти“ се заменят с „поземлени имоти, сгради и самостоятелни обекти в сгради“.

1.2 С § 39, т. 2 от ЗИД на ЗКПО (в сила от 01.01.2019 г.)  са допълнени разпоредбите на чл. 12, ал. 1 и 2 от ЗМДТ, като след думите „вещно право“ се добавя „на ползване“. С посоченото допълнение законодателят е прецизирал терминологията в закона с цел пълна яснота по въпроса кой точно вид ограничено вещно право върху недвижим имот е обект на облагане с местен данък върху недвижими имоти.

С цел унифициране на уредбата в закона и подзаконовия нормативен акт, чл. 9 от Наредбата следва да бъде допълнен, като след думите „вещно право“ се добави изразът „на ползване“.

1.3 С разпоредбата на § 39, т. 8 от ЗИД на ЗКПО е въведена нова алинея 3 на чл. 25 от ЗМДТ, с която законодателят санкционира недобросъвестно поведение на данъчнозадължените субекти. С новата ал. 3 е предвидено, че при установено деклариране на повече от едно основно жилище се изключва възможността за ползване на данъчно облекчение за всички декларирани имоти, респективно данъкът се дължи в пълен размер за всички имоти и за целия период, в който едновременно са били декларирани като основни жилища. Новата разпоредба на чл. 25, ал. 3 от ЗМДТ следва да бъде инкорпорирана в Наредбата, като за целта в чл. 19 се създава нова алинея (3), със следното съдържание - „В случай че е установено деклариране на повече от едно основно жилище, облекченията по ал. 1 и 2 не се прилагат и данъкът, определен по чл. 15, се дължи в пълен размер за всяко от жилищата и за периода, в който едновременно са декларирани като основни жилища.“

2. ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ, КАСАЕЩИ МЕСТНИЯ ДАНЪК ВЪРХУ НАСЛЕДСТВАТА.

 С разпоредбата на § 39, т. 3, буква „д“ от ЗИД на ЗКПО законодателят въвежда задължение за служителите на местната власт, натоварени с функции по ЗМДТ, служебно да образуват партида за наследствен недвижим имот в случаите на бездействие от страна на наследниците или заветниците. Посоченото допълнение на чл. 14, ал. 6 от ЗМДТ следва да бъде отразено в кореспондиращият му текст от Наредбата. За целта, досегашният текст на чл. 25, Наредбата става ал. 1, като към него се създава изречение второ със следния текст: „В случай че не е подадена данъчна декларация по ал. 1 от наследниците или заветниците, след изтичането на срока служител от общинската администрация образува партида за наследения недвижим имот въз основа на данните, налични в общината и в регистъра на населението.“

3. ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ, КАСАЕЩИ МЕСТНИЯ ДАНЪК ПРИ ПРИДОБИВАНЕ НА ИМУЩЕСТВА ПО ДАРЕНИЕ И ПО ВЪЗМЕЗДЕН НАЧИН.

3.1 С разпоредбата на § 39, т. 11 от ЗИД на ЗКПО са отменени чл. 49, ал. 3 и 4 от ЗМДТ, които уреждаха задължението за подаване на данъчни декларации по реда на закона в някои хипотези на безвъзмездно придобиване на имущество, респективно специфичните изключения от това задължение.

Посочената отмяна на законови разпоредби налага изменение на чл. 37, ал. 2 от Наредба № 31, в който трябва да бъде отменено задължението на лицата, придобили имущество по безвъзмезден начин да подават декларация и да заплащат данък.

3.2 С разпоредбата на § 39, т. 13 от ЗИД на ЗКПО се създава нова ал. 5 към чл. 51 от ЗМДТ, според която служителите в общинската администрация в едномесечен срок от получаване на уведомление от службите по вписванията определят годишния данък за прехвърлените, учредените, изменените или прекратените вещни права върху недвижимите имоти въз основа на данъчната оценка, послужила за определяне на данъка и уведомяват данъчно задължените лица. Поради това считам за необходимо и целесъобразно, новата разпоредба на чл. 51, ал. 5 от ЗМДТ да намери отражение в Наредбата, като нов чл. 37а със следното съдържание: „В едномесечен срок от получаване на уведомлението от Службата по вписвания служител в общинската администрация определя годишния данък за прехвърлените, учредените, изменените или прекратените вещни права върху недвижимите имоти въз основа на данъчната оценка, послужила за определяне на данъка по този раздел, и уведомява данъчно задължените лица“

 

4. ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ, КАСАЕЩИ МЕСТНИЯ ДАНЪК ВЪРХУ ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА.

Местните данъци по своя характер представляват имуществени данъци.

Съгласно разпоредбата на чл.1, ал.2 от Закона за местните данъци и такси /ЗМДТ/, общинският съвет определя с наредба размера на местните данъци при условията, по реда и в границите определени с него.

Тази промяна в Закона за местните данъци и такси е в сила от 01.01.2008 г. и е продиктувана от това, че на законово ниво се въвежда конституционното изискване на чл.141, ал.3 от Конституцията на Република България, съгласно който общинският съвет определя данъци при условия, по реда и границите, установени със закон.

С оглед защита на обществения интерес тези правомощия на общинския съвет се лимитират от минимални и максимални граници, установени от законодателя за всеки вид местен данък.

С предоставянето на общините на правото да определят размерите на местните данъци се продължава процеса на финансовата децентрализация и се укрепва местното самоуправление, тъй като най-голямо значение за развитието на процеса е засилването на финансовата самостоятелност и автономност на общините.

В изпълнение разпоредбата на чл.1, ал.2 от ЗМДТ, с  Решение № 028 от 28.02.2008 г.,  Общински съвет Казанлък е приел Наредба за определянето размера на местните данъци на територията на Община Казанлък.

Съгласно разпоредбата на чл.1, ал.3 от ЗМДТ, когато до края на предходната година общинският съвет не е определил размера на местните данъци за текущата година, местните данъци се събират на базата на действащия размер към 31 декември на предходната година.

С държавен вестник бр. 98 от 2018 г. е обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане, като съгласно § 39 от ПЗР към ЗИДЗКПО се правят редица изменения и допълнения на Закона за местните данъци и такси.

Съгласно разпоредбата на § 40 от ПЗР към ЗИДЗКПО (ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 1.01.2019 г.) за 2019 г. общинският съвет определя размерите на данъка върху превозните средства до 31 януари 2019 г. Когато не са определени нови размери в посочения срок, за 2019 г. данъкът се определя съгласно минималните размери на данъците и коригиращите коефициенти, определени в чл. 55, ал.1 от Закона за местните данъци и такси.

 

Приета е нова концепция за определяне на данъка върху превозните средства за леки автомобили и товарните автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 т, а именно от 01.01.2019 г. данъкът да се определя по формула, която включва два компонента: имуществен и екологичен.

Имущественият компонент отчита мощността и годината на производство на автомобила, а екологичният компонент отчита екологичната категория на автомобила, респективно замърсяването, което причинява съответният автомобил.

Имущественият компонент е предвидено да се определя от ставката за тази част от данъка и мощността на двигателя, коригирани с коефициент в зависимост от годината на производство на автомобила.

Съгласно разпоредбата на чл.52 от ЗМДТ с данък върху превозните средства се облагат превозните средства, регистрирани за движение по пътната мрежа в Република България, като в чл.53 от ЗМДТ е указано, че данъкът се заплаща от собствениците на превозни средства.

Съгласно чл.55, ал.1 от ЗМДТ за леки и товарни автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 т годишният данък се състои от два компонента – имуществен и екологичен, и се определя по следната формула:

ГДПС = ИмК x ЕК, където:         

ГДПС е годишният размер на данъка върху превозните средства за леки и товарни автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 т;

ИмК е имуществен компонент, който се определя по реда на чл.55, ал.1, т.1 от ЗМДТ;

ЕК е екологичен компонент, който се определя по реда на чл.55, ал.1, т. 2 от ЗМДТ.

Съгласно чл.55, ал.1, т.1 от ЗМДТ:

1. Имущественият компонент се определя от стойността на данъка в зависимост от мощността на двигателя, коригирана с коефициент в зависимост от годината на производство на автомобила, по следната формула:

ИмК = СkW x Кгп,

където:

СkW е частта от стойността на данъка в зависимост от мощността на двигателя, която се определя от мощността на двигателя и размера на данъка, определен от общинския съвет с наредбата по чл. 1, ал. 2 от ЗМДТ в следните граници:

а) до 55 kW включително – от 0,34 до 1,20 лв. за 1 kW;

б) над 55 kW до 74 kW включително – от 0,54 до 1,62 лв. за 1 kW;

в) над 74 kW до 110 kW включително – от 1,10 до 3,30 лв. за 1 kW;

г) над 110 kW до 150 kW включително – от 1,23 до 3,69 лв. за 1 kW;

д) над 150 kW до 245 kW включително – от 1,60 до 4,80 лв. за 1 kW;

е) над 245 kW – от 2,10 до 6,30 лв. за 1 kW;

Кгп е коригиращ коефициент за годината на производство на автомобила в следните размери:

 

Брой на годините от годината на производство, включително годината на производство

Коефициент

Над 20 години

1,1

Над 15 до 20 години включително

1

Над 10 до 15 години включително

1,3

Над 5 до 10 години включително

1,5

До 5 години включително

2,3

 

Съгласно чл.55, ал.1, т.2 от ЗМДТ:

ЕК е екологичният компонент, който се определя от общинския съвет в зависимост от екологичната категория на автомобила с наредбата по чл.1, ал.2 от ЗМДТ в граници, както следва:

Екологична категория

Коефициент /граници/ по чл.55, ал.1, т.2 от ЗМДТ

без екологична категория, с екологични категории "Евро 1" и "Евро 2"

1,10 – 1,40

„Евро 3"

1,00 – 1,10

"Евро 4"

0,80 – 1,00

"Евро 5"

0,60 – 0,80

"Евро 6" и "ЕЕV"

0,40 – 0,60

 

Относно приетите изменения в ЗМДТ, в частта за определяне на данъка върху превозните средства, в сила от 01.01.2019 г. следва да се отбележи следното:

Определени са шест диапазона на мощности на автомобили и съответно минимална и максимална стойност на границите на размера на данъка за всеки диапазон на мощност.

Съгласно приетите нови разпоредби диапазоните до 37 kW и до 55 kW се обединяват в един – до 55 kW, като се включват и два нови диапазона към съществуващите в закона размери по отношение на най-мощните автомобили, а именно: над 150 kW до 245 kW включително, и над 245 kW.

Доколкото тази част от формирането на данъка е в частта имуществен компонент, то се запазва принципът за определяне на по-високи граници на ставката на данъка за по-мощните автомобили. Запазва се правото на общинския съвет да определя размера на данъка (ставката) в наредбата по чл. 1, ал. 2 от ЗМДТ в зависимост от мощността на автомобила в законовоопределените граници.

Коефициентът за годината на производство на автомобила е диференциран по години, като е налице известна промяна спрямо действащите към настоящия момент в ЗМДТ коефициенти. Промяната, с която се прецизират коефициентите, цели създаването на финансов инструмент за стимулиране извеждането на по-старите автомобили от употреба и замяната им с по-нови и по-екологични автомобили, предвид това, че автомобилите над 20 години са ненадеждни, изискват големи разходи за поддръжка и причиняват големи замърсявания на въздуха с вредни емисии.

По отношение на коефициентите за годината на производство, законодателят не делегира правомощия на общинските съвети да ги определят, поради което същите са задължителни за прилагане от всички общини в Република България, в т.ч. и от Община Казанлък във вида и размера, регламентиран с разпоредбата на чл.55, ал.1, т.1 от ЗМДТ, именно:

 

Брой на годините от годината на производство, включително годината на производство

Коефициент

Над 20 години

1,1

Над 15 до 20 години включително

1

Над 10 до 15 години включително

1,3

Над 5 до 10 години включително

1,5

До 5 години включително

2,3

 

Екологичният компонент е свързан с екологичните характеристики на автомобила и представлява коригиращ коефициент, който отразява екологичната категория на автомобила, която е свързана с европейските стандарти за изгорели газове (познати още като Евро 1, 2, 3, 4, 5 и 6). Екологичният компонент осигурява облекчение за собствениците на автомобили, съответстващи на екологични стандарти "Евро 4" и по-високи, и утежнение за собствениците на автомобили, които не съответстват на екологична категория или съответстват на екологична категория, по-ниска от "Евро 4".

По отношение на коефициента за екологична категория в ЗМДТ са определени границите, в рамките на които общинският съвет следва да определи размера на коефициента за всяка екологична категория в наредбата по чл. 1, ал. 2 от ЗМДТ.

Във връзка с приетия нов начин за облагане е предвидено облекчението за превозни средства с действащо катализаторно устройство, считано от 01.01.2019 г. да не се прилага. Неприлагането на посоченото данъчно облекчение е заменено с въвеждане на коефициента  за екологичната категория на автомобила.

С тази промяна се цели и предотвратяване на случаите, в които данъчно задължени лица посочват в декларацията по чл. 54, ал. 4 от ЗМДТ, че техният автомобил притежава действащо катализаторно устройство, но в действителност катализаторът е отстранен. Установяването на наличието на действащо катализаторно устройство е трудно и с този факт се спекулира с цел намаляване на данъка, като в същото време автомобилът не отговаря на екологичните норми, допринася в голяма степен за замърсяване на околната среда и в тази връзка не следва да ползва данъчно предимство.

Относно разпоредбата в чл.59, ал.1 от ЗМДТ касаеща отпадане на облекчението за превозни средства с действащо катализаторно устройство, законодателя не делегира правомощия на общинските съвети, поради което същата е задължителна за прилагане от всички общини в Република България, в т.ч. и от Община Казанлък.

Като положителен ефект за собствениците на моторни превозни средства е предвидено да не се прилага лимитиращата граница от 74 kW за ползване на данъчни облекчения за леки и товарни автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 т, като с коефициента за екологична категория се дава възможност за ползване на данъчно облекчение за всички автомобили с категория, равна на или по-висока от "Евро 4", независимо от мощността им. По този начин всички собственици на моторни превозни средства имат възможност да ползват данъчни преференции, в случай че притежават моторни превозни средства, отговарящи на по-високи екологични стандарти.

С въвеждането на екологичния компонент в облагането всъщност се компенсира донякъде досегашната практика, при която собствениците на нови и по-мощни автомобили плащаха по-висок данък независимо, че същите притежават стандарт за екологична категория „Евро 5”, Евро 6” и "ЕЕV"” и замърсяват най-малко.

Съгласно новите разпоредби на чл.55, ал.14 и чл.59, ал.5 от ЗМДТ когато в регистъра по чл. 54, ал. 1 от ЗМДТ няма данни за екологичната категория на моторното превозно средство, се приема, че превозното средство е без екологична категория.

Новата концепция е насочена към по-тясно обвързване на политиката за по-чист въздух с екологичните характеристики на съответните превозни средства, като чрез нея се отчитат и прилагат ясно дефинирани екологични критерии относно регистрираните и управлявани автомобили.

На основание чл.55, ал.1, т.1 от ЗМДТ размерът на данъка за леки и товарни автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 т., е същият да бъде определен, както следва:

 

Леки и товарни автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 т

Размер /граници/ на данъка по чл.55,ал.1,т.1 от ЗМДТ

Размер на данъка

за Община Казанлък

до 55 kW включително

от 0,34 до 1,20 лв. за 1 kW

0,34 лв. за 1 kW

над 55 kW до 74 kW включително

от 0,54 до 1,62 лв. за 1 kW

0,54 лв. за 1 kW

над 74 kW до 110 kW включително

от 1,10 до 3,30 лв. за 1 kW

1,10 лв. за 1 kW

над 110 kW до 150 kW включително

от 1,23 до 3,69 лв. за 1 kW

1,23 лв. за 1 kW

над 150 kW до 245 kW включително

от 1,60 до 4,80 лв. за 1 kW

1,60 лв. за 1 kW

над 245 kW

от 2,10 до 6,30 лв. за 1 kW;

2,10 лв. за 1 kW

Мотиви:

По отношение на имущественият компонент, за да се избегне натоварване на населението със завишени данъци, запазваме досега съществуващият най- нисък размер на  ставките за ­мощност на двигателя(kw). При сравняване на ставките с други общини в България и към настоящия момент същите облагат на по-високи ставки.Като пример Община Габрово към 31.12.2018 год. прилага ставка за облагане, както следва:

а)  до 37 kW включително -  0,68 лв. за 1 kW

б) от 38 kW до 55 kW включително -  0,80 лв. за 1 kW;

в) над 55 kW до 74 kW включително – 0,80 лв. за 1 kW;

На основание чл.55, ал.1, т.2 от ЗМДТ коефициентът на екологичния компонент при определяне на данъка върху превозните средства, е същият да бъде определен, както следва:

 

Екологична категория

Коефициент /граници/ по чл.55,ал.1,т.2 от ЗМДТ

Коефициент за Община Казанлък

без екологична категория, с екологични категории "Евро 1" и "Евро 2"

1,10 – 1,40

 

1,30

„Евро 3"

1,00 – 1,10

1,00

"Евро 4"

0,80 – 1,00

0,80

"Евро 5"

0,60 – 0,80

0,60

"Евро 6" и "ЕЕV"

0,40 – 0,60

0,40

 

Мотиви:

Тъй като екологичният компонент е нов елемент, участващ при определяне на данъка върху превозните средства и ефекта от неговото прилагане за отделните категории превозни средства не може да бъде предвиден изцяло, то и предложението за 2019 г., като първа година от новата концепция на ЗМДТ за определяне на данъка върху превозните средства е той да бъде определен „предпазливо”, а не „рисково”.

Във връзка с разработването на програми за управление на качеството на атмосферния въздух и постигане на съответствие с европейски директиви, свързани с чистотата на въздуха и справяне с превишението на пределно допустимите стойности за концентрации на замърсители нееднократно са правени редица препоръки за промени в данъчното законодателство по отношение облагането на превозните средства.

Предложеният коефициент за превозните средства без ЕК, с екологични категории "Евро 1", "Евро 2" е той да бъде определен на 1.30, което съответства на осреднена лимитирана от чл.55, ал.1, т.2 по ЗМДТ граница.

За останалите превозни средства с екологични категории "Евро 3", "Евро 4", "Евро 5", "Евро 6" и "ЕЕV предлагаме коефициента да бъде на минималната граница съгласно чл.55, ал.1, т.2 по ЗМДТ, при което ще се гарантира намаление на данъка на превозните средства.

По този начин се предоставят възможности и се създават стимули за обновяване на автомобилния парк и осигуряване на безопасност при движението на моторните превозни средства по републиканската пътна мрежа и постигане на по-голяма справедливост при определяне на данъка върху превозните средства и равнопоставеност между собствениците на леки и товарни автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 т.

Тъй като очакваният резултат от прилагане на новата формула за изчисляване на данъка е компилирана величина и резултат от коригирането на два компонента – имуществен и екологичен, както в увеличение така и в намаление, то конкретният ефект от направените предложения, свързани с данъка върху превозните средства, би могъл да се определи в пълен аспект едва през 2019 г. след приемане и залагане на избраните от общинския съвет размер на данъка и коефициента за екологичната категория, на която съответстват автомобилите.

Прогнозата за новата регулация е очаквано тя да бъде проявена обобщено в два аспекта:

  • за новите автомобили /до 5 г. от датата на производство/ и отговарящи на по-високи екологични категории /над „Евро 4”/ промяната ще се отрази в намаление на данъка върху превозните средства.
  • за старите автомобили /над 15 г./, съответстващи на по-ниски от „Евро 4“ стандарти, данъкът ще се увеличи, което е свързано главно със занижените им екологични характеристики и съображението за евентуалните вреди върху околната среда от тяхното използване.

Предложените промени в начина на облагане няма да доведат до

допълнително финансово натоварване за гражданите, тъй като остават минималните ставки, на които се облага и сега.  Не се очакват съществени промени в приходите, тъй като ще се получи компенсиране между намаления данък за новите автомобили и завишения такъв за старите.

По отношение на останалите изменения в разпоредбите на чл.55, ал.6, чл.59, ал.2, и ал.3 от ЗМДТ, законодателят не делегира правомощия на общинските съвети, поради което същите са задължителни за прилагане от всички общини в Република България, в т.ч. и от Община Казанлък.

Приетите изменения в закона са, както следва:

Чл.55, ал.6 от ЗМДТ:

Направена е промяна относно облагаемата товароносимост на товарните автомобили с технически допустима максимална маса над 3,5 т, но не повече от 12 т, като вместо на всеки започнат тон, същата ще се изчислява на всеки започнати 750 кг.

Чл.59, ал.2 от ЗМДТ:

Направена е промяна на данъчното облекчение за мотопеди и мотоциклети с мощност на двигателя до 74 kW включително, съответстващи на екологични категории "Евро 3" и "Евро 4", така че да съответства на предвидената данъчна преференция съобразно коефициента за екологична категория при облагане на леки и товарни автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 т. В тази връзка данъчното облекчение за екологична категория "Евро 3" отпада, за екологична категория "Евро 4" се намалява на 20 на сто, а за съответстващите на екологични категории, по-високи от "Евро 4" се запазва 60 на сто намаление от определения по чл. 55, ал. 3 от ЗМДТ данък.

Чл.59, ал.3 от ЗМДТ:

Направена е корекция на данъчното облекчение за автобусите, товарните автомобили над 3,5 т, влекачите за ремарке и седловите влекачи с двигатели, съответстващи на екологични категории "Евро 3" и "Евро 4", така че да съответства на предвидената данъчна преференция съобразно коефициента за екологична категория при облагане на леки и товарни автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 т. В тази връзка данъчното облекчение за екологична категория "Евро 3" отпада, за екологична категория "Евро 4" се намалява на 20 на сто, а за съответстващите на "Евро 5", "Евро 6" и "ЕЕV" се запазва 50 на сто намаление от определения по чл. 55, ал. 5, 6, 7 и 13 от ЗМДТ данък.

Във връзка с разработването на програми за управление на качеството на атмосферния въздух и постигане на съответствие с европейски директиви, свързани с чистотата на въздуха и справяне с превишението на пределно допустимите стойности за концентрации на замърсители, нееднократно са правени редица препоръки за промени в данъчното законодателство по отношение облагането на превозните средства. Имайки предвид това, приетата в ЗМДТ нова концепция е в съответствие и с тези направени препоръки и посочваните проблеми, за които е необходимо да се търси решение.

С разпоредбата на § 39, т. 18 от ЗИД на ЗКПО е изменен чл. 61 от ЗМДТ –

 "Чл. 61. Данъкът се внася в приход на бюджета на общината по постоянния адрес, съответно седалището на собственика, а в случаите по чл. 54, ал. 5 – в приход на общината по регистрация на превозното средство.", поради което следва съответстващият текст, а именно чл.47 от Наредба № 31 да бъде приведен в съответствие със закона.

С разпоредбата на § 39, т. 21 от ЗИД на ЗКПО в приложение №4 „Видове патентни дейности “към глава втора, раздел IV т.21 се отменя. Отпада патентната дейност „Отдаване на видеокасети или записи на електронен носител под наем“. Промяната цели прецизиране и осъвременяване на видовете патентни дейности чрез премахване на дейности, които към настоящия момент не се осъществяват. Поради тази причина съответната точка от Приложение № 2 към чл. 56 от Наредбата също следва да се отмени.

Цели, които се поставят с изменението на наредбата:

Основната цел е осигуряване на съответствие между Наредбата и Закона за местни данъци и такси към 01.01.2019г., с която ще се постигне и повишаване приходите в бюджета на Община Казанлък.

Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба.

За прилагане на измененията в Наредбата не е необходимо разходването на бюджетни средства.

Очаквани резултати от изменение на Наредба № 31  за определяне размера на местните данъци на територията на община Казанлък:

Очакваните резултати след изменение на наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Казанлък са:

– актуална нормативна база свързана с местните данъци;

– относително запазване на общия облог, както и размера на приходите в бюджета на  Общината от данък върху превозните средства, поради запазване на съществуващите  най –ниски ставки;

Съгласно чл. 26, ал.4 от Закона за административните актови настоящият проект е публикуван за обществено обсъждане на 08.01.2019г., като е определен 30 - дневен срок за предложения и становища по него.

Изработеният проект на нормативен административен акт е публикуван на електронната страница на Община Казанлък (www.kazanlak.bg) на 18.12.2018 г. в рубриката „Нормативни актове › проекти за нормативни актове“.“

Водена от горните мотиви и на основание чл.28, ал.1 от ЗНА и чл.93 ПОДОС, кметът внася за обсъждане проект на наредбата.

 В хода на дебата вносителят прие становището на юриста на Общински съвет, а именно: „Правното основание за вземане на решение следва да се допълни с чл. 96, ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, с оглед, че в т.1 от проекта за решение се предлага второ четене на проекта за Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 31 на ОбС да се проведе в едно заседание, непосредствено след първо четене. Във връзка с  изложеното, считам, че  проекта за решение  следва да се допълни  с  т.3 със следния текст:
"т.3 Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 31 за определяне размера на местните данъци на територията на община Казанлък ,второ четене."

 

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 2  от ЗМСМА, чл. 76, ал. 3 АПК и чл.8 от ЗНА, във връзка с чл.7, ал.2, чл.11, ал.3 от ЗНА,  § 39, т.6 от ЗИД на ЗКПО, чл.1, ал.2, чл. 22, чл.21, ал.1 от ЗМДТ и чл. 79 от АПК и чл. 96, ал. 4 от ПОДОбС,

Р Е Ш И:

 

1. Второто четене на проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 31 за определяне размера на местните данъци на територията на община Казанлък (Приета с Решение № 028 от 28.02.2008 г., изм. и доп. с Решение № 814/28.03.2008 г.; Решение № 124/30.01.2009 г. Изм. и доп. с Решение № 427/29.04.2010 г., Изм. с Решение № 596/18/25.01.2011 г., Изм. с Решение № 838/17.12.2013 г., изм. с Решение № 78/25.02.2016 г., изм. с Решение № 269/29.09.2016 г.) да се проведе в едно заседание, непосредствено след първо четене.

 

2. Приема на първо четене Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 31 за определяне размера на местните данъци на територията на община Казанлък:

 

§ 1. Чл. 7, ал. 1 се допълва и изменя, като думите сгради и поземлени имоти се заменят с „поземлени имоти, сгради и самостоятелни обекти в сгради“ и придобива следния вид:

Чл. 7. (1)  С данък върху недвижимите имоти се облагат разположените на територията на страната поземлени имоти, сгради и самостоятелни обекти в сгради в строителните граници на населените места и селищните образувания, както и поземлените имоти извън тях, които според подробен устройствен план имат предназначението по чл.8, т. 1 от Закона за устройство на територията и след промяна на предназначението на земята, когато това се изисква по реда на специален закон.

 

§ 2. Чл. 9 се допълва и изменя,  като след думите „вещно право“ се добави изразът „на ползване“ и придобива следния вид:

Чл. 9. Когато върху облагаем недвижим имот правото на собственост или ограниченото вещно право на ползване е притежание на няколко лица, те дължат данък съответно на частите си.

 

§ 5. Чл. 19 се допълва с нова ал. 3 със следното съдържание:

(3) В случай, че е установено деклариране на повече от едно основно жилище, облекченията по ал. 1 и 2 не се прилагат и данъкът, определен по чл. 15, се дължи в пълен размер за всяко от жилищата и за периода, в който едновременно са декларирани като основни жилища.

 

§ 8. В чл. 37, ал.2 думите:

„а в случаите на безвъзмездно придобиване - в двумесечен срок от получаване на имуществото, след подаване на декларация по чл. 49, ал.3 от Закона за местните данъци и такси,“ се заличават и придобива следното съдържание:

 (2) Данъкът се заплаща при прехвърлянето на недвижимия имот, ограничените вещни права върху недвижим имот и моторните превозни средства.

В случаите на чл. 32, ал. 3 данък се дължи към момента на издаване на акта, удостоверяващ правото на собственост, който подлежи на вписване.

 

§ 9. Създава се нов чл. 37а със следното съдържание:

Чл.37а. В едномесечен срок от получаване на уведомлението от Службата по вписвания служител в общинската администрация определя годишния данък за прехвърлените, учредените, изменените или прекратените вещни права върху недвижимите имоти въз основа на данъчната оценка, послужила за определяне на данъка по този раздел, и уведомява данъчно задължените лица.

 

§ 10.  Изменя чл. 41, ал.1, като същия придобива следното съдържание:

Чл. 41.(1) „За леки и товарни автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 т. годишния данък се състои от два компонента - имуществен и екологичен, и се определя по следната формула:

ГДПС = ИмК x ЕК,

където:

ГДПС е годишният размер на данъка върху превозните средства за леки и товарни автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 т;

ИмК е имуществен компонент, който се определя по реда на т. 1;

ЕК е екологичен компонент, който се определя по реда на т. 2          

1. имущественият компонент се определя от стойността на данъка в зависимост от мощността на двигателя, коригирана с коефициент в зависимост от годината на производство на автомобила, по следната формула:

ИмК = СkW x Кгп,

където:

СkW е частта от стойността на данъка в зависимост от мощността на двигателя, която се определя от мощността на двигателя и размера на данъка, както следва:

а) до 55 kW включително -  0,34 лв. за 1 kW;

б) над 55 kW до 74 kW включително – 0,54 лв. за 1 kW;

в) над 74 kW до 110 kW включително – 1,10лв. за 1 kW;

г) над 110 kW до 150 kW включително – 1,23 лв. за 1 kW;

д) над 150 kW до 245 kW включително – 1,60 лв. за 1 kW;

е) над 245 kW – 2,10  лв. за 1 kW;

Кгп е коригиращ коефициент за годината на производство на автомобила в следните размери:

Брой на годините от годината на производство, включително годината на производство

Коефициент

Над 20 години

1,1

Над 15 до 20 години включително

1

Над 10 до 15 години включително

1,3

Над 5 до 10 години включително

1,5

До 5 години включително

2,3

2. екологичният компонент  в зависимост от екологичната категория на автомобила, както следва:

Екологична категория

     Коефициент

Без екологична категория с екологични категории

„Евро 1“ и „Евро 2“

1,30

„Евро 3“ 

1,00

„Евро 4“  

0,80

„Евро 5“  

0,60

„Евро 6“ и „EEV”  

0,40

 

§ 11. Ал. 2 на чл. 41 се изменя така:

(2) „Данъкът за ремаркета на леки и товарни автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 т в размер, както следва:“

 

§ 12. Ал.6 на чл. 41 се изменя така:

„Данъка за товарен автомобил с технически допустима максимална маса над 3,5 т, но не повече от 12 тона, е размер на 10 лв. за всеки започнати 750 кг товароносимост.“

 

§ 14. В чл. 45, ал.1 се отменя;

 

§ 15. Изменя чл. 45, ал. 2 както следва:

 „За мотопеди и мотоциклети с мощност на двигателя до 74 kW включително, и съответстващи на екологична категория "Евро 4" данъкът се заплаща с 20 на сто намаление, а за съответстващите на екологични категории, по-високи от "Евро 4" - с 60 на сто намаление от определения по чл. 41, ал. 3 данък.“

 

§ 16. Изменя чл. 45, ал. 3 както следва:

 „За автобусите, товарните автомобили, с технически допустима максимална маса над 3,5 т, влекачите за ремарке и седловите влекачи с двигатели, съответстващи на екологична категория "Евро 4", данъкът се заплаща с 20 на сто намаление, а за съответстващите на "Евро 5", "Евро 6" и "ЕЕV" - с 50 на сто намаление от определения по чл. 41, ал. 5, 6, 7 и 13 данък.“

           

§ 18. В чл. 47 се изменя и придобива следния вид:

„Данъкът се внася в приход на бюджета на общината по постоянния адрес, съответно седалището на собственика, а в случаите по чл. 54, ал. 5 от ЗМДТ - в приход на общината по регистрация на превозното средство.“

           

§ 19. т.21 от Приложение № 2 към чл. 56 се отменя.

 

3. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба №31 за определяне размера на местните данъци на територията на община Казанлък, второ четене.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък.  

 

Участвали в гласуване  30  общински съветници, от които „За” 25.

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Д. РАЙКОВА)                                      (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)Изтегли приложенията


публ: 04/02/2019 г.