РЕШЕНИЕ
№ 951
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 28.01.2019 г., Протокол № 47


Относно: ОС_2505/07.01.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно: 1. Даване на разрешение за възлагане изработката на проект за ПУП – парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура - разпределителен газопровод за газоснабдяване на Поземлен имот с идентификатор 40292.100.6 по КККР на гр. Крън, с площ 12,595 дка и НТП: "Ниско застрояване (до 10 м.)"; 2. Одобряване на заданието, съставено от Възложителя.


Мотиви: Кметът на общината докладва, че в общинска администрация е постъпило Заявление с

вх. № 168-342-15/14.12.2018 г. от – „СИТИГАЗ БЪЛГАРИЯ“, с ЕИК 131285259, представлявано от Тодор В. Тодоров, в качеството си на директор регион Казанлък (пълномощно №3878),  с искане за издаване на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план - Парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура – разпределителен газопровод за газоснабдяване на поземлен имот с идентификатор 40292.100.6 – с НТП  „Ниско застрояване (до 10м.)”, с площ от  12,595 дка по КККР на  град Крън, одобрени със Заповед РД-18-21 от 03.01.2018 г., ЕКАТТЕ: 40292, община Казанлък.

На основание чл.125, ал.7 от ЗУТ, инвестиционното намерение е съгласувано с РИОСВ–Стара Загора, посредством Решение № СЗ-54-ПР от 29.04.2008 г., като за реализацията на инвестиционното намерение  не е необходимо да се извършва  ОВОС.

Разработени са техническо задание и опорен план, като се предвижда проектното трасе на газопровода да премине през следните поземлени имоти в землище гр. Крън ЕКАТТЕ:40292: ПИ с идентификатор 40292.100.24 с НТП „За селскостопански, горски, ведомствен път“, публична общинска собственост и през ПИ с идентификатори 40292.100.10 с НТП „За местен път“, публична общинска собственост, по КККР на  гр. Крън, одобрени със Заповед РД-18-21 от 03.01.2018 г., ЕКАТТЕ: 40292, община Казанлък.

Захранването на проектния разпределителен газопровод ще се осъществи от съществуващ и въведен в експлоатация с Разрешение за ползване № СТ-05-1006 от 02.06.2014 г. на ДНСК, междуселищен газопровод гр. Казанлък – гр. Крън, положен в ПИ 40292.100.24 с НТП „За селскостопански, горски, ведомствен път“.

Дължината на проектният газопровод е приблизително 21м, като за преминаването през ПИ с идентификатори 40292.100.10 с НТП „За местен път“, явяващ се пътна връзка гр. Крън с  републикански път I-5, ще бъде използвана безизкопна технология - хоризонтално сондиране.

Съгласно чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработването на проект за Подробен устройствен план на поземлени имоти извън границите на урбанизираните територии е необходимо съгласието на Общински съвет.

Съгласно чл.124б, ал.1 от ЗУТ Общински съвет одобрява заданието, съставено от Възложителя по чл.124а, ал.7 от ЗУТ.

 

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 от ЗУТ,

Р Е Ш И:

1. Дава разрешение за възлагане изработката на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура – разпределителен газопровод за газоснабдяване на Поземлен имот с идентификатор 40292.100.6 – с НТП  „Ниско застрояване (до 10м.)”, с площ от  12,595 дка по КККР на  град Крън, одобрени със Заповед РД-18-21 от 03.01.2018г., ЕКАТТЕ: 40292, община Казанлък.

2. Одобрява заданието, съставено от Възложителя.

                                                                                                          

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък;

„СИТИГАЗ БЪЛГАРИЯ“, с ЕИК 131285259, представлявано от Тодор В. Тодоров – заявител.

Участвали в поименно гласуване 29 общински съветници, от които „За” 29.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Д. КОЛЕВА)                                        (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)Изтегли приложенията


публ: 04/02/2019 г.