РЕШЕНИЕ
№ 958
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 28.01.2019 г., Протокол № 48

Относно: 4. Освобождаване на членове на Контролен съвет на фондация „Чудомир” и освобождаване от отговорност.


Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 25, ал. 1, т. 3 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел и чл. 14, ал. 1, т. 6 и т. 19 от Устава на фондация „Чудомир“,

 

Р Е Ш И:

                                                                                                          

Освобождава членовете на Контролен съвет на фондация „Чудомир” и ги освобождава от отговорност, както следва:
1. Драгомир В. Петков
2. Йоана И. Ц. – Комитова
3. Донка Д. Симеонова

Задължава и упълномощава Борис Петков Кърчев, ЕГН хххххххххх, ЛК № ххххххххх изд. на 30.08.2018 г. от МВР – Стара Загора с адресна регистрация – гр. Казанлък, обл. Стара Загора - Председател на Управителния съвет на фондация „Чудомир” в законоустановените срокове да впише в Регистъра за юридическите лица с нестопанска цел към Окръжен съд – Стара Загора по партидата на фондация „Чудомир” новонастъпилите обстоятелства и извърши необходимите действия по отразяването им в Централния регистър при Министерство на правосъдието.  

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък; лицата от т.1 до т.3 включително.

 

Участвали в гласуването 28 общински съветници, от които „За” 28.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Д. КОЛЕВА)                                        (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 04/02/2019 г.