РЕШЕНИЕ
№ 961
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 04.02.2019 г., Протокол № 49
(Изм. с Решение № 1080/27.06.19 г., изм. 1110/25.07.19 г., изм. с Решение № 1141/26.09.19 г. и 
Решение № 7/19.12.19 г.)

 

Относно: ОС_2548/31.01.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно приемане на Бюджет и Инвестиционна програма на община Казанлък за 2019 г., съгласно Приложения от № 1 до № 29, второ четене.


Мотиви: Кметът на  общината съобщава, че в изпълнение на чл. 96, ал.6 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Казанлък предоставя окончателен Бюджет и Инвестиционна програма на Община Казанлък за 2019 година, придружен с Протокол за проведено обществено обсъждане на проектобюджета от 20.12.2018 година, като са отразени  приетите от нас като вносител  писмени  предложения  по реда на чл.96 ал.5 от Правилника.

„Проектът за бюджет на община Казанлък за 2019 година се внася в рамките на  срока, определен с Решение №944 от 28.01.2019 година на ОбС – Казанлък.

Приема становище на ПК по Икономика, бюджет и финанси и отразява предложените корекции от Комисията. Приема и отразява в Бюджет 2019г. предложение на ПК по устройство на територията, инфраструктура, строителство и транспорт: „Предлага на кмета на общината, при наличие на финансови ресурси в Бюджет 2019г да се предвиди месечна компенсация в размер до 10 000 лева при условия, че превозвача използва средства за подобряване предоставената транспортна услуга. След въвеждане в експлоатация на електробусите, за изпълнение на вътрешноградските линии, размера на месечната компенсация да бъде преразгледан“. 

В периода след  първо четене на представения Проектобюджет и Инвестиционна програма на Община Казанлък за 2019 година постъпи предложение от групата на общинските съветници на „БСП лява България“ с вх. №ОС-2544 от 29.01.19г. Предложените промени засягат сферите на здравеопазване, образование и социални дейности.

Съгласно Закона за държания бюджет  разходите не могат да превишат приходите и обратното. Основен принцип при изготвянето на бюджета е да бъде балансиран. При предлагане на промени в увеличение на разходната част и намаление на приходната част е задължително намалението на други разходи за сметка на предложените до достигане баланс на бюджета.

Общата стойност на посочените корекции в предложението на групата на общинските съветници на „БСП лява България“  са в размер на 1 331 500 лева, както следва:

1. Премахване на таксите в детски градини и детски ясли;

Към настоящия момент таксите в детски градини и детския ясли на територията на Община Казанлък са социално справедливи и едни от най-ниските в страната. Средствата, които заплащат родителите не покриват и половината от реалната издръжка на дете. За да продължи предоставянето на качествена образователна услуга е препоръчително отговорността – социална, финансова, гражданска между родители и институции да бъде споделена.

През последните седем години Община Казанлък изпълнява последователна политика за подобряване образователната инфраструктура в детските и учебни заведения. На територията на общината функционират 13 детски градини и 4 детски ясли. С изпълнението на Бюджет 2019 ще остане за реновиране само една детска градина в града, за която вече има готово проектиране. Подобряването на условията за отглеждане, възпитание и образование на децата в  детските заведения доведе до значително увеличаване на посещаемостта в тези институции както и до повишаване качеството на предоставяните в тях услуги.

Броят на децата в общинските детски градини е 2 265, а в детските ясли 217. Планираните приходи от такси в Бюджет 2019 г. са в общ размер на 748 000 лева, съответно от детски градини и 640 000 лева и от  детски ясли 128 000 лева. Общият финансов ресурс, който Общината ще осигури за 2019 година за издръжката им е 1 790 000 лева, без да се включват капиталовите разходи заложени в Инвестиционната програма.

Отпадането на таксите за детски градини и детски ясли неизбежно ще доведе до несправедливо увеличение на други данъци и такси, тъй като за да може да се обезпечи размера на издръжката, средствата трябва да се осигурят от друг източник от местните приходи, които общинските съветници от групата на „БСП лява България“ не посочват.

2. Увеличаване на разходите в социалната сфера за финансиране на помощи за новородено/осиновено дете;

Община Казанлък реализира Стратегия за развитие на социалните услуги 2016-2020 г. Ключов документ за развитието на социалните услуги е Стратегия за развитие на социалните услуги в община Казанлък 2016-2020 г., съобразен с Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република България“, както и с Национална стратегия за дългосрочна грижа.

Община Казанлък реализира широк спектър дейности които задоволяват потребностите на рисковите групи както от общината, така и на потребители от цялата страна и са насочени към:

• Уязвими деца и техните семейства;

• Лица с увреждания;

• Стари хора;

• Уязвими хора и общности в неравностойно положение;

• Развитие на човешките ресурси в социалната сфера.

За финансираното на социални услуги, предлагани в Община Казанлък през 2019 година са предвидени 4 355 834 лева. Тук се включват:

1. Домашен социален патронаж, капацитет 300 места;

2. Дневен център за стари хора, капацитет 30 места;

3. Проект„Топъл обяд в община Казанлък“, капацитет 40 места;

4. Дневен център за деца с увреждания, капацитет 36 места;

5. Дневен център за пълнолетни лица с увреждания, капацитет 15 места;

6. Защитено жилище за лица с умствена изостаналост, с. Овощник,  капацитет 8 места;

7. Център за социална рехабилитация и интеграция, капацитет 25 места;

8. Център за обществена подкрепа, капацитет 60 места;

9. Личен асистент – потребители 107;

10. Дом за стари хора на ул. „П. Ганин“ 52, капацитет 122 места;

11. Дом за пълнолетни лица с деменция „Димитър Папазов“, капацитет 70 места;

12. Дом за стари хора на бул. Ал. Батенберг 220, капацитет 62 места

13. Приемна грижа  13 деца - настанени в приемни семейства;

14. Център за настаняване от семеен тип - 1 бр. за деца без увреждания, капацитет 12 + 2 места

15. Център за настаняване от семеен тип - 1 бр. за деца/младежи с увреждания, капацитет 12 + 2 места

16. Център за настаняване от семеен тип - 1 бр. за деца/младежи с увреждания, капацитет 12 + 2 места

17. Защитено жилище за лица с умствена изостаналост, гр. Казанлък, капацитет 12 + 2 места

18. Социална услуга - Клубна форма

– Клубове на пенсионера;  

– Клуб на хората с увреждания;

 • Клуб на хората с увредено зрение;        
 • Клуб на хората с увреден слух;  
 • Клуб на военно-пострадалите;   

–     Клуб на БЧК;    

19. Дневен център за подкрепа на деца с тежки множествени увреждания и техните семейства, капацитет 30 дневна и 60 консултативна грижа, места

20. Дневен център за подкрепа на лица с различни форми на деменция и техните семейства, капацитет 40 дневна и консултативна грижа, места

Община Казанлък реализира и проекти с външно финансиране:

– „Предоставяне на топъл обяд в община Казанлък“;

–  Приемна грижа по проект „Приеми ме 2015“

–  По ПМС – „Личен асистент“;

– ДЦПДТМУ и ТС (Дневен център за подкрепа на деца с тежки множествени увреждания и техните семейства);

– ДЦПЛРФД и ТС (Дневен център за подкрепа на лица с различни форми на деменция и техните семейства;

Ежегодно Община Казанлък финансира жителите с еднократни помощи за лечение, за тежки случаи, за извънредни ситуации.

Община Казанлък финансира целева програма за  семейства с репродуктивни проблеми от 2014 година, която до момента е увеличавана няколко пъти, защото постига целите, които си поставихме преди години – да подпомага млади семейства в осъзнатото им желание да имат деца и да остават в Казанлък.

Не приема предложението за еднократно финансиране на раждаемостта като цяло в Общината, тъй като има опасност да се стимулира неосъзнатото родителство и мярката да се окаже противоречаща на закона.

За 2018 година родените деца са повече от 600. Ако се приеме предложението на общинските съветници от „БСП лява България“ за финансиране на новородено/осиновено дете  с общо сума от 175 000 лева, считаме че за тези семейства с еднократната помощ в размер не повече от 290 лева  не е стимул нито за раждаемост, нито за оставане дългосрочно в Казанлък. По-скоро предложението е пренебрежително спрямо тях. 

3. Увеличаване на разходите в здравеопазването - за подпомагане на обучението на медицински сестри и акушери и увеличение на заплатите на медицински сестри;

В Бюджет 2019 г. е предвидено увеличение на работните заплати на медицинските специалисти, работещи в детските ясли, яслени групи в детските градини и здравни кабинети в детски и учебни заведения  в размер на 15%, считано от 01.01.2019г. Община Казанлък се стреми да достигне договорения  миниум на трудовото възнаграждение в отрасловия КТД, като още през изминалата бюджетна година то беше повишено със 17%.  Средната брутна заплата в Здравните кабинети след увеличението ще бъде 970 лева, а в детските ясли 840 лева, в също време средната посещаемост на децата е 168 на ден, т.е. средната посещаемост в група на ден е 10 деца.

Община Казанлък е предприела дългосрочни мерки за подпомагане на медицински специалисти като ги включва в  програма за финансиране от 2016 година. И тази година е осигурен финансов ресурс за млади лекари специализанти, които срещу това финансово осигуряване сключват петгодишни договори за работа  с Казанлъшката болница. За пример през 2018 година младите специализанти са  шестима.

4. За капиталови разходи в размер на 233 500 лева.

Предложените капиталови разходи нямат обоснованост за сметка за кои такива да се планират.

Община Казанлък изпълнява политиката за полагане на асфалтова настилка след подмяна на водопроводната мрежа. Инвестиционната програма за 2019г. на Общината е съгласувана с програмата по подмяна на водопровод с ВИК.

Предложените улици от съветници на „БСП лява България“ не са предвидени за подмяна на водопроводната мрежа от ВИК. Те  попадат в тяхната инвестиционна програма, която ще се финансира с европейски средства и ще се изпълнява през 2020 година.

Реконструкцията на улици преди ВИК да реализира проекта си по подмяна на водопровод е необоснована и нецелесъобразна.

Друго предложение на Общинските съветници от групата „БСП лява България“ е изграждане на газова инсталация в ОБ „Искра“ и НЧ „Искра-1860“.  С Бюджет от 2018 година Общински съвет гласува средства в размер на 6000 лева за проектиране газификация на НЧ „Иксра-1860“. Читалището имаше ангажимент да изготви проект за газифициране, да го съгласува с Националния институт за недвижимо културно наследство и да го внесе официално в Общината за издаване разрешение за строеж. Такъв проект до  момента не е внесен и не е обосновано да се предвиждат още средства преди НЧ „Искра-1860“ да изпълни ангажимента си по Бюджет 2018г.

Във връзка с гореизложеното Общинските съветници от „БСП лява България“ предлагат намаление на приходната част на бюджета с 748 000 лева и увеличение на разходната част с 583 500 лева. Общият размер на предложенията е в размер на 1 331 500 лева като няма никаква мотивация за компенсиране на тези средства – дали е за сметка на увеличение на данъци, такси или за намаление на разходи по функции.

Изпълнението на местните приходи в отчетите за изпълнение на бюджета  в последните три години  е средно 14,8 млн. лв.. В предложения бюджет в Приложение №2 местните приходи са планирани в размер на 15 179 595 лева. Не се приема „изкуствено“ увеличение  на приходите с над 1,3 млн. лв., тъй като ще доведе до неизпълним на бюджетната рамка. Не се приема и увеличение на приходите за сметка на  увеличение на данъчните тежести върху населението на Общината.“
В хода на дебата постъпи предложение от Стефка Димитрова – Иванова – Председател на ПК по здравеопазване да допълнение в проекта за решение, със създаването на нови точки 46 и 47, а именно:
„т. 46 - ОбС - Казанлък задължава Управителят на МБАЛ да обособи самостоятелен парцел, представляващ терен в източния край на парцела на МБАЛ, гр. Казанлък, който е включен в активите на дружеството. Новообразувания парцел да бъде продаден или отдаден под наем, след определяне на пазарната му цена и по предвидения ред. Прогнозна продажна цена 300 000 лева.  т. 47 - ОбС - Казанлък задължава Кмета на община Казанлък да предложи и предостави за продажба имот - общинска собственост с минимална, прогнозна пазарна цена - 200 000 лева. Сумите от продажбата да постъпят за покриване задълженията на МБАЛ към кредиторите или за инвестиции. С тези мерки ще помогнем за относителната, финансова стабилност на болничното заведение. МБАЛ "Д-р Хр. Стамболски" ЕООД Казанлък гарантира обслужване на жителите на града и общината, независимо от социалния статус и финансовото им състояние. Вносителят прие предложението.

 

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.6 и  чл. 52, ал. 1  от ЗМСМА, във връзка с чл.27, ал.4  и ал.5 от ЗМСМА, чл.39   и  чл. 94, ал.2 и ал.3 и Закона  за публичните финанси, във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2019. , ПМС № 344/2018., РМС№ 776/2018г.  и  чл.19, ал. 2 от Наредба №28 за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности, за съставяне, приемане, изпълнение, изменение и отчитане на общинския бюджет и за управление на общинския дълг,  

 

Р Е Ш И:

Приема Бюджет и Инвестиционна програма на Община Казанлък за 2019 година, както следва:

 • По  приходите в размер на 58 618 958 лева , съгласно Приложение №1:
 • 1.1. За делегираните от държавата дейности – общо приходи в размер на 34 605 737  лева, в т.ч.

  1.1.1. Обща субсидия за делегираните от държавата дейности в размер на 32 427 394 лева.

  1.1.2. Преходен остатък от 2018 година в размер на 2 192 069 лева в т.ч.:

  1.1.2.1. остатък по левова сметка  в размер на 1 999 212 лева;

  1.1.2.2. Остатък по валутна сметка е размер на 192 857 лева;

  1.1.3. Събрани средства и извършени плащания от/за сметки с ЕС в размер на (-)13 726 лева;

  1.2. За местни дейности общо приходи в размер на 24 013 221 лева, в т.ч.:

  1.2.1. Приходи за местни дейности, съгласно Приложение №2,  в размер на 15 972 768  лева, в т.ч.:

  1.2.1.1. Данъчни приходи в размер на 4 867 500 лева;

  1.2.1.2. Неданъчни приходи в размер на 10 312 095 лева.

  1.2.1.3. Капиталови помощи и дарения от страната  в размер на 793 173 лева

  1.2.2. Обща изравнителна субсидия за местни дейности от ЦБ в размер на 3 952 800 лева и средства за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища 154 800 лева;

  1.2.3. Целева субсидия от ЦБ за капиталови разходи в размер на 1 013 500 лева;

  1.2.4. Трансфери между бюджети в размер на (-) 59 600 лева;

  1.2.5. Трансфери между бюджети и СЕС в размер на (-) 2 155 141 лева;

  1.2.6. Временни безлихвени заеми(нето) в размер на (-) 9 133 лева;

  1.2.7. Заеми от банки и други лица в страната в размер на (+) 767 419 лева;

  1.2.8. Друго финансиране в размер на 150 834 лева;

  1.2.9. Преходен остатък от 2018 година в размер на  4 224 974 лева.

 • По разходите в размер на 58 618 958  лева, както следва:
 • 2.1. За делегираните от държавата дейности – общо разходи  в размер на 34 605 737  лева, разпределени по функции и  дейности,  съгласно Приложение №3.

  2.2. За местни дейности  - общо разходи  в размер на 24 013 221 лева, в т.ч.:

  2.2.1. За местни дейности в размер на 21 706 788 лева, разпределени по  функции, дейности и параграфи, съгласно Приложение №4.

  2.2.2. За  допълнително финансиране със средства от собствените приходи и от изравнителната субсидия, на делегираните от държавата дейности в размер на 2 306 433 лева, разпределени по  функции, дейности и параграфи, съгласно Приложение №5.

  3. Приема Плана  за 2019 година по бюджетните взаимоотношения, временните безлихвени заеми и финансирането, както следва:

  3.1. Трансфери:

  3.1.1. Между бюджета на Общината и Централния бюджет (+) 5 121 100 лева

  3.1.2. Между бюджети-получени трансфери (+) и предоставени трансфери (-), както следва (-)

  59 600 лева:

  - Трансфер Община Стара Загора - за обезпечения по чл.60 от ЗУО (-) 21 600 лева;

  - Трансфер Община Стара Загора - за отчисления по чл.64 от ЗУО  (-) 855 000 лева;

  - Трансфери възстановени от РИОСВ чрез Община Стара Загора във връзка с разходи по сепарация на отпадъците – (+) 935 000 лева;

  - Съфинансиране към Министерството на Труда и социалната политика по проект „Красива България“ за обект Внедряване на мерки за енергийна ефективност  на ДГ №17 "Славейче" ( –) 118 000 лева;

  3.1.3. Трансфери между бюджети и  сметки за средства от Европейския съюз (-) 2 155 141 лева

  3.2. Временни безлихвени заеми нето (-) 9 133 лева, в т.ч.:

  3.2.1. Предоставени Временни безлихвени заеми (-) 1 740 000 лева, в. т.ч.:

  - По ОПРР Изграждане на дневен център за подкрепа на лица с различи форми на деменция и техните семейства - 10 000 лева;

  - По проект на ОПРР, „Интегриран градски транспорт“ – 1 550 000 лева;

  - По ОПРР, Развитие на услуги за деинституционализация на грижите за деца – 165 000 лева;

  - По ОПНОИР Дъга на толерантност – 15 000 лева;

  3.2.2.  Възстановени Временни безлихвени заеми (+) 1 730 867 лева, в. т.ч.:

   - по ОПРР, „Градска среда на гр. Казанлък“ – 378 081 лева;

  - по ОПРР, Образователна инфраструктура в Община Казанлък – 1 187 786 лева;

  - по ОПРР, Развитие на услуги за деинституционализация на грижите за деца – 165 000 лева;

  3.3. Заеми от банки и други лица в страната  (+) 767 419 лева, в т.ч.:

  3.3.1. Погашения по дългосрочни заеми от банки в страната (-)800 001 лева;

  3.3.2. Погашения по дългосрочни  заеми от други лица в страната – Фонд ФЛАГ и Фонд „ЕЕВИ“  (-) 1 598 580 лева;

  3.3.3. Получени дългосрочни заеми от други лица в страната – (+) 3 166 000 лева -  за финансиране по проект ОПРР „Интегриран градски транспорт“ от Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ ЕАД в размер на 1 550 000 лева и за финансиране по проект ОПРР, „Светът на траките" от Фонд мениджър на финансови инструменти в България“ ЕАД в размер на 1 616 000 лева

  4. Утвърждава разпределение на преходния остатък от 2018 година:

  • за делегираните от държавата дейности, съгласно Приложение №6;
  • за местни дейности, съгласно Приложение №7.

  5. Утвърждава Актуализирана бюджетна прогноза за периода 2019-2021 година, съгласно Приложение №8.

  6. Утвърждава  План–график за размера и сроковете за разплащане  на просрочените задължения от 2018 година, които ще бъдат разплатени от бюджета за 2019 година, съгласно Приложение №9.

  7. Определя размера на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат събрани през бюджетната година в размер на 75 000 лева.

  8. Съгласно чл. 94 ал.3 от Закона на Публичните финанси, утвърждава 

  8.1. Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през годината  по бюджета на общината  в размер до  36 799 164 лева,  като наличните в края на годината не могат да надвишават 6 899 843,40  лева.     

  8.2. Максимален размер на новите ангажименти за разходи, които могат да бъдат поети през годината в размер до 41 399 060 лева, като  наличните към края на годината поети ангажименти за разходи не могат да надвишават  22 999 478 лева.

  9. Утвърждава Лимит за поемане на нов Общински дълг през 2019 година в размер на 3 166 000

  лева и  максимален  размер на общинския дълг към 31.12.2019 година (чл. 39 от ЗПФ) -  3 899 334  лева.

  10. Утвърждава разходи  за 2019 година в размер на 270 000 лева, разпределени по  кметства, съгласно  Приложение № 10.

  - В рамките на утвърдените средства са включени 2000 лева за празник на населеното място и 600 лева за зимно почистване на улиците и площадите на населените места. Средствата се изразходват на база утвърдена  план-сметка.

  11. Утвърждава числеността и средствата за работна заплата на персонала от общинския бюджет съгласно чл.21, ал.2, т.5. от Закона за местното самоуправление и местната администрация, съгласно Приложение № 11.

  12. Утвърждава Списък на разпоредителите  с бюджет от по-ниска степен за 2019 година, съгласно  Приложение №12.

  13. Приема Инвестиционна програма на Община Казанлък за 2019 година в размер на 6 938 412 лева, съгласно Приложение №13.

  14. Утвърждава разчет за разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи, определена със Закона за държавния бюджет за 2019 година, по обекти за строителство и основен ремонт, за придобиване на материални и нематериални дълготрайни активи и за проучвателни и проектни работи, включително за съфинансиране и за плащания по заеми за капиталови разходи, съгласно   Приложение №14.

  15. Утвърждава Разчет за разпределението на средствата от приходи  от сделки за разпореждане с имоти, общинска собственост и приватизация по обекти  за финансиране на изграждането, за основен и текущ ремонт на социална и техническа инфраструктура, както и за погасяване на ползвани заеми за финансиране на проекти на социалната и техническата инфраструктура, съгласно Приложение №15.

  16. Утвърждава Календар (културен, туристически и международен) на Община Казанлък за 2019 година и средства в размер на 238 000 лева за реализирането му, съгласно   Приложение №16.

  17. Утвърждава Спортен календар на Община Казанлък за 2019 година и средства в размер на 36 500 лева за реализирането му и разходи в размер на 180 000 лева за подпомагане дейността на спортните клубове по ред, определен в Наредбата за финансиране на спортните клубове. Средствата да бъдат разпределени от комисия,  определена със Заповед на Кмета  на Община Казанлък и с участието на представители на Общински съвет Казанлък, съгласно Приложение №17.

  18. Утвърждава План за разходите  за клубове на пенсионера, инвалида и други  в размер на 39 890 лева и Календар на общински инициативи за хора в неравностойно положение  и средства за реализирането му в размер на 3 500 лева и календар за социални инициативи в размер на 3 500 лева, съгласно Приложение №18.

  19. Утвърждава Младежки календар на Община Казанлък за 2019 година  и средства в размер на 30 000 лева, съгласно Приложение №19.

  20. Утвърждава Индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз, съгласно Приложение №21.

  21. Утвърждава бюджет на второстепенен разпоредител с бюджет „Отдел „Култура и туризъм“, съгласно Приложение №22.

  22. Дава право на делегиран бюджет и утвърждава Бюджети на културните институти в Община Казанлък, съгласно Приложение №23

  • Исторически музей „ Искра“;
  • ЛХМ „Чудомир“;
  • Художествена галерия Казанлък;
  • Посетителски център „Музей на фотографията и съвременните аудиовизуални изкуства“
  • Общинска библиотека „Искра“;
  • Общински театър „Любомир Кабакчиев“. 

  23. Утвърждава бюджет на второстепенен разпоредител с бюджет „Функция Здравеопазване“, съгласно Приложение №24.

  24. Утвърждава бюджет на второстепенен разпоредител с бюджет „Функция Образование “, съгласно Приложение №25.

  25. Утвърждава бюджет на второстепенен разпоредител с бюджет „Дневен център за стари хора  и домашен социален патронаж“, съгласно Приложение №26.

  26. Утвърждава бюджет на второстепенен разпоредител с бюджет Общинско предприятие „Кухня майка, в това число дейност Детска млечна кухня“, съгласно Приложение №27.

  27. Утвърждава бюджет на второстепенен разпоредител с бюджет Общинско предприятие „Комунална дейност и поддръжка на инфраструктурата“, съгласно Приложение №28;

  28. Дава право на делегиран бюджет на Общински детски градини на територията на Община Казанлък, за средствата, определени съгласно формула на база на утвърден Единен разходен стандарт  за издръжка на децата в детските градини.

  29. Утвърждава разходи в размер на 23 670 лева за плащане на членски внос за участие в неправителствени организации за 2019 година  – Национално сдружение на общините в Република България,  Националната асоциация на председатели на общински съвети в Република България, Националната асоциация на секретарите на Общини в Република България и СНЦ „МИГ – Мъглиж, Казанлък, Гурково“

  30. Утвърждава общ размер на разходите по бюджета на Обществения посредник за 2019 година  в размер на 33 600 лева.

  31. Определя следните лимити за разходи през 2019 година:

  • Средствата за социално-битово и културно обслужване на персонала  в размер до 3 на сто от плановите разходи за заплати на лицата, назначени по трудови правоотношения. В общия размер на средствата са включени и приспадащите се суми за данъци и осигурителни вноски за сметка на работодателя.
  • Лимит за представителни разходи, съгласно чл. 90, ал.1 и ал. 2  от Закона за държавния бюджет за 2019 г., както следва:
  • Представителни разходи за кмет на Община Казанлък  –  20 790 лева;
  • Представителни разходи за  Общински съвет Казанлък – 10 395 лева.

  32. Определя  предоставянето на услугата „Детска млечна кухня“,  да се предоставя от ОП “Кухня – майка, в т.ч. дейност Детска Млечна Кухня“, при минимален норматив от   десет деца, ползващи услугата.

  33. Определя средства в размер на  30 000 лева за изпълнение на Общинската програма за закрила на деца с изявени дарби.

  34. Разходи за помощи за погребения за следните категории лица, починали и погребани на територията на Община Казанлък:

  34.1. Самотни лица, без близки и роднини;

  34.2. Бездомни;

  34.3. Безпризорни лица;

  34.4. Лица, регистрирани в общинските служби за социално подпомагане;

  Разходите  за помощи по т.34 са в размер на 170 лева без ДДС  за следните услуги: 

  • Некролог 5 броя                              3 лв.
  • Ковчег и надгробен знак            100 лв.
  • Превоз на покойника                    27 лв.  
  • Изкопаване и заравяне на гроб    40 лв.
  • допълнително за транспорт до друго населено място – 1 лв/км.

  35. Помощи по решение на Общинския съвет в размер на  10 000 лева, които се  разпределят за следните случаи:   

  • Еднократна помощ за  лечение на служители от бюджетната сфера в особено тежко здравословно състояние в размер до 400 лв.
  • Еднократна помощ  за граждани, в чиито случаи НЗОК не поема пълния размер на операцията, скъпоструващи изследвания или пълния размер на медикаментозното лечение, в размер до 400 лв.
  • Еднократна помощ при особено тежки или извънредни ситуации в размер до 400 лева.
  • Право на подпомагане  по т. 35 се ползва веднъж на 3 /три/ години.

  36. Утвърждава средства в размер на 10 000 лева за фонд за семейства с репродуктивни проблеми, които не се финансират от Държавата;

  37. Утвърждава средства в размер на 15 000 лева  за  подпомагане на млади лекари, работещи в медицински заведения на територията на Община Казанлък за  включване в обучение за медицинска специалност.

  38. На основание чл. 282, ал.21, т.3, във връзка с чл.294, т.2 от ЗПУО се дофинансират маломерни и слети паралелки за училища с общ брой под осемдесет ученика.

  39. Утвърждава средства в размер до 60 000 лева  за  осигуряване на компенсации за подобряване на транспортната услуга на Община Казанлък. При неспазване на приетите условия по споразумението от превозвача и след стартиране на интегриран градски транспорт, средствата да бъдат преразгледани.

  40. Оправомощава Кмета на Община Казанлък  да извършва компенсирани промени, както следва:

  40.1. В частта за делегираните от държавата дейности - между утвърдените показатели за разходите в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на делегиран бюджет, при условие, че не се нарушават стандартите за делегираните от държавата дейности и няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност;

  40.2. В частта за местните дейности - между утвърдените разходи в рамките на една дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите.

  40.3. В изпълнение на правомощията си по  предходните точки  Кметът издава заповеди.

  40.4. Кметът извършва съответните промени по бюджета на общината, включително по бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет към него, в рамките на компенсираните промени.

  41. Възлага на   Кмета на Община Казанлък:

  41.1. Да определи бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет.

  41.2. Да организира разпределението на бюджета по тримесечия и да го утвърди.

  41.3. Да информира Общинския съвет в случай на отклонение на средния темп на нарастване на разходите за местни дейности и да предлага конкретни мерки за трайно увеличаване на бюджетните приходи и/или трайно намаляване на бюджетните разходи.

  41.4 Да включва информацията по чл.125, ал.4 от ЗПФ в тримесечните отчети и обяснителните записки към тях.

  41.5. Да разработи детайлен разчет на сметките за средства от Европейския съюз по отделните общински проекти, в съответствие с изискванията на съответния управляващ орган и на Министерство на Финансите.

  41.6. Да определи конкретните правомощия и отговорности на ръководителите на Второстепенни разпоредители  с бюджет  със своя заповед.

  42. Упълномощава Кмета на Общината да предоставя временни безлихвени заеми от временно свободни средства по общинския бюджет и от сметките за средства от Европейския съюз за авансово финансиране на плащания по проекти, финансирани със средства от ЕС и по други международни програми, включително и на бюджетни организации, чиито бюджет е част от общинския бюджет.

  42.1. Упълномощава Директори на детски градини и училища и директори на културни институти да предоставят временни безлихвени заеми от временно свободни средства от делегирани бюджет и от сметките за средства от Европейския съюз за авансово финансиране на плащания по проекти, финансирани със средства от ЕС и по други международни програми.

  42.2. За всеки отделен случай Кметът на общината договаря или определя срок за погасяване на заема, в съответствие с изискванията на финансиращия орган.

  42.3. При предоставянето на временни безлихвени заеми от временно свободни  средства  по общинския бюджет, да се спазват изискванията на чл.126 от ЗПФ.

  42.4. При предоставянето на временни безлихвени заеми от временно свободни  средства  от сметките за средства от ЕС, да се спазват изискванията на чл.104, ал.1, т.4 от  ЗПФ

  42.5. Във всички останали случаи, при възникване на потребност от предоставяне на временни безлихвени заеми, Кметът на общината внася предложение за предоставянето им по решение на Общинския съвет

  43. Определя  следните приоритети и последователност на плащанията в Общината:

  43.1. При делегираните от държавата дейности – средствата се използват по предназначението, за което са предоставени , като приоритетни са разходите за стипендии и трудови възнаграждения.

  43.2. При дейности, финансирани от местни приходи – средствата се ползват при следната последователност и приоритети:

  • трудови възнаграждения;
  • разходи по проекти, финансирани от ЕС;
  • главница и лихви по заеми;
  • плащания по план-график за просрочените задължения, утвърден от Общински съвет;
  • текуща издръжка и субсидии за организации с нестопанска цел.

  44. Упълномощава Кмета на Община Казанлък:

  44.1. Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти и да кандидатства за финансирането им със средства по структурни и други фондове на Европейския съюз и на други донори, по национални програми и от други източници за реализиране на годишните цели на Община Казанлък за изпълнение на Общинския план за развитие.

  44.2 Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за финансиране и съфинансиране на общински програми и проекти.

  45. Приема за сведение Протокола от публичното обсъждане на проекта за бюджет на Община Казанлък за 2019 година, съгласно Приложение №29.

  46. ОбС - Казанлък задължава Управителят на МБАЛ да обособи самостоятелен парцел, представляващ терен в източния край на парцела на МБАЛ, гр. Казанлък, който е включен в активите на дружеството. Новообразувания парцел да бъде продаден или отдаден под наем, след определяне на пазарната му цена и по предвидения ред. Прогнозна продажна цена 300 000 лева.  

  47. ОбС - Казанлък задължава кмета на община Казанлък да предложи и предостави за продажба имот - общинска собственост с минимална, прогнозна пазарна цена - 200 000 лева. Сумите от продажбата да постъпят за покриване задълженията на МБАЛ към кредиторите или за инвестиции. С тези мерки ще се помогне за относителната, финансова стабилност на болничното заведение. МБАЛ "Д-р Хр. Стамболски" ЕООД Казанлък гарантира обслужване на жителите на града и общината, независимо от социалния статус и финансовото им състояние. 

                                                                                                            

  Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

  Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

  Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

  Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

   

  Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък за всички задължени лица.  

   

  Участвали в поименно гласуване 33  общински съветници, от които „За” 28.

   

  Вярно с оригинала!

  ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

  (Гл. спец. Д. КОЛЕВА)                                        (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)  Изтегли приложенията


  публ: 07/02/2019 г.