ОС-2564/07.02.2019 г. - Резолюция от К. Тачев - Прокурор в Окръжна прокуратура - Стара Загора за прекратяване на Преписка вх. № 1957/2018 г. по описа на ОП - Стара Загора, образувана по повод на получена по компетентност Преписка № 1121/2018 г. по описа на ВАП-София, с оглед данни за незаконосъобразност на чл.36,т.5,6,7,13,19,31 и 38 от Наредба № 26 на ОбС.
Преписката е прекратена, тъй като са предприети действия за внасяне на предложение за промяна на горепосочените разпоредби от наредбата.