ПОКАНА № 50

На 28.02.2019 от 09:30 часа, на основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА свиквам на заседание Общински съвет - Казанлък, което ще се проведе в зала ”Инфра” в гр. Казанлък, при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД


1. ОС_2587/15.02.2019 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно поемане на общински дълг за изпълнение на проект ”Интегриран градски транспорт на град Казанлък - Етап 1” по Оперативна програма ”Региони в растеж 2014-2020 г.”, с Договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1-024-0003-C01. Максимален размер на дълга - 1 550 000,00 лева, срок за погасяване до 24 месеца, считано от датата на подписване на договора за кредит.
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

2. ОС_2606/20.02.2019 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно изразяване на предварително съгласие за изработване на ПУП - Парцеларен план, с който се засягат общински имоти, включително такива с НТП: ”пасище, мера” от проектното трасе на Парцеларен план за обект: ”Обходен път на град Казанлък, свързващ I-5 с I-6” в землищата на гр. Крън, с. Копринка и гр. Казанлък, общ. Казанлък.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

3. ОС_2569/08.02.2019 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно дарение в полза на МБАЛ ”Д-р Христо Стамболски” ЕООД, гр. Казанлък на Поземлен имот с идентификатор 35167.501.9462 по КККР на гр. Казанлък, с площ от 7795 кв. м. Важно! Постъпи Писмо с вх.№ ОС_2591/15.02.2019 г., с приложена Скица на Поземления имот и Извадка от действащ ПУП, с което вносителят прави промяна в т.1 от проекта за решение и чл.1, ал.1 от проекта на договор за дарение, по становище на юриста на ОбС. /Виж в ”Преписка” или ”Допълнителни материали”!/
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

4. ОС_2594/15.02.2019 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно изменение и допълнение на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост на община Казанлък за 2019 г., в Приложение №1, №3, №5, №9 и №11, неразделни части от нея.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

5. ОС_2579/12.02.2019 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно определяне на основни месечни заплати на кметовете на населени места, считано от 01.01.2019 г.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

6. ОС_2603/18.02.2019 - Доклад от Борис Кърчев - председател на Фондация ”Чудомир” с проект за решение относно приемане на годишния финансов отчет на Фондация ”Чудомир” за 2018 г., отчет за дейността на Фондацията за 2018 г., приемане на Програма за дейността на Фондацията за 2019 г. и Проект на Бюджет на Фондация Чудомир” за 2019 г.
Вносител: Борис Кърчев - Председател на Фондация ”Чудомир”
Докладчик: Борис Кърчев - Председател на Фондация ”Чудомир”
изтегли документите за тази точка

7. ОС_2545/29.01.2019 - Доклад от Гинка Щерева - обществен посредник на община Казанлък с проект за решение относно отчет за работата на обществения посредник на община Казанлък за 2018 г.
Вносител: Гинка Щерева - обществен посредник на община Казанлък
Докладчик: Гинка Щерева - обществен посредник на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

8. ОС_2566/08.02.2019 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно подаване на проектно предложение по схема BG05M9OP001-2.040 ”Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания - Компонент 2”, финансирана по Оперативна програма ”Развитие на човешките ресурси” 2014 - 2020.
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

9. ОС_2570/11.02.2019 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно кандидатстване с проектно предложение ”Закупуване на обзавеждане за спалните помещения на Дом за стари хора - гр. Казанлък, ул. Петьо Ганин № 52”
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

10. ОС_2589/15.02.2019 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно утвърждаване на средства от бюджета на община Казанлък за 2019 година за подобряване на предоставената транспортна услуга в общината.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

11. ОС_2580/12.02.2019 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно определяне размера на сумите за подпомагане дейността на футболните клубове на територията на община Казанлък за 2019 г.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

12. ОС_2595/15.02.2019 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно одобряване на бюджетна прогноза за местни дейности за периода 2020 - 2022 година.
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

13. ОС_2572/11.02.2019 - Доклад от Стефан Драганов - Председател на комисията по сигурност, обществен и екологичен ред с проект за решение относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №30 за движението на превозните средства на територията на община Казанлък, второ четене!
Вносител: Стефан Драганов - Председател на комисията по сигурност, обществен и екологичен ред
Докладчик: Стефан Драганов - Председател на комисията по сигурност, обществен и екологичен ред
изтегли документите за тази точка

14. ОС_2585/13.02.2019 - Доклад от Николай Златанов - Председател на Общински съвет - Казанлък с проект за решение относно приемане на Наредба за изменение на Наредба № 12 за настаняване под наем с доказани жилищни нужди и продажба на общински жилища, двете четения в едно заседание.
Вносител: Николай Златанов - председател на Общински съвет - Казанлък
Докладчик: Николай Златанов - председател на Общински съвет - Казанлък
изтегли документите за тази точка

15. ОС_2561/06.02.2019 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно откриване на процедура за провеждане на конкурс за управител на ”МБАЛ д-р Христо Стамболски” ЕООД, гр. Казанлък.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

16. ОС_2560/06.02.2019 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно провеждане на конкурс за избор на регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет за 2019 г. на ”Многопрофилна болница за активно лечение - д-р Христо Стамболски” ЕООД, гр. Казанлък. Допълва се състава на комисията с общ. съветник - Иван Гитев.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

17. ОС_2562/06.02.2019 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно продажба чрез публичен търг по реда на чл. 81, ал.1 и ал.8 от Наредба №15 на ОбС - Казанлък и определяне на начална тръжна цена в размер на 1 088 754 лв. без ДДС, при провеждане на търг за продажба на Поземлен имот с идентификатор 61056.501.421, с. Равда, общ. Несебър, обл. Бургас.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

18. ОС_2592/15.02.2019 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно продажба чрез публичен търг по реда на чл. 81, ал. 1 и ал. 8 от Наредба № 15 на ОбС на Поземлен имот с идентификатор 35167.503.1130, с обща площ 525 кв. м, в местност ”Старите лозя” гр. Казанлък и определяне на начална тръжна цена в размер на 6 050 лв. без ДДС.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

19. ОС_2593/15.02.2019 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба по реда на чл. 32, ал. 3, т.1 от ЗПСК на общински нежилищен имот: Част от сграда с Идентификатор 35167.504.637.3, включващ 4 бр. самостоятелни обекти - адрес: гр. Казанлък, пл. ”Севтополис”. Допълва се състава на комисията с общ. съветник - Драгомир Петков.
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

20. ОС_2590/15.02.2019 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на общината с проект за решение относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 10 години на четири самостоятелни обекта, находящи се в гр. Казанлък, на ул. ”Чудомир” №6, разположени в Поземлен имот с идентификатор 35167.502.70 с обща площ 1797 кв.м за осъществяване на специализирана медицинска дейност. Важно! Постъпи Писмо с вх.№ 2602/18.02.2019 г. от вносителя с приложени Схеми на самостоятелни обекти и Разрешение за ползване, по становище на юриста на ОбС. (Виж в ”Преписка” и в ”Допълнителни материали”!) Допълва се състава на комисията с общ. съветник - Джамал Папарланов.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

21. ОС_2574/11.02.2019 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно отдаване под наем на мери, пасища и ливади от Общинския поземлен фонд за общо и индивидуално ползване за стопанската 2019-2020 година.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

22. ОС_2568/08.02.2019 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно отпускане на еднократни помощи на граждани от община Казанлък.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

23. ОС_2601/18.02.2019 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на общината с проект за решение относно Покана за участие на община Казанлък в редовно заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от ”ВиК” ЕООД - Стара Загора, насрочено за 05.03.2019 г.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

24. ОС_2588/15.02.2019 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на общината с проект за решение относно даване на съгласие за изграждане на паметник на загиналите герои в Балканската, Първата и Втората световна война в градинката пред сградата на кметството в с. Шейново, общ. Казанлък.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

25. ОС_2598/15.02.2019 - Доклад от Иван Георгиев Гитев - общински съветник с проект за решение относно именуване на площадното пространство пред църквата ”Св. Илия пророк”, кв. Кулата, гр. Казанлък.
Вносител: Иван Георгиев Гитев - общински съветник
Докладчик: Иван Георгиев Гитев - общински съветник
изтегли документите за тази точка

26. ОС_2550/ 31.01.2019 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно приемане на Отчет за дейността на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни в Община Казанлък за 2018 г.
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

27. ОС_2571/11.02.2019 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно приемане на Общински план за младежта за 2019 година на община Казанлък.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

28. ОС_2596/15.02.2019 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно приемане на Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Казанлък.
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

29. ОС_2597/15.02.2019 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно приемане Отчет на План на дейностите за подкрепа на личностното развитие на община Казанлък за 2018 г. към Стратегия за личностно развитие на децата и учениците в община Казанлък (2017-2019).
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

30. ОС_2557/04.02.2019 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно приемане на годишен План за действие за 2020 г. по изпълнение на Стратегията за развитие на социалните услуги в Община Казанлък 2016 - 2020 година.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

31. ОС_2546/30.01.2019 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно: 1. Даване на разрешение за възлагане изработката на проект за ПУП - план за застрояване за Поземлен имот с идентификатор 53179.123.212 - с НТП ”Друг вид земеделска земя”, местност ”Каракос”, с площ от 1,099 дка по КККР на с. Овощник, общ. Казанлък, с цел промяна предназначението и начина на трайно ползване на имота в ”За обществено обслужване, търговия и логистична дейност”; 2. Одобряване на заданието, съставено от Възложителя”.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

32. ОС_2611/21.02.2019 - Питане чрез Председателя на ОбС до Кмета на общината на основание чл. 107, ал. 1 и ал. 2 във връзка с чл. 22, ал.1, т. 4 от ПОДОБС - Казанлък от Пламен Караджов - общински съветник и ръководител на групата ”БСП лява България” във връзка с това кои имоти са продадени по реда на ЗПСК, колко земеделска земя и кои имоти - общинска собственост - ДМА от ГПУРИОС са продадени, описани по квадратура, сума и купувач за периода 01.01.2012 - 31.12.2018г.
Вносител: Пламен Караджов - ръководител на Групата съветници от ”БСП Лява България”
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка


изтегли становища по материалите, включени в проекта за дневен ред

Поканата е с Изх.No.: 902 От дата: 22.02.2019 г.

НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ ДИМИТРОВ /П/
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - КАЗАНЛЪК