ОС-2605/19.02.2019 г. - Съобщение от Адм. съд - Стара Загора по Адм. дело № 634/2018 г. по описа на съда, с приложен препис от Протоколно определение от 15.01.2019 г. влязло в законна сила на 09.02.2019 г., с което оставя без разглеждане жалбата против Решение № 883/25.10.2018 г. на ОбС, поради оттегляне на оспорването.