ОС-2647/13.03.2019 г. - Писмо от Татяна Ненова - Зам.-управител "Икономически дейности" при МБАЛ "Д-р Хр. Стамболски" ЕООД, гр. Казанлък с приложени отчети, справки, баланс и оборотна ведомост във връзка с приемане на Годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г.