ПОКАНА № 52

На 22.04.2019 от 09:30 часа, на основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА и чл.137, ал.1, т.3 и т.5 от ТЗ свиквам на заседание Общински съвет - Казанлък, което ще се проведе в зала ”Инфра” в гр. Казанлък, при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД


1. ОС_2698/ 29.03.2019 - Доклад от Кети Маналова-Владкова - Управител на МБАЛ ”Д-р Хр. Стамболски” ЕООД, гр. Казанлък с проект за решение относно приемане на Годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г. и освобождаване от отговорност управителя на дружеството.
Вносител: Кети Маналова - Владкова - управител на ”МБАЛ Д-р Хр. Стамболски” ЕООД, гр. Казанлък
Докладчик: Кети Маналова - Владкова - управител на ” МБАЛ Д-р Хр. Стамболски” ЕООД, гр. Казанлък
изтегли документите за тази точка

2. ОС_2740/12.04.2019 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно удължаване срока на Договор № Д06-88/12.05.2016 г. за възлагане управлението на ”МБАЛ д-р Христо Стамболски” ЕООД до 31.12.2019 г., сключен между кмета на общината и д-р Кети Маналова-Владкова.
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

3. ОС_2645/12.03.2019 - Доклад от д-р Петър Лучев - управител на ”Диагностично-консултативен център Поликлиника - Казанлък” ЕООД с проект за решение относно приемане на Годишния финансов отчет за 2018 г. на ”ДКЦ Поликлиника - Казанлък” ЕООД, гр. Казанлък и освобождаване от отговорност управителя на дружеството.
Вносител: д-р Петър Лучев - управител на ”ДКЦ Поликлиника - Казанлък” ЕООД
Докладчик: д-р Петър Лучев - управител на ”ДКЦ Поликлиника - Казанлък” ЕООД
изтегли документите за тази точка

4. ОС_2629/28.02.2019 - Доклад от инж. Симеон Стоилков - управител на ”Казанлъшка Искра” ЕООД с проект за решение относно приемане на годишния финансов отчет на ”Казанлъшка Искра” ЕООД за 2018 година и освобождаване от отговорност управителя на дружеството.
Вносител: инж. Симеон Стоилков - управител на ”Казанлъшка Искра” ЕООД
Докладчик: инж. Симеон Стоилков - управител на ”Казанлъшка Искра” ЕООД
изтегли документите за тази точка

5. ОС_2687/26.03.2019 - Доклад от Петко Карагитлиев - управител на ”Балканинвест” ЕООД с проект за решение относно приемане на Годишен финансов отчет за 2018 г. и освобождаване от отговорност управителя на дружеството.
Вносител: Петко Карагитлиев - управител на ”Балканинвест” ЕООД
Докладчик: Петко Карагитлиев - управител на ”Балканинвест” ЕООД
изтегли документите за тази точка

6. ОС_2717/08.04.2019 - Доклад от Петко Карагитлиев - управител на ”Балканинвест” ЕООД с проект за решение относно искане за предоставяне на средства под формата на допълнителна парична вноска в размер на 11 300 лева за покриване на неизплатените задължения на ”ХБУ” ЕООД.
Вносител: Петко Карагитлиев - Управител на ”Балканинвест” ЕООД гр. Казанлък
Докладчик: Петко Карагитлиев - управител на ”Балканинвест” ЕООД
изтегли документите за тази точка

Допълнителен доклад, като точка 7
ОС-2751/15.04.2019 г. - Доклад от Кети Маналова - Владкова - управител на МБАЛ "Д-р Христо Стамболски" ЕООД с проект за решение относно откриване на процедура за приватизация на нежилищен имот - Поземлен имот с идентификатор 35167.501.9462 по КККР на гр. Казанлък.
изтегли документите за тази точка

Поканата е с Изх.No.: 951 От дата: 12.04.2019 г.

НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ ДИМИТРОВ /П/
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - КАЗАНЛЪК