Писмо от Мария Алексиева - гл. секретар на Областна администрация Стара Загора, с приложена Заповед №АК-01-47-5/15.04.2019 на Областния управител за оспорване на Решение №997/28.03.2019 г. на Общински съвет - Казанлък.  /До Адм. съд - Стара Загора, с копие до ОбС, с копие до кмета на община Казанлък, с копие до Окръжна прокуратура Стара Загора/