ОС_2668/19.03.2019 г. - Съобщение от Административен съд - Стара Загора, с приложено Определение № 69/13.03.2019 г. по Адм. дело № 579/2018 г. , с което оставя без разглеждане жалбата на "Кумакс агро" ЕООД, гр. Казанлък, против Решение № 849/26.09.2018 г. на ОбС.