ОС-2704/02.04.2019 г. Съобщение от Адм. съд - Стара Загора, с приложен препис от Решение № 111/26.03.2019 г. по Адм. дело № 703/2018 г., с което отменя чл. 44, ал. 1, т.101, подточка 1, 2, 4, 6 и 7 от Наредба № 26 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Казанлък.