ОС-2737/12.04.201 г. - Съобщение от Административен съд - Стара Загора, с приложен препис от Определение № 144 от 05.04.2019 г., постановено по Адм. дело 107/2019 г., с който оставя без разглеждане жалбата на "Рейсър Ауто" ЕООД, гр. София против разпоредбата на чл. 37, ал. 1 от Наредба №23 за управление на отпадъците на територията на община Казанлък и прекратява прозводството по делото.