ОС-2738/12.04.2019 г. Съобщение от Адм. съд - Стара Загора, с приложен препис от Решение № 97/08.04.2019 г. по Адм. дело № 25/2019 г., с което отменя по протест на прокурор в Окръжна прокуратура - Стара Загора  разпоредбата на чл. 58, ал. 1 от Наредба № 1 за осигуряване на обществения ред в община Казанлък.