ПОКАНА № 53

На 22.04.2019 от 10:00 часа, на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 61, ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на ОбС, свиквам на заседание Общински съвет - Казанлък, което ще се проведе в зала ”Инфра” при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД


1. ОС_2675/20.03.2019 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно приемане на Годишна програма за развитие на туризма в община Казанлък за 2019 г.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

2. ОС_2719/09.04.2019 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно приемане отчета на Общинската програма за закрила на детето за 2018 г. и приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2019 година.
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

3. ОС_2746/12.04.2019 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно осигуряване на финансиране за телемониторингово набюдение в допълнение към проектно предложение ”Патронажна грижа в община Казанлък” по Оперативна програма ”Развитие на човешките ресурси” 2014-2020
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

4. ОС_2714/08.04.2019 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно приемане на Годишни отчетни доклади на народните читалища на територията на Община Казанлък за 2018 г.
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

5. ОС_2726/10.04.2019 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно промяна в състава на Местната комисия по Закона за уреждане на правата на граждани с многогодишни жилищно спестовни влогове /ЗУПГМЖСВ/.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

6. ОС_2744/12.04.2019 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно увеличение на числеността на Исторически музей ”Искра” - Казанлък. Постъпи писмо с вх. № ОС-2771/17.04.2019 г. от директора на Историческия музей по становище на ПК по икономика, бюджет и финанси.
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

7. ОС_2745/12.04.2019 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно даване на съгласие за издаване на разрешително за срок от 10 години за водовземане от минерална вода на фирма ”Кингс Валей” ЕООД от Сондаж № К-5, Сондаж № К-2 за балнеолечебна дейност, профилактика, спорт и отдих за обект Спа хотел Кингс Валей ”Овощник”, гр. Казанлък.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

8. ОС_2702/01.04.2019 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно определяне на пазарна цена в размер на 150,00 лева без ДДС, при разпореждане с имот - общинска собственост, незастроена земя с площ 20 кв. м, с. Долно Изворово.
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

9. ОС_2712/05.04.2019 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба по реда на чл.32, ал.3, т.1 от ЗПСК на общински нежилищен имот - Поземлен имот с идентификатор 35167.505.151, с площ 1 303 кв. м, ул. ”Рахил Душанова”, гр. Казанлък. Начална тръжна цена в размер на 33 900 лева без ДДС. Допълва се състава на комисията – Георги Пенчев!
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

10. ОС_2713/05.04.2019 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно определяне на пазарна цена при разпореждане с имот - общинска собственост в размер на 12 530 лева без ДДС, за продажба на земя с площ 883 кв. м, в с. Енина.
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

11. ОС_2721/09.04.2019 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба по реда на чл. 32, ал. 3, т. 1 от ЗПСК на общински нежилищен имот: Поземлен имот с идентификатор 83106.501.980, с площ 1 243 кв.м, находящ се в с. Шейново, общ. Казанлък, начална тръжна цена в размер на 10 030 лв. без ДДС. Допълва се състава на Комисията! Важно! Постъпи Писмо с вх. № ОС-ОС-2782/18.04.2019 г. с приложено допълнително становище към правния анализ, по становище на юриста на ОбС.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

12. ОС_2722/09.04.2019 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно провеждане на публични търгове с явно наддаване за продажба по реда на чл. 32, ал. 3, т. 1 от ЗПСК на общински нежилищни имоти, находящи се в гр. Казанлък, както следва: Поземлен имот с идентификатор 35167.505.8868 и Поземлен имот с идентификатор 35167.505.8862, ведно с построените в него сгради с идентификатори 35167.505.8862.1 и 35167.505.8862.2. Допълва се състава на Комисията – Сунай Хаджъ!
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

13. ОС_2723/09.04.2019 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба по реда на чл. 32, ал. 3, т. 1 от ЗПСК на общински нежилищен имот: Поземлен имот с идентификатор 35167.501.9085, с площ 2 585 кв.м в гр. Казанлък, начална тръжна цена в размер на 69 800 лв. без ДДС. Допълва се състава на Комисията с общ. съветник - Драгомир Петков!
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

14. ОС_2724/09.04.2019 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба по реда на чл. 32, ал. 3, т. 1 от ЗПСК на общински нежилищен имот, представляващ Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 35167.502.76.1.6, с площ 430 кв.м, на ул. ”Никола Петков” № 37А, гр. Казанлък, начална тръжна цена в размер на 180 100 лв. без ДДС. Допълва се състава на Комисията - Драгомир Петков! Важно! Постъпи Писмо с вх. № ОС-ОС-2781/18.04.2019 г. с приложено допълнително становище към правния анализ, по становище на юриста на ОбС.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

15. ОС_2725/09.04.2019 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба по реда на чл. 32, ал. 3, т. 1 от ЗПСК на общински нежилищен имот - ПИ с идентификатор 27499.501.3179, с площ 600 кв. м, с. Енина, начална тръжна цена 54 550 лв. без ДДС. /Допълва се състава на комисията!/ Важно! Постъпи Писмо с вх. № ОС-2767/16.04.2019 г. от вносителя, с което прави промяна в мотивите, диспозитива и проекто-договора, по становище на юриста на ОбС.
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

16. ОС_2727/10.04.2019 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно продажба чрез публичен търг по реда на чл. 81, ал. 1 и ал. 8 от Наредба № 15 на ОбС на Поземлен имот с идентификатор 35167.502.3963, с обща площ 315 кв.м, ведно с построената върху него сграда с идентификатор 35167.502.3963.1, находящ се в гр. Казанлък, ул. ”Антон Страшимиров” № 14 и определяне на начална тръжна цена в размер на 81 300 лв. без ДДС.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

17. ОС_2730/11.04.2019 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно продажба чрез публичен търг по реда на чл.81, ал.1 и ал.8 от Наредба № 15 на ОбС на Поземлен имот с идентификатор 35167.501.9457, с обща площ 337 кв.м, гр. Казанлък и определяне на начална тръжна цена в размер на 8 800 лева без ДДС.
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

18. ОС_2731/11.04.2019 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно продажба чрез публичен търг по реда на чл.81, ал.1 и ал.8 от Наредба № 15 на ОбС на Поземлен имот с идентификатор 35167.502.8, с обща площ 398 кв. м, ул. ”Есперанто”, гр. Казанлък и определяне на начална тръжна цена в размер на 16 300 лева без ДДС.
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

19. ОС_2732/11.04.2019 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно откриване на процедура за приватизация на общински нежилищен имот - Поземлен имот с идентификатор 35167.501.359, с обща площ 1272 кв. м, ул. ”Стара Планина”, гр. Казанлък.
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

20. ОС_2733/11.04.2019 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно продажба чрез публичен търг по реда на чл. 81, ал. 1 и ал. 8 от Наредба № 15 на ОбС на Поземлен имот с идентификатор 35167.506.3180, с обща площ 475 кв.м, находящ се в гр. Казанлък, ул. ”Н. Балкански” и определяне на начална тръжна цена в размер на 19 200 лв. без ДДС.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

21. ОС_2734/11.04.2019 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно продажба чрез публичен търг по реда на чл. 81, ал. 1 и ал. 8 от Наредба № 15 на ОбС на Поземлен имот с идентификатор 35167.501.354, с обща площ 1 985 кв.м, находящ се в ж.к. ”Васил Левски”, гр. Казанлък и определяне на начална тръжна цена в размер на 81 400 лв. без ДДС.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

22. ОС_2735/11.04.2019 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно продажба чрез публичен търг по реда на чл. 81, ал. 1 и ал. 8 от Наредба № 15 на ОбС на Поземлен имот с идентификатор 35167.502.6105, с обща площ 514 кв.м, ведно с построените сгради, находящ се в гр. Казанлък, ул. ”Македония” №10 и определяне на начална тръжна цена в размер на 63 200 лв. без ДДС. Важно! Постъпи писмо с вх. № 2770/17.04.2019 г. от вносителя, с което изменя проекта за решение, по становище на юриста на ОбС.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

23. ОС_2736/11.04.2019 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно продажба чрез публичен търг по реда на чл.81, ал. 1 и ал. 8 от Наредба № 15 на ОбС на Поземлен имот с идентификатор 35167.503.1084, местност ”Старите лозя”, гр. Казанлък и определяне на начална тръжна цена в размер на 11 300 лева без ДДС.
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

24. ОС_2748/12.04.2019 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно провеждане на публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на общински обекти, представляващи части от имоти - публична общинска собственост, включени в ГПУРИОС за 2019 г. - помещения за монтиране и използване на телекомуникационни съоръжения в сградите на кметство с. Дунавци и кметство с. Овощник. Важно! Постъпи Писмо с вх. № ОС_2772/17.04.2019 г. от вносителя, с което прави пояснение относно единият от описаните в доклада обекти, по становище на юриста на ОбС.
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

25. ОС_2755/15.04.2019 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно определяне на пазарна цена при разпореждане с имот - общинска собственост, с. Енина, общ. Казанлък.
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

26. ОС_2756/15.04.2019 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно определяне на пазарна цена в размер на 120,00 лв. без ДДС, за прехвърляне собствеността на имот, частна общинска собственост - незастроена земя с площ 12 кв.м, представляваща реална част от УПИ VI-130 с площ 873 кв.м в кв. 37, с. Ръжена, общ. Казанлък.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

27. ОС_2757/15.04.2019 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно определяне на пазарна цена в размер на 10 700,00 лв. без ДДС, за продажба на земя с площ 960 кв.м, представляваща УПИ II-811, кв. 72 по действащия ПУП на с. Копринка, общ. Казанлък.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

28. ОС_2711/ 05.04.2019 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно отпускане на еднократни финансови помощи по решение на Общинския съвет на граждани от община Казанлък.
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

29. ОС_2747/12.04.2019 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно предоставяне за безвъзмездно управление на Главна дирекция ”Изпълнение на наказанията” за обезпечаване на дейността на пробационно звено - Казанлък на имот - частна общинска собственост с административен адрес гр. Казанлък, ул. ”Цар Иван Шишман” № 15.
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

30. ОС_2710/05.04.2019 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно учредяване право на пристрояване на сграда с идентификатор 27499.501.1350.1, построена върху земя - частна общинска собственост, с определена пазарна цена от 2 275,00 лева без ДДС, с. Енина.
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

31. ОС_2708/03.04.2019 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно даване на разрешение за възлагане изработката на проект за ПУП-План за застрояване на парцеларни планове за елементите на техническата инфраструктура за Поземлен имот с идентификатор 27499.181.184 - с НТП ”Нива”, местност ”Под Енина”, с площ от 5,022 дка, с цел промяна предназначението и начина на трайно ползване на имота в ”За обществено обслужване и жилища”. Одобряване Заданието, съставено от Възложителя. Постъпи писмо с вх. № ОС-2729/11.04.2019 г. по становище на юриста, с приложено допълнително задание.
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

32. ОС_2720/09.04.2019 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно: 1. Даване на разрешение за възлагане изработката на проект за ПУП-План за застрояване на Парцеларни планове за елементите на техническата инфраструктура за Поземлен имот с идентификатор 83199.27.19 - с НТП ”Нива”, местност ”Под спирката”, с площ от 1,962 дка по КККР на гр. Шипка, общ. Казанлък, с цел промяна предназначението и начина на трайно ползване на имота в ”Шоурум - хале за ретро автомобили”; 2. Одобряване на заданието, съставено от Възложителя.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

33. ОС_2769/16.04.2019 - Питане по чл. 107 от Правилника на ОбС от Боян Каличков - зам.-председател на ПК по икономика, бюджет и финанси с поставени въпроси относно обжалваното Решение 997/28.03.2019 г. за продажба на имота в с. Равда от Клуб на жените социалистки гр. Казанлък.
Вносител: Боян Каличков - зам.-председател на Комисията по икономика, бюджет и финанси
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка


изтегли становища по материалите, включени в проекта за дневен ред

Поканата е с Изх. No.: 964 От дата: 19.04.2019 г.

НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ ДИМИТРОВ /П/
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - КАЗАНЛЪК