РЕШЕНИЕ
№ 1036
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 22.04.2019 г., Протокол № 53


Относно: ОС_2724/09.04.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба по реда на чл. 32, ал. 3, т. 1 от ЗПСК на общински нежилищен имот, представляващ Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 35167.502.76.1.6, с площ 430 кв.м, на ул. "Никола Петков" № 37А, гр. Казанлък, начална тръжна цена в размер на 180 100 лв. без ДДС. Постъпи Писмо с вх. № ОС-ОС-2781/18.04.2019 г. с приложено допълнително становище към правния анализ, по становище на юриста на ОбС.


Мотиви: Кметът на общината съобщава, че с Решение №174/09.04.2012 г. на ОбС – Казанлък е открита процедура за приватизация на общински нежилищен имот, представляващ: Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 35167.502.76.1.6 (три пет едно шест седем точка пет нула две точка седем шест точка едно точка шест) с площ 430 (четиристотин и тридесет) кв. м, по Кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК, с адрес: гр. Казанлък, ул. „Никола Петков“ № 37 А, ет. 2, обект 6. Самостоятелният обект се намира в сграда №1, разположена в поземлен имот с идентификатор 35167.502.76 (три пет едно шест седем точка пет нула две точка седем шест), и представлява „Дискотека“ , която включва : зала, складови и санитарни помещения, коридор, открита тераса и стълбище. Предназначение на самостоятелния обект: За обществено хранене; Брой нива на обекта: 1. Съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 35167.502.76.1.7; под обекта: 35167.502.76.1.1; над обекта: няма. За имота има съставен АОС №3223/10.02.2016 г., вписан в Служба по вписванията под №1061/16.02.2016 г., акт 57, том 4, н.д. 684. Съставен по – рано акт  за общинска собственост АЧОС №665/16.06.2009 г., вписан в Служба по вписванията под №3489/30.06.2009 г., акт 39, т. 10, н.д. 2063, п. 7250.

Обектът е включен под № 1 в Приложение № 1 „Очаквани приходи от предстоящи сделки по реда на ЗПСК“ към Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост (ГПУРИОС), на община Казанлък за 2019 г., приета с Решение № 899/29.11.2018 г., на ОбС-Казанлък и прогнозната му цена е 100 000 лв.

В изпълнение на т. 2 от Решение № 174/09.04.2012 г. на ОбС – Казанлък , за имота бе възложено изготвяне на анализ на правното състояние, информационен меморандум и пазарна оценка. Съгласно заключенията към правния анализ, не съществуват пречки за приватизация на цитирания имот.

Към м. март 2019 г. данъчната и пазарна оценки на имота са в размер, съответно на 174 449.10 лв. и 180 100 лв.

С оглед финализиране на процедурата за приватизация на обекта, считам за целесъобразно обявяване на публичен търг с явно наддаване за продажбата по реда на чл.32, ал.3, т.1 от ЗПСК, при начална тръжна цена, съответстваща на пазарната му оценка.

 

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 4, ал. 4 във връзка с чл. 1, ал. 2, т. 6 от ЗПСК, чл. 5, чл. 6, ал. 1 и чл. 8, ал. 1, 2 и 3 и чл. 9 от Наредба за търговете и конкурсите (приета с ПМС № 213 от 25.09.2003 г., изм. и доп. ДВ бр. 44 от 17 май 2013 г.) Решение №174/09.04.2012 г. за откриване на процедура за приватизация,

 

Р Е Ш И:

                                                                                                          

І. Утвърждава анализ на правното състояние и информационен меморандум на общински нежилищен имот: Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 35167.502.76.1.6 (три пет едно шест седем точка пет нула две точка седем шест точка едно точка шест) с площ 430 (четиристотин и тридесет) кв. м, по Кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК, с адрес: гр. Казанлък, ул. „Никола Петков“ № 37 А, ет. 2, обект 6. Самостоятелният обект се намира в сграда №1, разположена в поземлен имот с идентификатор 35167.502.76 (три пет едно шест седем точка пет нула две точка седем шест), и представлява „Дискотека“ , която включва : зала, складови и санитарни помещения, коридор, открита тераса и стълбище. Предназначение на самостоятелния обект: За обществено хранене; Брой нива на обекта: 1. Съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 35167.502.76.1.7; под обекта: 35167.502.76.1.1; над обекта: няма.

II. Утвърждава актуализирана пазарна оценка от м. март 2019 г. на общински нежилищен имот: Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 35167.502.76.1.6 (три пет едно шест седем точка пет нула две точка седем шест точка едно точка шест) с площ 430 (четиристотин и тридесет) кв. м, по Кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК, с адрес: гр. Казанлък, ул. „Никола Петков“ № 37 А, ет. 2, обект 6. Самостоятелният обект се намира в сграда №1, разположена в поземлен имот с идентификатор 35167.502.76 (три пет едно шест седем точка пет нула две точка седем шест), и представлява „Дискотека“, която включва: зала, складови и санитарни помещения, коридор, открита тераса и стълбище. Предназначение на самостоятелния обект: За обществено хранене; Брой нива на обекта: 1. Съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 35167.502.76.1.7; под обекта: 35167.502.76.1.1; над обекта: няма.

III. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на общински нежилищен имот: Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 35167.502.76.1.6 (три пет едно шест седем точка пет нула две точка седем шест точка едно точка шест) с площ 430 (четиристотин и тридесет) кв. м, по Кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК, с адрес: гр. Казанлък, ул. „Никола Петков“ № 37 А, ет. 2, обект 6. Самостоятелният обект се намира в сграда №1, разположена в поземлен имот с идентификатор 35167.502.76 (три пет едно шест седем точка пет нула две точка седем шест), и представлява „Дискотека“, която включва: зала, складови и санитарни помещения, коридор, открита тераса и стълбище. Предназначение на самостоятелния обект: За обществено хранене; Брой нива на обекта: 1. Съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 35167.502.76.1.7; под обекта: 35167.502.76.1.1; над обекта: няма , при следните условия:

1. Начална тръжна цена – 180 100 (сто  и осемдесет хиляди и сто) лв. без ДДС.

Достигнатата цена се заплаща от спечелилия участник в лева до деня на подписване на договора  за  продажба  по  сметка   BG 07 SOMB 9130 84 2172 7344, код на вид плащане: 44 55 00, в „Общинска банка” АД, гр. Казанлък, BIC SOMBBGSF. Върху цената не се дължи ДДС.

Достигнатата цена, както и дължимият ДДС се заплащат от спечелилия участник в лева до деня на подписване на договора за  продажба по сметка, посочена в проекто-договора към тръжната документация.

2. Стъпка за наддаване – 10% от началната тръжна цена.

3. Депозитът за участие е парична вноска в размер на 50 % от началната тръжна цена, която се внася по сметка BG 18 SOMB 9130 33 2172 7300 в „Общинска банка” АД, гр. Казанлък, BIC SOMBBGSF, до изтичане срока за подаване на предложения за участие. Валидни са вноски от името и  за сметка на кандидата за участие в търга.

4. Получаване на тръжна документация – ст. 21 на Община Казанлък срещу квитанция за платена цена за тръжна документация в размер на 180 лв. (без дължимия ДДС) в брой на касата в ЦИУ  при Община Казанлък или по банков път, преведена по следната сметка: BG 07 SOMB 9130 84 2172 7344, код вид на плащане: 44 70 00 в „Общинска банка” АД, гр. Казанлък, BIC SOMBBGSF  до изтичане срока за подаване на предложения за участие.  Валидни са такси от името и  за сметка на кандидата за участие в търга.

5. При получаване на тръжната документация кандидатите представят:

а) Извлечение от Търговския регистър и Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел на Агенцията по вписванията при Министерство на правосъдието.

б) нотариално заверен документ за представителната власт на лицето, което закупува тръжната документация (ако представителната власт не може да се установи от удостоверението за вписване в търговския регистър или кандидатът се представлява от пълномощник);

в) документ за самоличност на лицето, което закупува тръжната документация.

6. При получаване на тръжната документация кандидатите попълват декларация по чл. 11, ал. 1 от Наредбата за задължителната информация, предоставяна на лицата, заявили интерес за участие в приватизацията по ЗПСК и сведенията, представляващи служебна тайна.

7. Предложения за участие се приемат до 12:30 часа в последния работен ден, предхождащ датата на търга в деловодството на Община Казанлък.

8. Оглед на обекта – от 10:00 до 17:00 часа през всички работни дни в срока за подаване на предложения за участие.

9. Търгът да се проведе на 21-вия ден от датата на обнародване на решението в “Държавен вестник” от 16:00 часа в ст. 29  на Община Казанлък.

10. В случай на липса на кандидати на 21 -вия ден от датата на обнародване на решението в “Държавен вестник”, търгът да се проведе на 35-ия ден от датата на обнародване на решението в “Държавен вестник” при същите условия.

ІV. Утвърждава тръжна документация за продажба на имота по т. ІІІ, ведно с информационен меморандум като част от нея.

V. За провеждане на търга по т. ІІІ, назначава комисия в състав:

Председател: Татяна Станева – началник отдел ИУС

Членове:         Здравко Балевски – началник отдел ПНОЧРОП

 Детелина Йоргова – мл. експерт ИУС

 Олга Шикова – гл. експерт ИУС

 Драгомир Петков – общински съветник

Резервни членове:  Кольо Байков – гл. юрисконсулт

Таня Василева Бъчварова -  ст. експерт ИУС

В случай на отсъствие на председателя, същият да бъде заменен от Здравко Балевски – член на комисията. Определя възнаграждение в размер на 1% от достигнатата тръжна цена за търга по т. ІІІ, което се разпределя поравно между членовете на комисията, участвали при провеждане на търга.

 

VI. Упълномощава Кмета на община Казанлък да извърши всички действия по организация и провеждане на търга по т. ІІІ, както и сключване на договор за приватизация, регламентиран в Наредба за търговете и конкурсите (приета с ПМС № 213 от 25.09.2003 г., изм. и доп. ДВ бр. 44 от 17 май 2013 г.)

 

Настоящото решение подлежи на обнародване в ДВ и публикуване в два централни ежедневника, съгласно чл. 31, ал. 3 от ЗПСК. Разноските за публикациите са за сметка на Община Казанлък.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък.  

 

Участвали в поименно гласуване 22 общински съветници, от които „За” 22.

                                                                                                                                                      

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Д. КОЛЕВА)                                        (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 25/04/2019 г.