РЕШЕНИЕ
№ 1038
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 22.04.2019 г., Протокол № 53


Относно: ОС_2727/10.04.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно продажба чрез публичен търг по реда на чл. 81, ал. 1 и ал. 8 от Наредба № 15 на ОбС на Поземлен имот с идентификатор 35167.502.3963, с обща площ 315 кв.м, ведно с построената върху него сграда с идентификатор 35167.502.3963.1, находящ се в гр. Казанлък, ул. "Антон Страшимиров" № 14 и определяне на начална тръжна цена в размер на 81 300 лв. без ДДС.


Мотиви: Кметът на общината съобщава, че под номер 3 в Приложение № 2 „От продажба на ДМА в т. ч.“ към Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост (ГПУРИОС), на община Казанлък за 2019 г., приета с Решение № 899/29.11.2018г., e включен Поземлен имот с идентификатор 35167.502.3963 (три пет едно шест седем точка пет нула две точка три девет шест три), с обща площ 315 (триста и петнадесет) кв. м, по КККР , одобрени със Заповед РД-18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК,  адрес: ул. „Антон Страшимиров“ №14, гр. Казанлък; Трайно предназначение на територията: Урбанизирана; Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м), ведно с построената върху него сграда с идентификатор 35167.502.3963.1 (три пет едно шест седем точка пет нула две точка три девет шест три точка едно) със застроена площ 88 (осемдесет и осем) кв. м; на един етаж; предназначение: Жилищна сграда – еднофамилна, масивна конструкция, построена 1958 г., изба с полезна площ 40 (четиридесет) кв. м, таванско помещение с полезна площ 15 (петнадесет) кв. м; при съседи: 35167.502.9243; 35167.502.3962; 35167.502.9245; 35167.502.3964. За сградата е издадено удостоверение №19/23.01.2013 г. за търпим строеж по реда на §16 от ЗУТ.

За имота е съставен Акт за частна общинска собственост (AЧОС) № 3676/19.03.2019 г., вписан в Служба по вписванията под № 1918/03.04.2019 г., Акт 104, т. 7, н.д. 1382.

Изготвени са актуални данъчна и пазарна оценки, съответно 31 528.10 лв. и 81 300 лв.

С оглед изпълнение на програмата, кмета счита за целесъобразно да бъде организиран и проведен публичен търг за продажба на имота, при начална тръжна цена, определена по реда на чл. 41, ал. 2 от ЗОС. Предлага начална тръжна цена, съответстваща на изготвената към  момента пазарна цена. 

В случай на успешно приключване на процедурата и сключване на договор за продажба, паричните постъпления постъпват в приход на бюджета на Община Казанлък.

 

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл. 35, ал. 1, във връзка с чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост (ЗОС), чл. 43 и чл. 81, ал. 1 и ал. 8 от Наредба № 15 на ОбС - Казанлък,

 

Р Е Ш И:

 

I. Да се извърши продажба чрез публичен търг по реда на глава шеста от Наредба № 15 за придобиване, управление и разпореждане с имоти, общинска собственост на ОбС-Казанлък, на общински имот:

1. Поземлен имот с идентификатор 35167.502.3963 (три пет едно шест седем точка пет нула две точка три девет шест три), с обща площ 315 (триста петнадесет) кв. м, по КККР , одобрени със Заповед РД-18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК,  адрес: ул. „Антон Страшимиров“ №14, гр. Казанлък; Трайно предназначение на територията: Урбанизирана; Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м), ведно с построената върху него сграда с идентификатор 35167.502.3963.1 (три пет едно шест седем точка пет нула две точка три девет шест три точка едно) със застроена площ 88 (осемдесет и осем) кв. м; на един етаж; предназначение: Жилищна сграда – еднофамилна, масивна конструкция, построена 1958 г., изба с полезна площ 40 (четиридесет) кв. м, таванско помещение с полезна площ 15 (петнадесет) кв. м; при съседи: 35167.502.9243; 35167.502.3962; 35167.502.9245; 35167.502.3964.

Начална тръжна цена:  81 300  (осемдесет и една хиляди и триста) лв. без ДДС, като всички разходи за такси, данъци и др. са за сметка на спечелилия търга.

II. Упълномощава Кмета на Община Казанлък да организира провеждане на публичен търг за продажба на имота по т. I. и да извърши всички последващи правни и фактически действия във връзка с продажбата му.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък.  

 

Участвали в поименно гласуване 25 общински съветници, от които „За” 25

                                                                                                                                                      

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Д. КОЛЕВА)                                        (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 25/04/2019 г.