РЕШЕНИЕ
№ 1039
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 22.04.2019 г., Протокол № 53


Относно: ОС_2730/11.04.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно продажба чрез публичен търг по реда на чл.81, ал.1 и ал.8 от Наредба № 15 на ОбС на Поземлен имот с идентификатор 35167.501.9457, с обща площ 337 кв.м, гр. Казанлък и определяне на начална тръжна цена в размер на 8 800 лева без ДДС.


Мотиви: Кметът на общината съобщава, че под номер 9 в Приложение № 3 „От продажба на земя в т. ч.“ към Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост (ГПУРИОС), на община Казанлък за 2019 г., приета с Решение № 899/29.11.2018 г., e включен Поземлен имот с идентификатор 35167.501.9457 (три пет едно шест седем точка пет нула едно точка девет четири пет седем), с обща площ 337 (триста тридесет и седем) кв. м, по КККР, одобрени със Заповед №РД-18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК, последно изменение със Заповед №18-2327/21.03.2018 г. на Началник на СГКК- Стара Загора, адрес: кв. 606, гр. Казанлък; Трайно предназначение на територията: Урбанизирана; Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м), при съседи:35167.17.89, 35167.501.8460, 35167.501.3037, 35167.501.3038, 35167.501.9458, 35167.501.9413. По ПУП, одобрен с Решение №777/30.10.2013 г. на ОбС- Казанлък, представлява Урегулиран поземлен имот (УПИ) II-3037, 3038 „Смф“ , с площ 337, кв. 606, гр. Казанлък.

За имота е съставен Акт за частна общинска собственост (AЧОС) № 3585/03.10.2018 г., вписан в Служба по вписванията под № 6362/15.10.2018 г., Акт 86, т. 22, н. д. 4612, както и Акт №3687/04.04.2019 г. за поправка на Акт за частна общинска собственост № 3585/03.10.2018 г., вписан в Служба по вписванията под № 2090/09.04.2019 г., Акт 17, т. 8, н. д. 502.

За имота са изготвени актуални данъчна и пазарна оценки, съответно 3 808.10 лв. и 8 800 лв.

С оглед изпълнение на програмата, кмета счита за целесъобразно да бъде организиран и проведен публичен търг за продажба на имота, при начална тръжна цена, определена по реда на чл. 41, ал. 2 от ЗОС. Предлага начална тръжна цена, съответстваща на изготвената към  момента пазарна цена. 

В случай на успешно приключване на процедурата и сключване на договор за продажба, паричните постъпления постъпват в приход на бюджета на Община Казанлък.

 

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл. 35, ал. 1, във връзка с чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост (ЗОС), чл. 43 и чл. 81, ал. 1 и ал. 8 от Наредба № 15 на ОбС - Казанлък,

 

Р Е Ш И:

I. Да се извърши продажба чрез публичен търг по реда на глава шеста от Наредба № 15 за придобиване, управление и разпореждане с имоти, общинска собственост на ОбС-Казанлък, на общински имот:

Поземлен имот с идентификатор 35167.501.9457 (три пет едно шест седем точка пет нула едно точка девет четири пет седем), с обща площ 337 (триста тридесет и седем) кв. м, по КККР , одобрени със Заповед №РД-18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК, последно изменение със Заповед 18-2327/21.03.2018 г. на Началник на СГКК - Стара Загора, адрес: кв. 606, гр. Казанлък; Трайно предназначение на територията: Урбанизирана; Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м), при съседи:35167.17.89, 35167.501.8460, 35167.501.3037, 35167.501.3038, 35167.501.9458, 35167.501.9413.. По ПУП, одобрен с Решение №777/30.10.2013 г. на ОбС- Казанлък, представлява Урегулиран поземлен имот (УПИ) II-3037, 3038 „Смф“ с площ 337, кв. 606, гр. Казанлък.

Начална тръжна цена:  8 800  (осем хиляди и осемстотин) лв. без ДДС, като всички разходи за такси, данъци и др. са за сметка на спечелилия търга.

II. Упълномощава Кмета на Община Казанлък да организира провеждане на публичен търг за продажба на имота по т. I. и да извърши всички последващи правни и фактически действия във връзка с продажбата му.

                                                                                                          

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък.  

 

Участвали в поименно гласуване 26 общински съветници, от които „За” 26.

                                                                                                                                                      

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Д. КОЛЕВА)                                        (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 25/04/2019 г.