РЕШЕНИЕ
№ 1040
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 22.04.2019 г., Протокол № 53


Относно: ОС_2731/11.04.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно продажба чрез публичен търг по реда на чл.81, ал.1 и ал.8 от Наредба № 15 на ОбС на Поземлен имот с идентификатор 35167.502.8, с обща площ 398 кв. м, ул. "Есперанто", гр. Казанлък и определяне на начална тръжна цена в размер на 16 300 лева без ДДС.


Мотиви: Кметът на общината съобщава, че под номер 11 в Приложение № 3 „От продажба на земя в т. ч.“ към Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост (ГПУРИОС), на община Казанлък за 2019 г., приета с Решение № 899/29.11.2018 г., e включен Поземлен имот с идентификатор 35167.502.8 (три пет едно шест седем точка пет нула две точка осем), с обща площ 398 (триста деветдесет и осем) кв. м, по КККР , одобрени със Заповед РД-18-88/2015 г. на ИД на АГКК,  адрес: ул. „Есперанто“, гр. Казанлък; Трайно предназначение на територията: Урбанизирана; Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м), при съседи: 35167.502.5380, 35167.502.5381, 35167.502.5383, 35167.502.5384,  35167.502.9020. По ПУП, одобрен с Решение №212/28.05.2009 г. на ОбС- Казанлък, представлява Урегулиран поземлен имот (УПИ) XXII-8, кв. 1, гр. Казанлък.

За имота е съставен Акт за частна общинска собственост (AЧОС) № 3658/21.02.2019 г., вписан в Служба по вписванията под № 1229/06.03.2019 г., Акт 33, т. 5, н.д. 888.

Изготвени са актуални данъчна и пазарна оценки в размер, съответно 7 970.00 лв. и 16 300 лв.

С оглед изпълнение на програмата, кмета счита за целесъобразно да бъде организиран и проведен публичен търг за продажба на имота, при начална тръжна цена, определена по реда на чл. 41, ал. 2 от ЗОС. Предлага начална тръжна цена, съответстваща на изготвената към  момента пазарна цена. 

В случай на успешно приключване на процедурата и сключване на договор за продажба, паричните постъпления постъпват в приход на бюджета на Община Казанлък.

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл. 35, ал. 1, във връзка с чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост (ЗОС), чл. 43 и чл. 81, ал. 1 и ал. 8 от Наредба № 15 на ОбС - Казанлък,

 

Р Е Ш И:

 

I. Да се извърши продажба чрез публичен търг по реда на глава шеста от Наредба № 15 за придобиване, управление и разпореждане с имоти, общинска собственост на ОбС-Казанлък, на общински имот:

1. Поземлен имот с идентификатор 35167.502.8 (три пет едно шест седем точка пет нула две точка осем), с обща площ 398 (триста деветдесет и осем) кв. м, по КККР , одобрени със Заповед РД-18-88/2015 г. на ИД на АГКК,  адрес: ул. „Есперанто“, гр. Казанлък; Трайно предназначение на територията: Урбанизирана; Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м), при съседи: 35167.502.5380, 35167.502.5381, 35167.502.5383, 35167.502.5384,  35167.502.9020. По ПУП, одобрен с Решение №212/28.05.2009 г. на ОбС - Казанлък, представлява Урегулиран поземлен имот (УПИ) XXII-8, кв. 1, гр. Казанлък.

Начална тръжна цена:  16 300  (шестнадесет хиляди и триста) лв. без ДДС, като всички разходи за такси, данъци и др. са за сметка на спечелилия търга.

II. Упълномощава Кмета на Община Казанлък да организира провеждане на публичен търг за продажба на имота по т. I. и да извърши всички последващи правни и фактически действия във връзка с продажбата му.

 

                                                                                                         

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък.  

 

Участвали в поименно гласуване 25 общински съветници, от които „За” 25.

                                                                                                                                                      

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Д. КОЛЕВА)                                        (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 25/04/2019 г.