РЕШЕНИЕ
№ 1041
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 22.04.2019 г., Протокол № 53


Относно: ОС_2732/11.04.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно откриване на процедура за приватизация на общински нежилищен имот - Поземлен имот с идентификатор 35167.501.359, с обща площ 1272 кв. м, ул. "Стара Планина", гр. Казанлък.


Мотиви: Кметът на общината докладва, че в Приложение №1, Табл. „Очаквани приходи от предстоящи сделки по реда на ЗПСК.“ към Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост (ГПУРИОС), на община Казанлък за 2019 г., приета с Решение №899/29.11.2018 г., на ОбС-Казанлък, е включен:

Под номер 12: Поземлен имот с идентификатор 35167.501.359 (три пет едно шест седем точка пет нула едно точка три пет девет) с площ 1272 (хиляда двеста седемдесет и два) кв. м, по Кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-88/2015 г. на ИД на АГКК, адрес: ул. „Стара планина“, гр. Казанлък; Трайно предназначение на територията: Урбанизирана; Начин на трайно ползване: Незастроен имот за жилищни нужди; при съседи: 35167.501.309, 35167.501.293, 35167.501.358. По Подробен устройствен план, одобрен със Заповед №876/2009 г. на Кмет, представлява Урегулиран поземлен имот (УПИ) III „За спорт и ОДО“, кв. 3 на гр. Казанлък. Върху имота има тежести: съществуващи парапроводи. Съставен е Акт за частна общинска собственост АЧОС №3649/20.02.2019 г., вписан в Служба по вписванията под №1025/20.02.2019 г., акт 96, том 4, н. дело 740. Съставен по - рано акт за частна общинска собственост АЧОС №491/11.04.2002 г.

С оглед стартиране на процедурата за продажба на имота по реда на ЗПСК е необходимо откриване на процедура за приватизация на същия.

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4, чл. 26, ал. 1 и ал. 2, чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 1, от Закона за приватизация и следприватизационен контрол (ЗПСК) и във връзка с чл. 5, ал. 2 от Наредбата за възлагане извършването на дейности, свързани с подготовката за приватизация или следприватизационния контрол, включително процесуално представителство /НВИДСППСПКВПП/,

 

Р Е Ш И:

                                                                                                          

І. Открива процедура за приватизация и определя метод за извършване на приватизация – публичен търг с явно наддаване на общински нежилищен имот, както следва:

1.  Поземлен имот с идентификатор 35167.501.359 (три пет едно шест седем точка пет нула едно точка три пет девет) с площ 1272 (хиляда двеста седемдесет и два) кв. м, по Кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-88/2015 г. на ИД на АГКК, адрес: ул. „Стара планина“, гр. Казанлък; Трайно предназначение на територията: Урбанизирана; Начин на трайно ползване: Незастроен имот за жилищни нужди; при съседи: 35167.501.309, 35167.501.293, 35167.501.358. По Подробен устройствен план, одобрен със Заповед №876/2009 г. на Кмет, представлява Урегулиран поземлен имот (УПИ) III „ За спорт и ОДО“, кв. 3 на гр. Казанлък. Върху имота има тежести: съществуващи парапроводи.

ІІ. Упълномощава кмета на Община Казанлък да извърши всички необходими действия по провеждане на процедури за възлагане чрез пряко договаряне по реда на НВИДСППСПКПП изготвянето на анализ на правното състояние, информационен меморандум, пазарна оценка, както и актуализации на същите за имота по т. І.

ІІІ. Задължава кмета на Община Казанлък след изготвяне на разработките по т. ІІ, да ги предлага за утвърждаване от ОбС – Казанлък.

Настоящото решение подлежи на обнародване в ДВ и публикуване в два централни ежедневника, съгласно чл. 3, ал. 8 от ЗПСК. Разноските за публикациите са за сметка на Община Казанлък.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък.  

 

Участвали в поименно гласуване 24 общински съветници, от които „За” 24.

                                                                                                                                                     

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Д. КОЛЕВА)                                        (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)Изтегли приложенията


публ: 25/04/2019 г.