РЕШЕНИЕ
№ 1046
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 22.04.2019 г., Протокол № 53


Относно: ОС_2748/12.04.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно провеждане на публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на общински обекти, представляващи части от имоти - публична общинска собственост, включени в ГПУРИОС за 2019 г. - помещения за монтиране и използване на телекомуникационни съоръжения в сградите на кметство с. Дунавци и кметство с. Овощник. Постъпи Писмо с вх. № ОС_2772/17.04.2019 г. от вносителя, с което прави пояснение относно единият от описаните в доклада обекти, по становище на юриста на ОбС.


Мотиви: Кметът на общината съобщава, че в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на община Казанлък за 2019 г. в Приложение № 8, Позиция № 57 е посочен общински обект А: преградна площ от 12,00 кв.м, представляваща част от заседателна сграда, находяща се втори етаж в сградата на кметство с. Дунавци, както и площ от 2,00 кв.м. от подпокривно пространство за монтиране и използване на телекомуникационни съоръжения на същата сграда. По смисъла на Закона за общинската собственост, обекта представлява част от имот – публична общинска собственост, представляващ самостоятелна комбинирана сграда с обща площ от 263 кв.м., на два етажа, построена 1989 г. с предназначение „Кметство с. Дунавци“, находяща се в кв. 28, парцел I, пл. №262 по плана на с. Дунавци, община Казанлък, за което е съставен АПОС №1015/27.04.2005г. Съгласно чл.14, ал.7 от ЗОС свободни имоти или части от тях – публична общинска собственост могат да се отдават под наем след провеждане на публичен търг или публично оповестен конкурс за срок до 10 години, след решение на Общински съвет. Минималната месечна наемна цена, изчислена според чл.66, т. II, Б „За радиотехнически съоръжения“ е 168,00 лв. без ДДС. Началната месечна наемна цена е в размер на 250,00 лв. без ДДС., постигната от предходен публичен търг.

В Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на община Казанлък за 2019 година в Приложение № 8, Позиция № 58 е посочен общински обект Б: преградна площ от 8,00 кв.м, находяща се на трети етаж в сградата на кметство с. Овощник, както и площ от 2,00 кв.м от подпокривното пространство за монтиране и използване на телекомуникационни съоръжения на същата сграда. По смисъла на Закона за общинската собственост, обекта представлява част от имот – публична общинска собственост, представляващ  сграда с обща площ от 212 кв.м включващ втори и трети етаж от масивна триетажна сграда със застроена площ 212 кв.м построена 1979 г., ведно с прилежащите и общи части с предназначение „Кметство с. Овощник“, находяща се в кв. 43, УПИ II по плана на с. Овощник, община Казанлък с административен адрес: с. Овощник, ул. „Жельо Манолов“№27, за което е съставен АПОС №7/27.03.2006 г. Съгласно чл.14, ал.7 от ЗОС свободни имоти или части от тях – публична общинска собственост могат да се отдават под наем след провеждане на публичен търг или публично оповестен конкурс за срок до 10 години, след решение на Общински съвет. Минималната месечна наемна цена, изчислена според чл.66, т. II, Б „За радиотехнически съоръжения“ е 120,00 лв. без ДДС. Началната месечна наемна цена е в размер на 250,00 лв. без ДДС, постигната от предходен публичен търг.

Съгласно чл.18, ал.1, т.1 и чл.80, т.1 от Наредба №15 на Общински съвет – Казанлък за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, части от имоти – публична общинска собственост могат да се отдават под наем чрез публичен търг или публично оповестен конкурс, след решение на Общински съвет, по реда на  Глава шест от Наредбата.

 

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от ЗОС, чл.18, ал.1, т.1,чл.81, ал.1 във връзка с чл.80, т.1 от Наредба №15 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,

 

Р Е Ш И:

                                                                                                          

I. Открива процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем по реда на глава VI от Наредба №15 на ОбС – Казанлък за срок от пет години на общински обекти, както следва:

Обект А: преградна площ от 12,00 кв.м, представляваща част от заседателна сграда, находяща се втори етаж в сградата на кметство с. Дунавци, както и площ от 2,00 кв.м от подпокривно пространство за монтиране и използване на телекомуникационни съоръжения на същата сграда, представлявщ част от имот – публична общинска собственост, включващ самостоятелна комбинирана сграда с обща площ от 263 кв.м, на два етажа, построена 1989 г. с предназначение „Кметство с. Дунавци“, находяща се в кв. 28, парцел I, пл. №262 по плана на с. Дунавци, община Казанлък, за което е съставен АПОС №1015/27.04.2005 г., с начален месечен наем в размер на 250,00 /двеста и петдесет /лв. без ДДС.

Обект Б: преградна площ от 8,00 кв.м, находяща се на трети етаж в сградата на кметство с. Овощник, както и площ от 2,00 кв.м от подпокривното пространство за монтиране и използване на телекомуникационни съоръжения на същата сграда, представляващ част от имот – публична общинска собственост, включващ втори и трети етаж от масивна триетажна сграда със застроена площ 212 кв.м построена 1979 г. ведно с прилежащите и общи части с предназначение „Кметство с. Овощник“, находяща се в кв. 43, УПИ II по плана на с. Овощник, община Казанлък с административен адрес: с. Овощник, ул. „Жельо Манолов“№27, за което е съставен АПОС №7/27.03.2006 г., с начален месечен наем в размер на 250,00 лв. /двеста и петдесет/ лв. без ДДС.

II. Оправомощава Кмета на Община Казанлък да извърши всички необходими действия по организацията и провеждането на публичните търгове при спазване изискванията на гл. VI от Наредба №15 на ОбС – Казанлък, както и да сключи договори със спечелилите участници.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

 

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък.  

 

Участвали в поименно гласуване 25 общински съветници, от които „За” 25.         

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Д. КОЛЕВА)                                        (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)Изтегли приложенията


публ: 25/04/2019 г.