РЕШЕНИЕ
№ 1047
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 22.04.2019 г., Протокол № 53


Относно: ОС_2755/15.04.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно определяне на пазарна цена при разпореждане с имот - общинска собственост, с. Енина, общ. Казанлък.


Мотиви: Кметът на общината докладва, че в общинска администрация e постъпила Молба с вх. №94-Н-872-1 от 25.01.2019 г. от Николай Д. Балабанов и Антония М. Балабанова за доброволно прилагане на действащия Подробен устройствен план на с. Енина, одобрен със Заповед №864/1970 г. за Урегулиран поземлен имот I-109, кв. 31, представляващ Поземлен имот с идентификатор 27499.501.109 по Кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Енина, одобрени със Заповед №РД-18-97/30.12.2009 г.  на ИД на АГКК. Със Заповед №1821 от 13.11.2018 г. на кмета на Община Казанлък е одобрен План за регулация, с който се разделя УПИ I-109 (ПИ с идентификатор 27499.501.109), кв. 31, с. Енина на УПИ XVII-3197 (ПИ с идентификатор 27499.501.3197) и на УПИ XVIII-3198 (ПИ с идентификатор 27499.501.3198). В тази връзка са изготвени:

  •  скица-проект №15-748591/ 16.10.2018 г. за изменение на КККР на с. Енина за Проектен имот с идентификатор 27499.501.3201 с площ 28 кв. м, представляващ  придаваема по регулация част към Проектен имот с идентификатор 27499.501.3198 и
  • скица-проект №15-748522/ 16.10.2018 г. за изменение на КККР на с. Енина за Проектен имот с идентификатор 27499.501.3199 с площ 51 кв. м, представляващ  придаваема  по регулация част към Проектен имот с идентификатор 27499.501.3197.

По действащ Подробен устройствен план на с. Енина, одобрен със №1821/13.11.2018 г. на кмета на Община Казанлък са отредени съответно: УПИ XVIII-3198 (ПИ с идентификатор 27499.501.3198) целия с площ от 394 кв. м, при граници на УПИ:  север – XVII-3197; изток и юг -  УПИ II-2116 и запад – улица и УПИ XVII-3197 (ПИ с идентификатор 27499.501.3197) целия с площ от 394 кв. м, при граници на УПИ:  запад и север – улици; изток - УПИ II-2116 и юг - XVIII-3198.

Заявителите са собственици на дворно място с площ 675 кв. м, представляващо Урегулиран поземлен имот I-109, кв. 31 по плана на с. Енина, одобрен със Заповед №864/1970 г. с неприложена регулация, (по Кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Енина, одобрени със Заповед №РД-18-97/ 30.12.2009 г.  на ИД на АГКК имотът представлява Поземлен имот с идентификатор 27499.501.109), съгласно Нотариален акт №170, т. II, рег. №3218, дело №357 от 2009 г., вписан в СВ-Казанлък с вх. рег. №6243/ 04.12.2009 г., акт №102, т. 18, дело №3883, парт. кн. 11809 и Нотариален акт №169, т. II, рег. №3213, дело №356 от 2009 г., вписан в СВ-Казанлък с вх. рег. №6242/ 04.12.2009 г., акт №101, т. 18, дело №3882, парт. кн. 11809.

Община Казанлък притежава:

  •  Проектен имот с идентификатор 27499.501.3199 с площ 51 кв. м, при граници: Проектен имот с идентификатор 27499.501.3197; Проектен имот с идентификатор 27499.501.3200; Проектен имот с идентификатор 27499.501.3047; Проектен имот с идентификатор 27499.501.3123 и Поземлен имот с идентификатор 27499.501.2116 по АЧОС №3682 от 01.04.2019 г., вписан в СВ-Казанлък с дв. вх. №2088, вх. рег. №2089/ 09.04.2019 г.; акт 16, т. 8, н. д. 1501
  • Проектен имот с идентификатор 27499.501.3201 с площ 28 кв. м, при граници: Проектен имот с идентификатор 27499.501.3198; Проектен имот с идентификатор 27499.501.3200; Проектен имот с идентификатор 27499.501.3047 и Поземлен имот с идентификатор 27499.501.2116 по АЧОС №3681 от 01.04.2019 г., вписан в СВ-Казанлък с дв. вх. №2088, вх. рег. №2090/09.04.2019 г.; акт 18, т. 8, н. д. 1503.

По действащ ПУП на с. Енина, одобрен със Заповед №1821/ 13.11.2018 г. на кмета на Община Казанлък, имотите представляват незастроена земя (реална част), придаваеми съответно към УПИ XVII-3197 и към УПИ XVIII-3198  в кв. 31 с неприложена улична регулация.

Община Казанлък притежава и Проектен имот с идентификатор 27499.501.3200 с площ 15 кв. м, при граници: Проектен имот с идентификатор 27499.501.3197; Проектен имот с идентификатор 27499.501.3198 и Проектен имот с идентификатор 27499.501.3047. Имотът е общинска собственост на основание чл. 2, ал. 1, т. 2 от ЗОС, като неприложена улична регулация. Няма съставен акт за общинска собственост, тъй като за линейни обекти на техническата инфраструктура не се съставят актове за общинска собственост.

В Приложение № 6 към Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на Община Казанлък за 2019 г., приета с Решение №899/29.11.2018 г. на ОбС-Казанлък, е предвидено разпореждане с имоти, по заявления на граждани на придаваеми по регулация общински земи.  Преписката за прехвърляне на собствеността на общинския имот се изготвя на основание чл. 35, ал. 4, т. 2 от Закона за общинската собственост (ЗОС) във връзка с чл. 15, ал. 5, и §22, ал. 1, т. 1 б. „б“ по реда и чл. 46, ал. 9 от Наредба №15 на Общински съвет-Казанлък.

Данъчната оценка на общинската земя на ПИ с идентификатор 27499.501.3199 е 241,20 лв. по Удостоверение №7404046043 от 25.03.2019 г. на дирекция „Местни приходи”. Изготвената пазарна оценка  от  оценител на имоти по реда на чл. 22, ал. 3 от ЗОС  е  1 020,00 лв., без ДДС. 

Данъчната оценка на общинската земя на ПИ с идентификатор 27499.501.3201 е 241,20 лв. по Удостоверение №7404046045 от 25.03.2019 г. на дирекция „Местни приходи”. Изготвената пазарна оценка  от оценител на имоти по реда на чл. 22, ал. 3 от ЗОС  е  560,00 лв., без ДДС.  Данъчната оценка на общинската земя на ПИ с идентификатор 27499.501.3200 е 71,00 лв. по удостоверение №7404046044 от 25.03.2019 г. на дирекция „Местни приходи”.

Съгласно чл. 41, ал. 2 от ЗОС, за да бъде извършена  разпоредителната сделка е необходимо  Общински съвет-Казанлък да определи пазарната цена на общинския имот,

 

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл. 8, ал. 9, чл. 35, ал. 4, т. 2 и  чл. 41, ал. 2 от ЗОС, във връзка с чл. 15, ал. 5 и §22, ал. 1, т. 1, б. „б“ от ЗУТ,

 

Р Е Ш И:

 

1. Допълва Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на Община Казанлък за 2019 г., приета с Решение №899/29.11.2018 г. на ОбС-Казанлък, като към Приложение № 6 се включва:

 

АОС

Име, фамилия (фирма)

Приход (лв.)

Предназначение

Описание на имота

№3681 от 01.04.2019 г.

Николай Д. Балабанов и Антония М. Балабанова

560,00

ЖС

Поземлен имот с идентификатор 27499.501.3201 по КККР на с. Енина

№3682 от 01.04.2019 г.

Николай Д. Балабанов и Антония М. Балабанова

1 020,00

ЖС

Поземлен имот с идентификатор 27499.501.3199 по КККР на с. Енина

 

2. Определя пазарна цена в размер на 560,00 (петстотин и шестдесет) лева, без ДДС, за прехвърляне собствеността на имот, частна общинска собственост – Проектен имот идентификатор 27499.501.3201 (две седем четири девет девет точка пет нула едно точка три две нула едно) по скица-проект №15-748591/ 16.10.2018 г. на СГКК-Стара Загора за изменение на КККР на с. Енина, одобрени със заповед №РД-18-97/ 30.12.2009 г. на ИД на АГКК,  при граници: Проектен имот с идентификатор 27499.501.3198; Проектен имот с идентификатор 27499.501.3200; Проектен имот с идентификатор 27499.501.3047 и Проектен имот с идентификатор 27499.501.2116, който по действащия Подробен устройствен план на с. Енина, одобрен със заповед №1821/ 13.11.2018 г. представлява реална част, придаваема към УПИ ХVIII-3198 в кв. 31.

 

3. Определя пазарна цена в размер на 1 020,00 (хиляда и двадесет) лева, без ДДС, за прехвърляне собствеността на имот, частна общинска собственост - Проектен имот с идентификатор 27499.501.3199 (две седем четири девет девет точка пет нула едно точка три едно девет девет) по скица-проект №15-748591/ 16.10.2018 г. на СГКК-Стара Загора за изменение на КККР на с. Енина, одобрени със заповед №РД-18-97/ 30.12.2009 г. на ИД на АГКК,  при граници: Проектен имот с идентификатор 27499.501.3197; Проектен имот с идентификатор 27499.501.3200; Проектен имот с идентификатор 27499.501.3047; Проектен имот с идентификатор 27499.501.3123 и Поземлен имот с идентификатор 27499.501.2116, който по действащия Подробен устройствен план на с. Енина, одобрен със заповед №1821/ 13.11.2018 г. представлява реална част, придаваема към УПИ ХVII-3197 в кв. 31.

4. Упълномощава кмета на Община Казанлък да сключи договор с Николай Д. Балабанов и Антония М. Балабанова, за прехвърляне собствеността на общинските имоти по т. 2 и т. 3, като всички данъци, такси и режийни разноски по издаване и вписване на договора са за сметка на заявителите.

                                                                                                          

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък;

Николай Д. Балабанов, с адрес: с. Енина и Антония М. Балабанова, с адрес: с. Енина.

 

Участвали в поименно гласуване 25 общински съветници, от които „За” 25.

                                                                                                                                                      

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Д. КОЛЕВА)                                        (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 25/04/2019 г.