РЕШЕНИЕ
№ 1048
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 22.04.2019 г., Протокол № 53


Относно: ОС_2756/15.04.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно определяне на пазарна цена в размер на 120,00 лв. без ДДС, за прехвърляне собствеността на имот, частна общинска собственост - незастроена земя с площ 12 кв.м, представляваща реална част от УПИ VI-130 с площ 873 кв.м в кв. 37, с. Ръжена, общ. Казанлък.


Мотиви: Кметът на общината докладва, че в общинска администрация e постъпило Искане с вх. №94-С-8017-1 от 01.02.2019 г. от Соня Г. Георгиева за доброволно прилагане на действащия Подробен устройствен план-ПР за УПИ VI-130 с площ 873 кв. м в кв. 37 на с. Ръжена, одобрен със Заповед №194/2005 г. на кмета на Община Казанлък. Сали К. Асан и Невзер К. Асан са собственици на дворно място с площ 861 кв. м, съставляващо УПИ VI-130 в кв. 37 по плана на с. Ръжена с неприложена улична регулация, съгласно Нотариален акт №57, том III, рег. №5098, дело №381/2018 г. Заявителят е родител и законен представител на малолетните собственици. Община Казанлък притежава незастроена  земя с площ 12 кв. м, при граници: север – улица; изток – УПИ VII-131; юг – Поземлен имот №130 и запад - УПИ V-128, представляваща реална част, придаваема към имот №130 при урегулирането му в поземлен имот с режим на застрояване -  Урегулиран поземлен имот VI-130 в кв. 37 по ПУП-ПР на с. Ръжена, общ. Казанлък, одобрен със Заповед №194/ 2005 г., при граници на УПИ: север – улица; изток – УПИ VII-131 и УПИ VIII-132; юг – УПИ IХ-133 и запад - УПИ V-128 и УПИ Х-129 по Акт за частна общинска собственост №3680/01.04.2019 г., вписан в СВ-Казанлък с дв. вх. №2087, вх. №2088/ 09.04.2019 г., н. а. №15, т. 8, н. д. 1500.

В Приложение №6 към Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на Община Казанлък за 2019 г., приета с Решение №899/29.11.2018 г. на ОбС-Казанлък, е предвидено разпореждане с имоти, по заявления на граждани на придаваеми по регулация общински земи.  Преписката за прехвърляне на собствеността на общинския имот се изготвя на основание чл. 35, ал. 4, т. 2 от Закона за общинската собственост (ЗОС) във връзка с §22, ал. 1, т. 1 б. „б“ по реда и чл. 46, ал. 9 от Наредба №15 на Общински съвет - Казанлък.

Данъчната оценка на  общинската земя е 78,00 лв. по Удостоверение №7404046042 от 25.03.2019 г. на дирекция „Местни приходи”. Изготвената пазарна оценка от оценител по реда на чл. 22, ал. 3 от ЗОС  е  120,00 лв., без ДДС.  

Съгласно чл. 41, ал. 2 от ЗОС, за да бъде извършена разпоредителната сделка е необходимо  Общински съвет - Казанлък да определи пазарната цена на Общинския имот.

 

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл. 8, ал. 9, чл. 35, ал. 4, т. 2 и  чл. 41, ал. 2 от ЗОС, във връзка с §22, ал. 1, т. 1, б. „б“ от ЗУТ,

Р Е Ш И:

 

1. Допълва Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на Община Казанлък за 2019 г., приета с Решение №899/29.11.2018 г. на ОбС-Казанлък, като към Приложение № 6 се включва:

 

АОС

Име, фамилия (фирма)

Приход (лв.)

Предназначение

Описание на имота

№3680 от 01.04.2019 г.

Сали К. Асан и Невзер К. Асан

120,00

ЖС

Реална част с площ 12 кв. м от УПИ VI-130 в кв. 37 на с. Ръжена

 

2. Определя пазарна цена в размер на 120,00 (сто и двадесет) лева, без ДДС, за прехвърляне собствеността на имот, частна общинска собственост – незастроена  земя с площ 12 (дванадесет) кв. м, при граници: север – улица; изток – УПИ VII-131; юг – Поземлен имот №130 и запад - УПИ V-128, представляваща реална част, придаваема към имот №130 (сто и тридесети) при урегулирането му в поземлен имот с режим на застрояване -  Урегулиран поземлен имот VI-130 (шести за сто и тридесети) в кв. 37 (тридесет и седми) по ПУП-ПР на с. Ръжена, общ. Казанлък, одобрен със Заповед №194/ 2005 г., при граници на УПИ: север – улица; изток – УПИ VII-131 и УПИ VIII-132; юг – УПИ IХ-133 и запад - УПИ V-128 и УПИ Х-129, при прилагане на Подробен устройствен план – План за регулация на с. Ръжена, общ. Казанлък, одобрен със Заповед №194/ 2005 г. на кмета на Община Казанлък.

3. Упълномощава кмета на Община Казанлък да сключи договор с лицата, за прехвърляне собствеността на общинския имот по т. 2, като всички данъци, такси и режийни разноски по издаване и вписване на договора са за сметка на заявителя.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък;

Соня Г. Георгиева, с адрес: ул. „Детелина“ №3, с. Ръжена.

 

Участвали в поименно гласуване 26 общински съветници, от които „За” 26.

                                                                                                                                                      

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Д. КОЛЕВА)                                        (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 25/04/2019 г.