РЕШЕНИЕ
№ 1050
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 22.04.2019 г., Протокол № 53


Относно: ОС_2711/05.04.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно отпускане на еднократни финансови помощи по решение на Общинския съвет на граждани от община Казанлък.


Мотиви: Кметът на общината докладва, че с Решение № 961/04.02.2019 г. Общински съвет – Казанлък приема Бюджета и Инвестиционна програма на Община Казанлък за 2019 г.

В подпараграф 42-14 „Помощи по решение на Общински съвет“ е гласувана обща сума от 10 000 лв. за отпускане на еднократна финансова помощ в случаите, когато НЗОК не поема пълния размер на операция, скъпоструващи изследвания или пълния размер на медикаментозно лечение и при особено тежки или извънредни ситуации. Максималният размер на еднократната помощ е в размер на 400 лв. и може да се отпуска веднъж на три години.

В Общинска администрация са постъпили молби от граждани на община Казанлък за отпускане на еднократна финансова помощ:

1. Д-р Диана А. Станкова от гр. Казанлък, Молба с вх. № 94-Д-5851-1/15.03.2019 г., на 55 г., с диагноза ….. формация в ляво, видно от представената епикриза. През 2018 г. е проведено оперативно лечение в УМБАЛ „Свети Иван Рилски“ ЕАД, гр. София. Д-р Диана Станкова е закупила медицински консуматив на стойност 3400 лв., който не се заплаща от НЗОК. Тя е в затруднено финансово състояние, не разполага със средства, необходими да продължи лечение си.

2. Йорданка С. Сотирова от гр. Казанлък, за сина ѝ Берк Е. Халидов, на 4 г. и 6 м., Молба с вх. № 94-Й-381-1/19.03.2019 г. Берк Е. Халидов, с диагноза Тежка …..  видно от ЕР на ТЕЛК с признати 95% вид и степен на увреждане, СЧП. Проведено е оперативно лечение на Берк Е. Халидов, както и терапия в барокамера, която не се заплаща от НЗОК. Майката е заплатила за лечението на сина си Берк Халидов общо сумата 5300 лв. за медикаменти, медицински изделия и терапия в барокамера (на стойност 2500 лв.). Йорданка Сотирова е в затруднено финансово състояние и не разполага със средства, необходими за предстоящото лечението на сина си Берк Е. Халидов.

3. Петър Д. Петров от гр. Казанлък, молба с вх. № 94-П-4035-2/27.03.2019 г., на 66 г., претърпял оперативни интервенции в УМБАЛ „Каспела“, гр. Пловдив. С влошено здраве. Ежемесечно доплаща за медикаменти които не се заплащат от НЗОК. Самотно живеещ е, без доход както от трудово възнаграждение, така и от пенсия. Работи сезонно. Предвид гореизложеното Петър Петров е в изключително тежко материално състояние и се нуждае от финансова помощ. 

4. Зоя И. Илиева от гр. Казанлък, молба с вх. № 94-З-1305-1/02.04.2019 г., на 67 г. с диагнози: … диабет, …..  , стенокрадия, хиперхолестеролемия, ….  недостатъчност, …. дясно око, видно от представена епикриза. През месец март 2019 г. е проведено оперативно лечение на дясното око, в МЦ „Верея“ ЕООД, гр. Стара Загора. За извършената оперативна интервенция  е заплатила сумата от 650 лв., която не се заплаща от НЗОК. Зоя Илиева е в изключително затруднено финансово състояние, не разполага със средства, необходими за продължи лечението си.

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА,

 

Р Е Ш И:

 

Отпуска от бюджета на Община Казанлък за 2019 г., подпараграф 42-14 „Помощи по решение на Общински съвет“ еднократна финансова помощ на:

1. Д-р Диана А. Станкова от гр. Казанлък, в размер на 400 лв.

2. Йорданка С. Сотирова от гр. Казанлък, за сина ѝ Берк Е. Халидов в размер на 400 лв.

3. Петър Д. Петров от гр. Казанлък, в размер на  200 лв.

4. Зоя И. Илиева от гр. Казанлък, в размер на 200 лв.

                                                                                                         

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък; Д-р Диана Станкова, Йорданка Сотирова; Петър Д. Петров; Зоя И. Илева.

 

Участвали в поименно гласуване 26 общински съветници, от които „За” 26.

                                                                                                                                                     

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Д. КОЛЕВА)                                        (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 25/04/2019 г.