РЕШЕНИЕ
№ 1054
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 22.04.2019 г., Протокол № 53


Относно: ОС_2720/09.04.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно: 1. Даване на разрешение за възлагане изработката на проект за ПУП-План за застрояване на Парцеларни планове за елементите на техническата инфраструктура за Поземлен имот с идентификатор 83199.27.19 - с НТП "Нива", местност "Под спирката", с площ от 1,962 дка по КККР на гр. Шипка, общ. Казанлък, с цел промяна предназначението и начина на трайно ползване на имота в "Шоурум - хале за ретро автомобили"; 2. Одобряване на заданието, съставено от Възложителя.


Мотиви: Кметът на общината съобщава, че в общинска администрация е постъпило Заявление с вх.№ 194-Р-68-1/27.02.2019г. от – Росица Б. Василева (чрез Диана Ц. Орозова, упълномощена с Пълномощно № 6278/2018 г.) в качеството си на собственик на имота, с искане за издаване на разрешение за възлагане изработката на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване и Парцеларни планове за елементите на техническата инфраструктура за поземлен имот с идентификатор 83199.27.19– с НТП  “Нива”, местност „Под спирката“, с площ от  1,962 дка по КККР на  гр. Шипка, одобрени със Заповед РД-18-964 от 20.12.2017 г. на ИД на АГКК, ЕКАТТЕ: 83199, община Казанлък, с цел промяна предназначението и начина на трайно ползване  на имота в „Шоурум - хале за ретро автомобили“.

Инвестиционното намерение на възложителя, е да промени предназначението  и начина на трайно ползване на поземления имот от „Нива“, в „Шоурум - хале за ретро автомобили“. Съгласно Общия устройствен план на Община Казанлък е видно, че имота попада в смесена многофункционална устройствена зона – разновидност 1 (СМФ1). Според заданието на възложителя, в имота не се предвиждат дейности свързани със складиране, продажба, ремонт и съхранение на употребявани авточасти,  като така представеното задание, не противоречи на предвижданията на плана.

Проектните показатели за свободното застрояване в зона СМФ1 са: до 10 м височина (макс. кота корниз 10м), плътност на застрояване до 70%, коефициент на интензивност 2,5 и 30% минимална площ за озеленяване.

Заданието за изработване на ПУП е съгласувано с РИОСВ–Стара Загора с предоставено Решение № КОС-01-523(1) от 04.02.2019г.

Транспортният достъп до поземления имот, ще се осъществи по съществуващ „Селскостопански, горски, ведомствен път“, представляващ поземлен имот с идентификатор 83199.25.229, по КККР гр. Шипка, одобрени със Заповед РД-18-964 от 20.12.2017 г. на ИД на АГКК, ЕКАТТЕ: 83199.

Съгласно чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработването на проект за Подробен устройствен план на поземлени имоти извън границите на урбанизираните територии е необходимо разрешението на Общински съвет.

Съгласно чл.124б, ал.1 от ЗУТ Общински съвет одобрява заданието, съставено от Възложителя по чл.124а, ал.7 от ЗУТ.

 

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 от ЗУТ,

 

Р Е Ш И:

 

1. Дава разрешение за възлагане изработката на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване и Парцеларни планове за елементите на техническата инфраструктура за Поземлен имот с идентификатор 83199.27.19– с НТП  “Нива”, местност „Под спирката“, с площ от  1,962 дка по КККР на  гр. Шипка, одобрени със Заповед РД-18-964 от 20.12.2017г. на ИД на АГКК, ЕКАТТЕ: 83199, община Казанлък, с цел промяна предназначението и начина на трайно ползване  на имота в „Шоурум - хале за ретро автомобили“;

2. Одобрява Заданието съставено от Възложителя.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък; Росица Б. Василева (чрез Диана Ц. Орозова, упълномощена с пълномощно №6278/2018 г.), в качеството си на заявител  с адрес за кореспонденция: гр. Шипка.

 

Участвали в гласуване 25 общински съветници, от които „За” 25.

                                                                                                                                                      

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Д. КОЛЕВА)                                        (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 25/04/2019 г.