ОС-2798/24.04.2019 - Съобщение от Административен съд - Стара Загора с приложен препис от Определение № 175/18.04.2019 г. по описа на съда по адм дело № 281/2019 г., с което присъединява жалбата на Клуб на жените социалистки против Решение № 997/28.03.2019 г. към Заповед № АК-01-ЗД-5/15.04.2019 г. на областния управител на обл. Стара Загора и прекратява производството по адм. дело № 281/2019 г. по описа на АС - Стара Загора.