ОС-2850/2019 г. - Съобщение от Административен съд - Стара Загора, с приложен препис от Определение № 210 от 17.05.2019 г., постановено по Адм. дело 280/2019 г., с което оставя без разглеждане жалбата на Стойно Денков Денков от гр. Казанлък против Решение №885/25.10.2018 г. като недопустима и прекратява производството по делото по описа на съда.