ОС-2851/2019 г. - Съобщение от Административен съд - Стара Загора, с приложен препис от Определение № 204 от 14.05.2019 г., постановено по Адм. дело 277/2019 г., с което оставя без разглеждане и прекратява производството по делото по отношение на жалбоподателя - Клуб на жените социалистки, гр. Казанлък против Решение №997/28.03.2019 г. като недопустима.