РЕШЕНИЕ
№ 1059
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 28.05.2019 г., Протокол № 54


Относно: ОС-2815/13.05.2019 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно определяне на пазарна цена в размер на 1 152,00 лв. без ДДС за прехвърляне собствеността на имот, частна общинска собственост - незастроена земя с площ 176 кв.м, представляваща реална част от УПИ IV-284 в кв. 32 по плана на с. Долно Изворово, общ. Казанлък.


Мотиви: Кметът на общината докладва, че в Общинска администрация e постъпило Искане с вх. №194-М-913-1'2/13.03.2019 г. от Георги С. Урумов, чрез пълномощника Адриана Н. Тенева за доброволно прилагане на действащия Подробен устройствен план за УПИ IV-284 в кв. 32 на с. Долно Изворово, одобрен със Заповед №22/1987 г. Заявителят е собственик на УПИ IV-284 в кв. 32 на с. Долно Изворово, с неприложена улична регулация, съгласно Нотариален акт №41, том V, рег. №9316, дело №691/2018 г. Община Казанлък притежава незастроена земя с площ 176 кв.м, при граници: североизток  – улица; югоизток и югозапад – Поземлен имот № 284 и северозапад - УПИ III-283, представляваща реална част, придаваема към Имот №284 при урегулирането му в поземлен имот с режим на застрояване -  Урегулиран поземлен имот IV-284 с площ 1040 кв. м в кв. 32 по плана на с. Долно Изворово, общ. Казанлък, одобрен със Заповед №22/1987 г. на кмета на Община Казанлък, при граници: североизток и югоизток улици; югозапад – УПИ V-284 и северозапад – УПИ III-283 по АЧОС №3690/05.04.2019 г.

В Приложение №6 към Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на Община Казанлък за 2019 г., приета с Решение №899/29.11.2018 г. на ОбС-Казанлък, е предвидено разпореждане с имоти, по заявления на граждани на придаваеми по регулация общински земи.  Преписката за прехвърляне на собствеността на общинския имот се изготвя на основание чл. 35, ал. 4, т. 2 от Закона за общинската собственост (ЗОС) във връзка с §22, ал. 1, т. 1 б. „б“ по реда и чл. 46, ал. 9 от Наредба № 15 на Общински съвет-Казанлък.

Данъчната оценка на общинската земя е 464,60 лв., съгласно Удостоверение за ДО №7404045947/19.03.2019 г. на Дирекция „Местни приходи”. Изготвената пазарна оценка с вх. №68-3931-16/30.04.2019 г. от  оценител по реда на чл. 22, ал. 3 от ЗОС  е  1 152,00 лв., без ДДС.

Съгласно чл. 41, ал. 2 от ЗОС, за да бъде извършена разпоредителната сделка е необходимо  Общински съвет-Казанлък да определи пазарната цена на общинския имот.

 

 

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл. 8, ал. 9, чл. 35, ал. 4, т. 2 и  чл. 41, ал. 2 от ЗОС, във връзка с §22, ал. 1, т. 1, б. „б“ от ЗУТ,

  

Р Е Ш И:

 

1. Допълва Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на Община Казанлък за 2019 г., приета с Решение №899/29.11.2018 г. на ОбС-Казанлък, като към Приложение №6 се включва:

 

АОС

Име, фамилия

(фирма)

Приход (лв.)

Предназначение

Описание на имота

№3681/01.04.2019 г.

Георги С. Урумов

1 152,00

ЖС

Реална част с площ 176 кв. м от УПИ IV-284 в кв. 32 на

с. Долно Изворово

 

2. Определя пазарна цена в размер на 1 152,00 (хиляда сто петдесет и два) лева, без ДДС, за прехвърляне собствеността на имот, частна общинска собственост - незастроена  земя с площ 176 (сто седемдесет и шест) кв.м, при граници: североизток  – улица; югоизток и югозапад – Поземлен имот №284 и северозапад - УПИ III-283, представляваща реална част, придаваема към Имот №284 (двеста осемдесет и четири) при урегулирането му в поземлен имот с режим на застрояване -  Урегулиран поземлен имот IV-284 (четвърти за двеста осемдесет и четири) в кв. 32 (тридесет и втори) по плана на с. Долно Изворово, общ. Казанлък с площ 1040 (хиляда и четиридесет) кв.м, при граници: североизток и югоизток улици; югозапад – УПИ V-284 и северозапад – УПИ III-283 при прилагане на Подробен устройствен план, одобрен със Заповед №22/1987 г.

 

3. Упълномощава кмета на Община Казанлък да сключи договор с Георги Стоянов Урумов, за прехвърляне собствеността на общинския имот по т. 1, като всички данъци, такси и режийни разноски по издаване и вписване на договора са за сметка на заявителя.

 

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък и Георги С. Урумов, чрез пълномощник Адриана Н. Тенева.

 

Участвали в поименно гласуване  28  общински съветници, от които „За” 28.

                                                                                                                                                      

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Д. РАЙКОВА)                                      (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 03/06/2019 г.