РЕШЕНИЕ
№ 1061
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 28.05.2019 г., Протокол № 54


Относно: ОС_2822/14.05.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на община Казанлък с проект за решение относно продажба чрез публични търгове по реда на чл. 81, ал. 1 и ал. 8 от Наредба № 15 на ОбС и определяне на начални тръжни цени на Поземлени имоти - земеделски земи, находящи се в землищата на гр. Казанлък, с. Енина, с. Копринка, с. Горно Черковище и с. Овощник.


Мотиви: Кметът на общината съобщава, че в Приложение № 3, Табл. „От продажба на земеделска земя, в т.ч.“ към Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост (ГПУРИОС) на община Казанлък за 2019 г., приета с Решение № 899/29.11.2018 г. на ОбС-Казанлък са включени:

 

Под номер 1: Поземлен имот с идентификатор 35167.150.886 (три пет едно шест седем точка едно пет нула точка осем осем шест) с площ 1 000 (хиляда) кв. м, местност „Старите лозя“, гр. Казанлък, по КККР на гр. Казанлък, одобрени със Заповед №РД-18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК; Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Друг вид земеделска земя; Категория на земята при неполивни условия: IX (девета); при граници: 35167.240.137, 35167.150.891, 35167.240.124, 35167.150.890, 35167.150.889, 35167.150.887, 35167.150.137. За имота има съставен АОС №3582/27.09.2018 г., вписан в Служба по вписванията с вх. №5994/02.10.2018 г., акт 9, том 21, н.д. 4317.

 

Под номер 7: Поземлен имот с идентификатор 27499.341.5 (две седем четири девет девет точка три четири едно точка пет) с площ 357 (триста петдесет и седем) кв. м, местност „Каделкова чешма“, с. Енина, по КККР на с. Енина, одобрени със Заповед №РД-18-97/30.12.2009 г. на ИД на АГКК; Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Ливада; Категория на земята при неполивни условия: VI (шеста); при граници: 27499.341.502, 27499.30.146, 27499.341.8, 27499.341.4, 27499.29.88, 27499.341.501. За имота има съставен АОС №3548/15.06.2018 г., вписан в Служба по вписванията с вх. №3403/19.06.2018 г., акт 32, том 12, н.д. 2411.

 

Под номер 11: Поземлен имот с идентификатор 38563.28.383 (три осем пет шест три точка две осем точка три осем три) с площ 1 104 (хиляда сто и четири) кв. м, с. Копринка, по КККР на с. Копринка, одобрени със Заповед №РД-18-966/22.12.2017 г. на ИД на АГКК; Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Мочурище; Категория на земята при неполивни условия: 0 (нула); при граници: 38563.186.1, 38563.28.333, 38563.20.83, 38563.185.1. За имота има съставен АОС №3554/19.06.2018 г., вписан в Служба по вписванията с вх. №3554/19.06.2018 г., акт 139, том 12, н.д. 2528.

Под номер 12: Поземлен имот № 603.291 (шест нула три точка две девет едно) с площ 483 (четиристотин осемдесет и три) кв. м, местност „Гюрля“, с. Горно Черковище; Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Нива; Категория на земята при неполивни условия: VII (седма); при граници: №603.179, №603.180, №603.501 (полски път). За имота има съставен АОС №3466/10.10.2017 г., вписан в Служба по вписванията с вх. №6866/11.10.2017 г., акт 8, том 24, н.д. 4936.

 

Под номер 13: Поземлен имот № 603.186 (шест нула три точка едно осем шест) с площ 549 (петстотин четиридесет и девет) кв. м, местност „Гюрля“, с. Горно Черковище,; Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Нива; Категория на земята при неполивни условия: VII (седма); при граници: №603.187, №603.312, №603.189, №603.190, №603.185, №603.501 (полски път). За имота има съставен АОС №3464/10.10.2017 г., вписан в Служба по вписванията с вх. №6864/11.10.2017 г., акт 6, том 24, н.д. 4934.

 

Под номер 14: Поземлен имот № 603.187 (шест нула три точка едно осем седем) с площ 600 (шестстотин) кв. м, местност „Гюрля“, с. Горно Черковище,; Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Нива; Категория на земята при неполивни условия: VII (седма); при граници: №603.501 (полски път), №603.188, №603.312, №603.186, №603.180, №603.179. За имота има съставен АОС №3465/10.10.2017 г., вписан в Служба по вписванията с вх. №6865/11.10.2017 г., акт 7, том 24, н.д. 4935.

 

Под номер 15: Поземлен имот № 603.239 (шест нула три точка две три девет) с площ 480 (четиристотин и осемдесет) кв. м, местност „Гюрля“, с. Горно Черковище; Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Изоставена орна земя; Категория на земята при неполивни условия: VII (седма); при граници: №603.461, №603.464, №603.462. За имота има съставен АОС №3467/13.10.2017 г., вписан в Служба по вписванията с вх. № 6970/16.10.2017 г., акт 86, том 24, н.д. 5018.

 

Под номер 19: Поземлен имот с идентификатор 53179.113.184 (пет три едно седем девет точка едно едно три точка едно осем четири) с площ 1 063 (хиляда шестдесет и три) кв. м, местност „Каракос“, с. Овощник, по КККР на с. Овощник, одобрени със Заповед №РД-18-960/20.12.2017 г. на ИД на АГКК; Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Друг вид земеделска земя; Категория на земята при неполивни условия: IX (девета); при граници: 53179.113.181, 53179.113.185, 53179.113.195, 53179.113.196. 53179.113.333, 53179.113.183, 53179.113.182. За имота има съставен АОС №3668/25.02.2019 г., вписан в Служба по вписванията с вх. №1263/07.03.2019 г., акт 56, том 5, н.д. 912.

 

Под номер 24: Поземлен имот с идентификатор 27499.353.142 (две седем четири девет девет точка три пет три точка едно четири две) с площ 251 (двеста петдесет и един) кв. м, местност „Крушките“, с. Енина, по КККР на с. Енина, одобрени със Заповед №РД-18-97/30.12.2009 г. на ИД на АГКК; Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Нива; Категория на земята при неполивни условия: IV (четири); при граници: 27499.353.141, 27499.353.510, 27499.80.2, 27499.353.702, 27499.234.1. За имота има съставен АОС №3579/17.09.2018 г., вписан в Служба по вписванията с вх. №5702/20.09.2018 г., акт 200, том 19, н.д. 4092.

 

За имотите са изготвени актуални данъчни и пазарни оценки, които са в размер, както следва:

 

Имот

Данъчна оценка, лв.

Пазарна оценка, лв.

Прогнозна цена, съгласно ГПУРИОС, лв.

1.

ПИ с идентификатор 35167.150.886 с площ 1 000 кв.м, местност „Старите лозя“, гр. Казанлък,

31,10

2 330

1 000

2.

ПИ с идентификатор 27499.341.5 с площ 357 кв.м, местност „Каделкова чешма“, с. Енина

19,30

360

150

3.

ПИ с идентификатор 38563.28.383 с площ 1 104 кв.м, с. Копринка

11.40

730

600

4.

ПИ №603.291 с площ 483 кв.м, местност „Гюрля“, с. Горно Черковище

21.70

250

200

5.

ПИ №603.186 с площ 549 кв.м, местност „Гюрля“, с. Горно Черковище

24.70

280

250

6.

ПИ №603.187 с площ 600 кв.м, местност „Гюрля“, с. Горно Черковище

27.00

300

300

7.

ПИ №603.239 с площ 480 кв.м, местност „Гюрля“, с. Горно Черковище,

21.60

240

300

8.

ПИ с идентификатор 53179.113.184 с площ 1 063 кв.м, местност „Каракос“, с. Овощник

33.00

790

650

9.

ПИ с идентификатор 27499.353.142 с площ 251 кв.м, местност „Крушките“, с. Енина

29.10

300

200

 

С оглед изпълнение на програмата, кметът счита за целесъобразно да бъдат организирани и проведени публични търгове за продажба на имотите, при начална тръжна цена, определена по реда на чл. 41, ал. 2 от ЗОС. Предлага начална тръжна цена за всеки от имотите, съответстваща на изготвената актуална към  момента пазарна цена. 

В случай на успешно приключване на процедурите и сключване на договори за продажба, паричните постъпления постъпват в приход на бюджета на Община Казанлък.

 

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл. 35, ал. 1, във връзка с чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост (ЗОС), чл. 43 и чл. 81, ал. 1 и ал. 8 от Наредба № 15 на ОбС - Казанлък,

 

Р Е Ш И:

 

І. Да се извършат продажби чрез публични търгове по реда на глава шеста от Наредба №15 за придобиване, управление и разпореждане с имоти, общинска собственост на ОбС-Казанлък, на общински имоти, както следва:  

 

1. Поземлен имот с идентификатор 35167.150.886 (три пет едно шест седем точка едно пет нула точка осем осем шест) с площ 1 000 (хиляда) кв. м, местност „Старите лозя“, гр. Казанлък, по КККР на гр. Казанлък, одобрени със Заповед №РД-18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК; Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Друг вид земеделска земя; Категория на земята при неполивни условия: IX (девета); при граници: 35167.240.137, 35167.150.891, 35167.240.124, 35167.150.890, 35167.150.889, 35167.150.887, 35167.150.137.

Начална тръжна цена: 2 330 (две хиляди триста и тридесет) лв. без ДДС.

 

2. Поземлен имот с идентификатор 27499.341.5 (две седем четири девет девет точка три четири едно точка пет) с площ 357 (триста петдесет и седем) кв. м, местност „Каделкова чешма“, с. Енина, по КККР на с. Енина, одобрени със Заповед №РД-18-97/30.12.2009 г. на ИД на АГКК; Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Ливада; Категория на земята при неполивни условия: VI (шеста); при граници: 27499.341.502, 27499.30.146, 27499.341.8, 27499.341.4, 27499.29.88, 27499.341.501.

Начална тръжна цена: 360 (триста и шестдесет) лв. без ДДС.

 

3. Поземлен имот с идентификатор 38563.28.383 (три осем пет шест три точка две осем точка три осем три) с площ 1 104 (хиляда сто и четири) кв. м, с. Копринка, по КККР на с. Копринка, одобрени със Заповед №РД-18-966/22.12.2017 г. на ИД на АГКК; Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Мочурище; Категория на земята при неполивни условия: 0 (нула); при граници: 38563.186.1, 38563.28.333, 38563.20.83, 38563.185.1.

Начална тръжна цена: 730 (седемстотин и тридесет) лв. без ДДС.

 

4. Поземлен имот № 603.291 (шест нула три точка две девет едно) с площ 483 (четиристотин осемдесет и три) кв. м, местност „Гюрля“, с. Горно Черковище,; Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Нива; Категория на земята при неполивни условия: VII (седма); при граници: №603.179, №603.180, №603.501 (полски път).

Начална тръжна цена: 250 (двеста и петдесет) лв. без ДДС.

 

5. Поземлен имот № 603.186 (шест нула три точка едно осем шест) с площ 549 (петстотин четиридесет и девет) кв. м, местност „Гюрля“, с. Горно Черковище,; Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Нива; Категория на земята при неполивни условия: VII (седма); при граници: №603.187, №603.312, №603.189, №603.190, №603.185, №603.501 (полски път).

Начална тръжна цена: 280 (двеста и осемдесет) лв. без ДДС.

 

6. Поземлен имот № 603.187 (шест нула три точка едно осем седем) с площ 600 (шестстотин) кв. м, местност „Гюрля“ с. Горно Черковище,; Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Нива; Категория на земята при неполивни условия: VII (седма); при граници: №603.501 (полски път), №603.188, №603.312, №603.186, №603.180, №603.179.

Начална тръжна цена: 300 (триста) лв. без ДДС.

 

7. Поземлен имот № 603.239 (шест нула три точка две три девет) с площ 480 (четиристотин и осемдесет) кв. м, местност „Гюрля“, с. Горно Черковище,; Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Изоставена орна земя; Категория на земята при неполивни условия: VII (седма); при граници: №603.461, №603.464, №603.462.

Начална тръжна цена: 240 (двеста и четиридесет) лв. без ДДС.

 

8. Поземлен имот с идентификатор 53179.113.184 (пет три едно седем девет точка едно едно три точка едно осем четири) с площ 1 063 (хиляда шестдесет и три) кв. м, местност „Каракос“, с. Овощник, по КККР на с. Овощник, одобрени със Заповед №РД-18-960/20.12.2017 г. на ИД на АГКК; Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Друг вид земеделска земя; Категория на земята при неполивни условия: IX (девета); при граници: 53179.113.181, 53179.113.185, 53179.113.195, 53179.113.196. 53179.113.333, 53179.113.183, 53179.113.182.

Начална тръжна цена: 790 (седемстотин и деветдесет) лв. без ДДС.

 

9. Поземлен имот с идентификатор 27499.353.142 (две седем четири девет девет точка три пет три точка едно четири две) с площ 251 (двеста петдесет и един) кв. м, местност „Крушките“, с. Енина, по КККР на с. Енина, одобрени със Заповед №РД-18-97/30.12.2009 г. на ИД на АГКК; Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Нива; Категория на земята при неполивни условия: IV (четири); при граници: 27499.353.141, 27499.353.510, 27499.80.2, 27499.353.702, 27499.234.1.

Начална тръжна цена: 300 (триста) лв. без ДДС.

 

II. Упълномощава Кмета на Община Казанлък да организира провеждане на публичните търгове за продажба на имотите по т. I. и да извърши всички последващи правни и фактически действия във връзка с продажбата им.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на община Казанлък.  

 

Участвали в поименно гласуване  27  общински съветници, от които „За” 26.

                                                                                                                                                      

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Д. РАЙКОВА)                                      (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 03/06/2019 г.